Zmiana Regulaminu udzielania produktów kredytowych dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych

Informujemy, że z dniem 17 marca 2023 r. ulega zmianie Regulamin udzielania produktów kredytowych dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych („Regulamin”).

Wprowadzone zmiany dotyczą zaktualizowania postanowień regulujących ustalanie i monitorowanie kowenantów umownych. Ponadto w postanowieniach ogólnych dodano definicję terminu „stopa referencyjna”.

Treść zmienionego Regulaminu zamieszczamy w zakładce Tabele, opłaty, regulaminy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zmienionego Regulaminu. Aktualny tekst Regulaminu udostępniamy również w zakładce „Dokumenty” pod każdym produktem kredytowym, do którego ma zastosowanie Regulamin.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku braku Państwa akceptacji treści zmienionego Regulaminu, w terminie do 15 marca 2023 r.,  mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę o produkt kredytowy, do którego ma zastosowanie Regulamin. Jeżeli w powyższym terminie nie wypowiedzą Państwo umowy, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzane zmiany, w związku z czym zmieniony Regulamin będzie Państwa obowiązywał od dnia 17 marca 2023 r. Jeżeli natomiast w ww. terminie wypowiedzą Państwo umowę, wówczas do dnia rozwiązania umowy zastosowanie mają postanowienia dotychczasowego Regulaminu.