Zmiana oprocentowania rachunków oszczędnościowych od 1 września 2020 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2020 r. ulegnie zmianie Tabela oprocentowania rachunków o charakterze bieżącym dla klientów indywidualnych, zwana dalej również „Tabelą”.

Wprowadzone zmiany związane są ze zmianą oprocentowania rachunków.
Zmiana oprocentowania dotyczy rachunków oszczędnościowych w PLN, takich jak EKOkonto oszczędnościowe, rachunków EKOprofit i Więcej Za Mniej.

Podstawa prawna zmian w Tabeli:
§48 ust. 6 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób fizycznych:
„6. Zmiana stawek oprocentowania Rachunków może nastąpić w przypadku zmiany przynajmniej jednego z następujących czynników:

 1. (…)
 2. którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,01 p.p.
 3. (…),
 4. (…)
 5. (…).


Przesłankami faktycznymi powyższych zmian są:
Zmiany stóp procentowych NBP dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej 18 marca 2020 r., 9 kwietnia 2020 r. oraz29 maja 2020 r. Stopy procentowe przyjmują aktualnie następujące wartości:

 • stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej, (obniżenie łącznie o 1,40%);
 • stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej (obniżenie łącznie o 2,00%);
 • stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej (obniżenie łącznie o 0,50%);
 • stopa redyskonta weksli 0,11% w skali rocznej (obniżenie łącznie o 1,64%);
 • stopa dyskontowa weksli 0,12% w skali rocznej (obniżenie łącznie o 3,88%);


Źródło danych: komunikaty z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej.
Ponadto informujemy o odwołaniu promocji wynikających z § 6 „Regulaminu promocji Kont oszczędnościowych EKOprofit i Więcej za Mniej prowadzonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.” z upływem dnia 30 czerwca 2020r. W związku z tym odsetki promocyjne zostaną wypłacone po raz ostatni do 10 lipca 2020 r.


Dodatkowe informacje
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przed dniem 1 września 2020 r. przysługuje Państwu prawo:

 1. wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat,
 2. złożenia pisemnego sprzeciwu wobec zaproponowanych, przedstawionych w niniejszej korespondencji zmian regulacji.


Jeżeli przed wskazaną powyżej datą wejścia w życie zmian Tabeli nie wypowiedzą Państwo umowy ani nie złożą  Bankowi pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, będzie to równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody, w związku z czym przedstawione w niniejszej korespondencji zmiany Tabeli będą obowiązywały od dnia 1 września 2020 r. Jeżeli we wskazanym powyżej terminie złożą Państwo sprzeciw do proponowanych zmian, ale nie dokonają Państwo wypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Tabeli bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek opłat z tego tytułu.


Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach oraz oferowanych przez Bank produktach dostępne są również w oddziałach Banku, na stronie internetowej www.bosbank.pl oraz pod numerami telefonów infolinii: 801 355 455 lub +48 22 543 34 34 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).


Zespół BOŚ S.A.