Solidne wyniki Grupy BOŚ w pierwszym półroczu 2023 roku

  • W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa BOŚ odnotowała poprawę wyników z podstawowej działalności, w szczególności w obszarze wyniku odsetkowego, który wyniósł 410,9 mln zł, co oznacza wzrost o 23,5% r/r.

  • Wypracowany w pierwszej połowie tego roku zysk netto Grupy BOŚ wyniósł 55,8 mln zł wobec 83,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku. Znaczący wpływ na osiągnięty wynik miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w CHF, które w pierwszych sześciu miesiącach tego roku obciążyły rezultaty banku kwotą 161,8 mln zł (wobec niespełna 5,0 mln zł przed rokiem).

  • Sprzedaż kredytów proekologicznych stanowiła 45% nowej sprzedaży kredytów ogółem, a udział zielonych kredytów w portfelu kredytowym banku na koniec czerwca br. sięgnął niemal 42%.

Grupa BOŚ zakończyła pierwsze półrocze 2023 roku bardzo dobrymi rezultatami z podstawowej działalności, w szczególności w obszarze wyniku odsetkowego. Jednocześnie wyniki finansowe banku zostały obciążone dodatkowymi rezerwami związanymi z kredytami hipotecznymi w CHF, co jest następstwem niekorzystnego dla banków wyroku TSUE z 15 czerwca br. i jego spodziewanego wpływu na orzecznictwo sądów polskich w sporach z  kredytobiorcami frankowymi. Mimo tych obciążeń całe pierwsze półrocze, Grupa BOŚ zakończyła dodatnim wynikiem netto. Po sześciu miesiącach 2023 roku zysk netto sięgnął 55,8 mln zł. Systematycznie poprawiamy też wskaźnik kosztów do dochodów oraz konsekwentnie realizujemy kolejne inicjatywy strategiczne zgodnie z naszą misją wspierania zielonej transformacji. Wymiernym tego efektem jest rosnący udział kredytów proekologicznych w portfelu banku, który na koniec pierwszego półrocza sięgnął niemal 42% – komentuje Iwona Marciniak, wiceprezes zarządu BOŚ, pełniąca nadzór nad obszarem finansów i operacji.

Łączna wartość udzielonych przez BOŚ kredytów i pożyczek w pierwszej połowie 2023 roku przekroczyła 1,9 mld zł i była o 1,7% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponad 45% nowej sprzedaży stanowiły kredyty proekologiczne, głównie skierowane do klientów instytucjonalnych. Na koniec czerwca br. udział kredytów proekologicznych w saldzie kredytów ogółem wyniósł 41,9% wobec 40,8% na koniec 2022 roku.

Wysoki wynik odsetkowy

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa BOŚ znacząco poprawiła wynik odsetkowy, który wyniósł 410,9 mln zł i był o 23,5% wyższy od wypracowanego w pierwszej połowie 2022 roku. Był to najwyższy wyniki odsetkowy pierwszego półrocza w historii banku. Wzrost ten był rezultatem konsekwentnej odbudowy marży odsetkowej na aktywach ogółem, która w omawianym okresie wzrosła do poziomu 3,8% (wobec 3,6% w całym 2022 roku).

Wynik Grupy BOŚ z tytułu opłat i prowizji w pierwszym półroczu tego roku wyniósł natomiast 64,0 mln zł, co oznacza spadek o 6,7% r/r. Spowodowany był on głównie niższymi przychodami z tytułu usług maklerskich, na co złożyły się:  mniejsza aktywność inwestorów na GPW (w szczególności na rynku akcji oraz na rynku NewConnect), a także dekoniunktura na rynku pierwotnym (tj. brak znaczących transakcji IPO). Pod względem udziału w transakcjach sesyjnych, w pierwszym półroczu 2023 roku Dom Maklerski BOŚ osiągnął pozycję lidera na rynku NewConnect oraz wicelidera na rynku kontraktów terminowych. Był to także okres dalszego przyrostu rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez DM BOŚ – liczba otwartych rachunków inwestycyjnych w minionym półroczu wzrosła o 8,4 tys. do 162,2 tys. na koniec czerwca br.

Większe rezerwy na kredyty w CHF po wyroku TSUE

Znaczący wpływ na wyniki Grupy BOŚ w omawianym okresie miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych (głownie w CHF), które w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 161,8 mln zł wobec 5,0 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku. Wzrost ten wynikał ze zmiany parametrów modelu szacowania poziomu rezerwy na ryzyko prawne tych kredytów, uwzględniającej m.in. wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-520/21 na orzecznictwo sądów polskich oraz na liczbę nowych spraw sądowych.

Bank Ochrony Środowiska kontynuuje, uruchomiony pod koniec stycznia 2022 roku, program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Pomimo niekorzystnej opinii  Rzecznika TSUE wydanej 16 lutego 2023 toku oraz wyroku TSUE wydanego 15 czerwca 2023 roku, dzięki aktywnym działaniom Banku na rzecz promowania programu ugód i poprawiania ich warunków dla klientów, liczba pozyskanych wniosków o zawarcie ugody zwiększa się. W pierwszym półroczu 2023 wyniosła 299. Dla  porównania w drugim półroczu 2022 roku do Banku wpłynęło takich wniosków 186.

Wspomniany negatywny wpływ kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych został częściowo skompensowany poprawą wyniku odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. W  pierwszym półroczu 2023 roku wynik ten był dodatni i wyniósł 6,0 mln zł (wobec -92,5 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku), głównie dzięki rozwiązaniu części odpisów w portfelu korporacyjnym co było efektem zrealizowania rekordowych spłat pozyskanych w procesach windykacyjnych oraz procesach restrukturyzacyjnych, które łącznie wyniosły około 188 mln zł.

Wskaźnik C/I zgodny z celem strategicznym

W warunkach wysokiej inflacji i silnej presji kosztowej w wielu obszarach, Grupa BOŚ stara się utrzymywać koszty działania w ryzach. Ogólne koszty administracyjne w pierwszym półroczu 2023 roku wzrosły o 7,7% r/r.

Szybsze tempo wzrostu dochodów wobec kosztów przekłada się na poprawę wskaźnika C/I (koszty/dochody), który w pierwszym półroczu 2023 roku wyniósł 48,0% (przy założeniu równomiernego rozłożenia w całym roku kosztów jednorazowej składki na BFG) wobec 52,9% w 2022 roku. Poziom wskaźnika C/I jest tym samym zgodny z celem określonym w strategii Grupy BOŚ, która zakłada, że na koniec 2023 roku wskaźnik ten będzie poniżej 52%.

„Mój elektryk” na wysokich obrotach: wartość wniosków o dopłaty przekroczyła 300 mln zł

Minione półrocze to również okres utrzymującego się dużego zainteresowania dopłatami do leasingu samochodów elektrycznych w ramach programu „Mój elektryk” uruchomionego pod koniec 2021 roku. W maju br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptował wniosek BOŚ o zwiększenie puli środków na dopłaty do leasingu o 150 mln zł, do 400 mln zł. W tym roku. do programu przystąpiło 5 kolejnych firm leasingowych i na koniec czerwca BOŚ – będący jedynym operatorem ścieżki leasingowej programu –  współpracował już z 29 firmami.

W pierwszej połowie 2023 roku do banku wpłynęło ponad 3,3 tys. wniosków o dopłaty do leasingu na łączną kwotę ponad 116 mln zł. Narastająco od momentu uruchomienia ścieżki leasingowej programu liczba złożonych wniosków sięgnęła przeszło 9 tys. na łączną kwotę ponad 300 mln zł. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził już dopłaty do blisko 8 tys. pojazdów, a łączna wartość zatwierdzonych wniosków przekroczyła 265 mln zł.