Zmiany w Regulaminie Produktów Kredytowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Od 1 marca 2022 r. wprowadzone zostają zmiany do Regulaminu produktów kredytowych oraz wzorów umów dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Do wyżej wymienionej regulacji wdrożone zostały:

  • klauzule awaryjne wynikające z Rozporządzenia BMR celem ograniczenia ryzyka związanego z możliwym zaprzestaniem opracowywania wskaźników referencyjnych oraz
  • zapisy wynikające z obowiązków nałożonych na bank w wyniku zmian do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • zobowiązanie dla kredytobiorcy do umożliwienia - w każdym czasie przedstawicielom banku lub innym osobom upoważnionym - dokonywania inspekcji nieruchomości stanowiącej przedmiot prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Prosimy o zapoznanie się z nową treścią regulaminu. Aktualną wersję udostępniamy Państwu w zakładce „Dokumenty” pod każdym produktem kredytowym.

Jeżeli nie akceptują Państwo zmienionych postanowień, mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty publikacji tej informacji.

W przypadku wypowiedzenia przez Państwa umowy z powodu zmiany regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy regulamin.