Zmiany w Regulamine Produktów Kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych, z wyłączeniem JST

Informujemy,
że od 10 maja 2023 r. wprowadzamy zmiany do Regulaminu Produktów Kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych, z wyłączeniem JST.

Najważniejsze wprowadzone zmiany to m.in.:

 1. dodanie nowych warunków/kowenantów:
  • [dodatkowe dokumenty dla branży budowlanej] – zobowiązujący Klientów z branży budowlanej do dostarczania m.in. dodatkowych informacji o strukturze należności i zobowiązań, utworzonych odpisach na należności przeterminowane, zawartych kontraktach, ewentualnym zagrożeniu terminowej realizacji kontraktów etc.,
  • [dostarczanie oświadczenia o nieruchomości] – dający Bankowi prawo do zwrócenia się do właściciela nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia produktu kredytowego, o przedstawienie oświadczenia o stanie nieruchomości zawierającego informację na temat zmian stanu formalno-prawnego i fizycznego nieruchomości mającego wpływ na jej wartość,
  • [zasada pierwszeństwa zabezpieczeń] - zobowiązujący Klientów aby wszelkie wierzytelności Banku w stosunku do niego, wynikające z Umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych;
 2. poszerzenie katalogu kowenantów, wskazanych pkt. 9.11 Regulaminu, których niespełnienie może spowodować podwyższenie oprocentowania produktu kredytowego/opłaty lub prowizji; są to kowenanty:
  • [dodatkowe dokumenty dla branży budowlanej],
  • [dostarczanie oświadczenia o nieruchomości],
  • [informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnym],
  • [pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym],
  • [udokumentowanie planu restrukturyzacyjnego].
 3. zmieniono zapisy dotyczące kowenantów:
 • [dostarczanie dokumentów do Banku] – dodano obowiązek dostarczania struktury wiekowej należności i zobowiązań przeterminowanych, informacji o zobowiązaniach pozabilansowych, aktualizacji karty informacyjnej,
 • [polisa ubezpieczeniowa] – dookreślono wymaganą sumę ubezpieczenia majątku stanowiącego zabezpieczenie produktu kredytowego,
 • [zabezpieczenia kredytu] – w pkt. 8.6.3 Regulaminu dodano dodatkowy przypadek, w którym Bank może prosić o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia produktu kredytowego,
 • [pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym] – wprowadzono zakaz obciążania wierzytelności z rachunków bankowych w BOŚ S.A. w jakikolwiek sposób oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw do tych rachunków,
 • [obciążanie lub zbycie przedmiotu zastawu] – poprzez dodanie zapisu o prawie Banku do żądania spłaty wierzytelności w przypadku obciążenia lub zbycia przedmiotu zabezpieczenia,

Wprowadzone zmiany mogą być związane np. z dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi, dlatego też uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Aktualną wersję udostępniamy w zakładce „Dokumenty” pod każdym produktem kredytowym: produkty finansowe.

W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu, mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 dni od daty publikacji tej informacji.

W przypadku wypowiedzenia Umowy z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin.