Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Banku

Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w terminie do 19 stycznia 2023 r. w kancelarii ogólnej mieszczącej się w siedzibie Centrali Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, przy ul. Żelaznej 32, w godzinach 8.00-15:30 lub przesłać w tym terminie na adres Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

I etap kwalifikacji – analiza przedłożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych i kwalifikacja kandydatów do dalszego etapu – odbędzie się w dniach 20 – 25 stycznia 2023 r.

II etap kwalifikacji –rozmowy kwalifikacyjne - zostaną przeprowadzone do dnia 8 lutego 2023 r. włącznie, w siedzibie BOŚ S.A. w Warszawie przy ul. Żelaznej 32. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci, którzy będą zakwalifikowani do II etapu postępowania, zostaną poinformowani indywidualnie.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego - w tym szczegóły dotyczące wymagań wobec kandydatów, koniecznej dokumentacji oraz przebiegu postępowania – znajdują się w zakładce Postępowanie kwalifikacyjne.