Trzeci kwartał 2021 r. w Grupie BOŚ z najwyższym wynikiem netto od 2,5 roku

  • Zysk netto Grupy BOŚ w trzecim kwartale 2021 r. wyniósł 23,9 mln zł wobec 4,7 mln zł kwartał wcześniej i 10,8 mln zł w trzecim kwartale 2020 r. Oznacza to wzrost zysku kwartalnego do poziomu wykazywanego przed pandemią COVID-19.
  • Wynik z tytułu opłat i prowizji w omawianym okresie wyniósł 35,2 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 4% k/k i niemal 2% r/r. Wynik odsetkowy wyniósł natomiast 88,5 mln zł i był nieco niższy niż kwartał wcześniej (-2% k/k), a jednocześnie wyższy od wypracowanego w trzecim kwartale 2020 r. (+5% r/r).
  • W trzecim kwartale br. BOŚ odnotował najwyższą kwartalną sprzedaż kredytów od dwóch lat – wyniosła ona blisko 1,2 mld zł, czyli o 37% więcej niż w drugim kwartale br. i o 54% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Narastająco po dziewięciu miesiącach tego roku wartość udzielonych kredytów sięgnęła blisko 3 mld zł, co oznacza wzrost o 27% r/r.

Narastająco po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Banku Ochrony Środowiska wykazała zysk netto w wysokości 30,7 mln zł wobec 50,5 mln zł rok wcześniej.

Pozytywny wpływ na wypracowany wynik miał wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji. W omawianym okresie dochody z tego tytułu wyniosły 104,9 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 9% r/r, głównie dzięki lepszym wynikom z działalności maklerskiej. Dom Maklerski BOŚ utrzymał pozycję wicelidera pod względem salda otwartych rachunków zarejestrowanych w KDPW, a jego udział na rynku akcji GPW w transakcjach sesyjnych wyniósł ponad 4%, przy obrotach wyższych o 14%. DM BOŚ pozostał liderem na rynku kontraktów terminowych z udziałem na poziomie ponad 18%, zajął także trzecie miejsce pod względem pozycji rynkowej na NewConnect z udziałem na poziomie blisko 15%.

Z kolei wynik odsetkowy Grupy BOŚ narastająco po trzech kwartałach br. wyniósł 266 mln zł i był niższy o 6,8% r/r. Spadek ten jest konsekwencją obniżenia stóp procentowych przez RPP w pierwszej połowie 2020 r. (łącznie o 140 punktów bazowych) i utrzymywania ich na historycznie niskim poziomie do października br. Marże odsetkowe w każdym z trzech kwartałów bieżącego roku były przy tym wyższe niż odnotowane w drugim półroczu ubiegłego roku. Poprawa nastąpiła na skutek obniżenia oprocentowania depozytów oraz restrukturyzacji portfela kredytowego. W kolejnych kwartałach marża odsetkowa będzie dodatkowo wspierana wyższym poziomem stóp procentowych.

Trzeci kwartał tego roku był dla Banku najlepszym od dwóch lat pod względem wartości udzielonych kredytów i pożyczek. W okresie lipiec-wrzesień 2021 r. ich kwota sięgnęła prawie 1,2 mld zł. To o 37% więcej niż w drugim kwartale br. i o 54% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Narastająco, od stycznia do września 2021 r. BOŚ udzielił kredytów i pożyczek na kwotę blisko 3 mld zł, tj. o 27% więcej r/r. Sprzedaż kredytów proekologicznych wyniosła niemal 1,2 mld zł i była wyższa o 14% r/r.

– Wyniki za trzeci kwartał odzwierciedlają kierunki rozwoju Grupy BOŚ nakreślone w przyjętej w czerwcu br. strategii na lata 2021-23. Główny nacisk kładziemy na pogłębianie naszej specjalizacji w doradzaniu, organizowaniu i finansowaniu projektów przyjaznych środowisku i związanych z zieloną transformacją polskich przedsiębiorstw i samorządów. W pierwszych trzech kwartałach tego roku udział kredytów proekologicznych w sprzedaży kredytów ogółem wyniósł około 40%. Chcemy, aby ten odsetek zdecydowanie rósł w kolejnych okresach. Jednym z naszych celów jest bowiem wzrost udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50% już w 2023 r. Można się zatem spodziewać, że zielone produkty finansowe będą odgrywać jeszcze większą rolę w rozwoju naszego biznesu – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Trzeci kwartał 2021 r. był także okresem licznych innych wydarzeń o istotnym znaczeniu z punktu widzenia nowej strategii i dalszego rozwoju Grupy BOŚ:

  • Bank pozyskał 75 mln euro z EBI na finansowanie projektów służących ochronie klimatu dla MSP oraz podmiotów sektora publicznego.
  • Dom Maklerski BOŚ zorganizował w konsorcjum emisję zielonych obligacji dla spółki Famur o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł, z czego BOŚ objął transzę 100 mln zł.
  • BOŚ został również pierwszym bankiem, który podpisał umowę z NFOŚiGW na dystrybucję dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych dla firm w ramach programu Mój Elektryk.
  • Ponadto, Bank przystąpił do dwóch strategicznych z punktu widzenia rozwoju OZE w Polsce porozumień: na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i wodorowego.

Kolejnym kamieniem milowym w realizacji strategii rozwoju Grupy BOŚ było ogłoszenie w październiku br. strategii oraz publikacja pierwszego raportu ESG.