Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Banku

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Banku

Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w terminie do 14 sierpnia 2020 r. w kancelarii ogólnej mieszczącej się w siedzibie Centrali Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, przy ul. Żelaznej 32, w godzinach 8.00-15:30 lub przesłać w tym terminie  na adres Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

I etap kwalifikacji – analiza przedłożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych i kwalifikacja kandydatów do dalszego etapu – odbędzie się w dniach 17-19 sierpnia 2020 r.

II etap kwalifikacji – rozmowy kwalifikacyjne - zostaną przeprowadzone do dnia 16 września 2020 r. włącznie, w siedzibie BOŚ S.A. w Warszawie przy ul. Żelaznej 32  lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci, którzy będą zakwalifikowani do II etapu postępowania, zostaną poinformowani indywidualnie.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego - w tym szczegóły dotyczące wymagań wobec kandydatów, koniecznej dokumentacji oraz przebiegu postępowania – zostały dołączone do niniejszego Ogłoszenia.

Za Radę Nadzorczą BOŚ S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
/ - / dr Wojciech Wardacki

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym
  2. Uchwała o postępowaniu kwalifikacyjnym
  3. Zasady postępowania kwalifikacyjnego
  4. Oświadczenie o spełnieniu wymogów z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  5. Oświadczenie o terminie objęcia funkcji
  6. Zgoda i klauzula informacyjna
  7. Polityka oceny odpowiedniości