Od 31 sierpnia 2023 r. wprowadzimy zmiany do Regulaminu Produktów Kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych, z wyłączeniem JST

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. wdrożenia do oferty produktów kredytowych banku wskaźnika referencyjnego CME Term SOFR, jako wskaźnika zastępującego LIBOR USD. Wszystkie nowe transakcje kredytowe będą zawierane w oparciu o wskaźnik CME Term SOFR. W sprawie aneksowania istniejących transakcji – opartych na LIBOR USD – otrzymają Państwo odrębną informację;
  2. dodania nowych warunków, czyli kowenantów wynikających z dostosowania banku do Rozporządzenia w sprawie Taksonomii (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088):
  3. [dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność działalności z taksonomią] – zapis zobowiązuje Klienta do dostarczenia do banku dokumentów umożliwiających kwalifikację środków z produktu kredytowego jako środków zrównoważonych środowiskowo. Zakres dokumentacji będzie ustalany indywidualnie, przy każdej transakcji kredytowej, w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2139 z 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu. A także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych;
  4. [dostarczenie oświadczenia ws. taksonomii] – zobowiązuje Klienta do dostarczenia „Oświadczenia Taksonomia”, na podstawie którego bank będzie mógł ustalić czy Klient jest zobowiązany do raportowania zgodnie z taksonomią. A także czy bank może raportować zaangażowanie Klienta zgodne z zasadami taksonomii. Dodatkowo zawiera pytania o sposób raportowania Klienta, czy robi to samodzielnie, czy jako grupa kapitałowa;
  5. [dostarczenie sprawozdania niefinansowego przedsiębiorstwa] – zapis dotyczy Klientów objętych obowiązkiem sprawozdawczości niefinansowej i zobowiązuje do corocznego dostarczania do banku sprawozdania niefinansowego. Dokument ten umożliwia dokonanie oceny działalności zrównoważonej środowiskowo Klienta lub grupy kapitałowej. Umożliwia również bankowi przygotowanie własnego raportu dotyczącego zaangażowania w działalności zgodne z taksonomią;
  6. [informowanie w zakresie minimalnych gwarancji] – zobowiązanie Klientów do dostarczania do banku, przed podpisaniem umowy o produkt kredytowy (dla nowych Klientów) lub w terminie 30 dni od daty wejścia w życie Regulaminu (w przypadku dotychczasowych Klientów) „Oświadczenia o spełnianiu minimalnych gwarancji”. Dotyczy ono przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz zasad i praw określonych w Międzynarodowej karcie praw człowieka. W sprawie pozyskiwania Oświadczeń w najbliższym czasie również otrzymają Państwo odrębną informację.

Wprowadzone zmiany są związane m.in. z dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi, dlatego też prosimy o zapoznanie się z nową treścią Regulaminu.

Aktualną wersję udostępniamy w zakładce „Dokumenty” pod każdym produktem kredytowym: produkty finansowe (https://www.bosbank.pl/makro/finansowanie).

W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu, mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 dni od daty publikacji tej informacji.

W przypadku wypowiedzenia Umowy z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin.

Biuro ds. Bankowości Korporacyjnej