Ponad 47 mln zł zysku netto Grupy BOŚ w 2021 roku

  • W 2021 r. Grupa BOŚ osiągnęła zysk netto wysokości ponad 47 mln zł wobec blisko 307 mln zł straty netto rok wcześniej (strata w 2020 r. wynikała z utworzenia rezerw na ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi).
  • Grupa BOŚ zanotowała w minionym roku poprawę w obydwu podstawowych obszarach działalności: wynik odsetkowy wzrósł do 376 mln zł, tj. o 1,4% r/r, natomiast wynik prowizyjny sięgnął 142 mln zł i był o 5,4% wyższy od dotychczas rekordowego poziomu z 2020 r.
  • Kwota udzielonych w 2021 r. kredytów i pożyczek sięgnęła 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 27% r/r. Sprzedaż kredytów proekologicznych wyniosła 1,67 mld zł (+24% r/r).

– Rok 2021 był okresem dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Dla naszego banku był ponadto okresem ogłoszenia i wdrożenia nowej strategii rozwoju, której celem jest między innymi powrót na ścieżkę trwałej rentowności. Pierwsze pozytywne efekty zapoczątkowanych zmian są już widoczne. Ubiegły rok Grupa BOŚ zakończyła zyskiem netto w wysokości ponad 47 mln zł. Wypracowany wynik byłby jeszcze wyższy, gdyby nie decyzja o utworzeniu dodatkowych rezerw w kwocie blisko 21 mln zł na ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Przypomnę, że rezerwy na hipoteki w walutach obcych obciążyły wynik roku 2020 kwotą aż 353 mln zł – wskazał Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Na koniec 2021 r. rezerwy na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi zaciągniętymi w CHF wynosiły 427 mln zł, podczas gdy kwota kredytów mieszkaniowych w CHF wg wartości nominalnej wynosiła 877 mln zł. – Tym samym, BOŚ ma jeden z najwyższych w sektorze wskaźników pokrycia rezerwami kredytów frankowych – podkreślił Wojciech Hann.

Utworzone rezerwy uwzględniają szacowane koszty programu ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne, na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. BOŚ uruchomił program ugód w styczniu br.

W 2021 r. Grupa BOŚ osiągnęła poprawę rezultatów zarówno w obszarze wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego.

Marże odsetkowe w każdym kwartale minionego roku były wyższe niż na początku pandemii, kiedy nastąpił ich spadek na skutek obniżek stóp procentowych przez RPP. Poprawa marży odsetkowej to efekt obniżenia oprocentowania depozytów oraz restrukturyzacji portfela kredytowego. W czwartym kwartale 2021 r. wpływ na wzrost marży odsetkowej miały ponadto decyzje RPP o rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych, kontynuowanego w bieżącym roku.

Wyższy wynik z tytułu opłat i prowizji, zanotowany przez Grupę BOŚ, to z kolei przede wszystkim efekt wzrostu prowizji od udzielonych kredytów i gwarancji. W 2021 r. łączna sprzedaż kredytów sięgnęła 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 27% r/r., a sprzedaż kredytów proekologicznych wyniosła 1,67 mld zł i była o 24% wyższa niż rok wcześniej.

– W naszej strategii główny nacisk kładziemy na pogłębianie naszej specjalizacji w doradzaniu, organizowaniu i finansowaniu projektów przyjaznych środowisku i związanych z zieloną transformacją polskich przedsiębiorstw i samorządów. Jednym z naszych celów jest wzrost udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50% na koniec 2023 r. – przypomniał Wojciech Hann. Na koniec 2021 r. kredyty proekologiczne stanowiły 36,9% salda kredytów ogółem. – Tragiczna w skutkach agresja Rosji na Ukrainę niewątpliwie będzie stanowić dodatkowy bodziec do intensyfikacji działań na rzecz ograniczenia zapotrzebowania na paliwa kopalne i zwiększenia niezależności energetycznej Unii Europejskiej poprzez rozwój zielonych technologii – dodał prezes BOŚ.

Podobnie jak w poprzednich latach, największy udział w wyniku prowizyjnym Grupy w 2021 r. miały opłaty z działalności maklerskiej. DM BOŚ pozostał liderem na rynku kontraktów terminowych (z udziałem na poziomie 17,9%), zajął również trzecie miejsce wśród wszystkich domów maklerskich na rynku NewConnect (z udziałem na poziomie 15,0%). W ubiegłym roku DM BOŚ przekroczył także granicę 100 tys. giełdowych rachunków inwestycyjnych zarejestrowanych w KDPW (na koniec 2021 r. ich liczba sięgnęła 108,6 tys., co oznacza wzrost o 13% r/r).

Czwarty kwartał 2021 r. był także okresem innych wydarzeń o istotnym znaczeniu z punktu widzenia dalszego rozwoju Grupy BOŚ:

  • Poprawa sytuacji finansowej banku znalazła odzwierciedlenie w zmianie perspektywy ratingu przyznanego przez agencję Fitch Ratings. W październiku 2021 r. potwierdziła ona rating BOŚ i podwyższyła jego perspektywę z negatywnej do stabilnej.
  • Elementem realizacji strategii rozwoju Grupy BOŚ było ogłoszenie w październiku ubiegłego roku strategii ESG. Z kolei w grudniu 2021 r. bank uzyskał rating ESG, nadany przez agencję Sustainalytics. Uzyskany wynik (ESG Risk na poziomie 19,9) plasuje BOŚ w gronie 18% najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23% spośród blisko 15 tysięcy firm na całym świecie poddanych badaniu przez tę agencję.
  • W październiku 2021 r. Bank pozyskał 75 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie projektów służących ochronie klimatu realizowanych przez MSP oraz podmioty sektora publicznego.

BOŚ konsekwentnie rozwija ponadto współpracę ze swoim większościowym akcjonariuszem – NFOŚiGW, w tym w ramach programów „Mój elektryk” (BOŚ jest obecnie jedynym bankiem-operatorem w tym programie) oraz „Czyste Powietrze”. Bank przystąpił również do zainicjowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska porozumień sektorowych na rzecz rozwoju energetyki wodorowej i morskich farm wiatrowych.