Zmiany w Regulaminie Produktów Kredytowych dla Klientów instytucjonalnych, z wyłączeniem JST.

Informujemy, że od 10 sierpnia 2020 r. wprowadzone zostają zmiany do Regulaminu Produktów Kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych, z wyłączeniem JST.

Zmiany doprecyzowują definicję Zadłużenia Przeterminowanego oraz wskazują wysokość odsetek pobieranych przez Bank z tego tytułu.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Aktualną wersję udostępniamy Państwu w zakładce „Dokumenty” pod każdym produktem kredytowym: produkty finansowe

W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu, mają Państwo prawo do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 dni od daty publikacji tej informacji.
W przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin.

Z poważaniem,
zespół BOŚ