Ubezpieczenia urządzeń eko

Ubezpiecz się i zyskaj ochronę swoich urządzeń EKO Skontaktuj się
 • Odszkodowanie w razie zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń albo ich utraty

 • Dobierz wariant do rodzaju swojego urządzenia i zakresu ochrony

 • Przejrzyste i proste warunki zawarcia umowy

Dla kogo

Ubezpieczenie urządzeń EKO w PZU SA dla Klientów Banku Ochrony Środowiska

Zakres ochrony

Dopasowany do rodzaju urządzenia

 • W ramach ubezpieczenia urządzeń eko, ochroną mogą zostać objęte poniższe urządzenia do wytwarzania energii na własny użytek, wybrane przez klienta o wartości nowej każdego z przedmiotów ubezpieczenia nie wyższej niż 240 000 zł:

  • instalacja fotowoltaiczna wraz z ładowarką samochodu i akumulatorem do fotowoltaiki,
  • instalacja solarna,
  • kocioł c.o,
  • pompa ciepła,  
  • hybrydowe urządzenie grzewcze.

W ramach ubezpieczenia ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej, zyskasz ochronę na wypadek straty finansowej, w związku z przerwą w produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną będącej następstwem szkody, objętej odpowiedzialnością w ubezpieczeniu urządzeń eko:

 • za okres od dnia rozpoczęcia przerwy w działaniu tej instalacji do dnia wznowienia jej działania, nie dłuższy niż 180 dni

Z ubezpieczeniem ryzyka niższej produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną możesz otrzymać odszkodowanie odpowiadające wysokości poniesionej straty finansowej:

 • spowodowanej wystąpieniem niższej niż zakładana produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną np. niższe nasłonecznienie, wysoka temperatura powietrza

Odpowiedzialnością PZU SA objęta jest strata finansowa ubezpieczonego, spowodowana wystąpieniem niższej produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną, jeżeli ta niższa produkcja energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną przekracza 20% oraz nie przekracza 60% zakładanej lub średniej, rocznej produkcji energii elektrycznej w zależności od okresu podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Ubezpieczenie możesz zawrzeć w wybranym wariancie, obejmującym różne ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie urządzeń eko
 • ubezpieczenie urządzeń eko
  w zakresie instalacji fotowoltaicznej oraz
 • ubezpieczenie ryzyka wystąpienia  przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej
 • ubezpieczenie urządzeń eko
  w zakresie instalacji fotowoltaicznej oraz
 • ubezpieczenie ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej oraz
 • ubezpieczenie ryzyka  niższej produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną

Kiedy PZU SA może wypłacić odszkodowanie

W ramach ubezpieczenia urządzeń eko, PZU SA wypłaca odszkodowanie za urządzenie:

 • które uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku awarii, dewastacji lub zdarzeń losowych (ognia, piorunu, dymu  i sadzy, powodzi, gradu, śniegu i lodu, opadu, lawiny, huraganu, eksplozji, upadku statku powietrznego, przepięcia, uszkodzenia przez zwierzęta, huku ponaddźwiękowego) oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami losowymi, lub
 • w przypadku jego utraty w wyniku kradzieży z włamaniem albo rabunku.

PZU SA pokrywa także poniesione przez Ciebie koszty związane z poszukiwaniem przyczyny szkody, uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po szkodzie oraz dostosowania miejsca do ponownego montażu urządzenia.

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na kolejne roczne okresy.

Pełną informację o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłaczeniach i ograniczeniach ochrony ubezpieczeniowej oraz sumach ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia urządzeń eko dla klientów Banku Ochrony Środowiska S.A.

Jak kupić ubezpieczenie?

Wypełnij formularz kontaktowy

Nasz doradca skontaktuje się z Tobą

Skontaktuj się

Ważne informacje

 • Bez podawania przyczyny masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni:
  • od dnia jej zawarcia w oddziale Banku
   jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy nie zostałeś poinformowany o prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym dowiedziałeś się o tym prawie, lub
  • w przypadku umowy zawartej na odległość (umowa direct) - od dnia poinformowania o zawarciu umowy direct lub od dnia doręczenia Ci informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy.  Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.
 • Możesz w każdym czasie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia bez podawania przyczyny.

  Masz pytania dotyczące ubezpieczenia? Porozmawiaj z doradcą.

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34* lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres ekocenter@bosbank.pl lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00 *.
*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Wypełnij formularz kontaktowy

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach ochrony ubezpieczeniowej oraz sumach ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia urządzeń eko dla klientów Banku Ochrony Środowiska SA dostępnych na bosbank.pl i pzu.pl, a także w placówkach banku. Bank Ochrony Środowiska SA jest agentem ubezpieczeniowym PZU SA.

 • Bank oświadcza że:

  • zgodnie z art. 70a Prawa bankowego udziela klientom Banku wyjaśnień dotyczących dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej w zakresie osoby wnioskującej o udzielenie kredytu/pożyczki. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników - w tym danych osobowych wnioskującego - które miały wpływ na wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej.  Wnioskodawcy chcący uzyskać wyjaśnienia powinni złożyć w Placówce w której składali wniosek kredytowy zapytanie w sprawie. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.
  • podejmuje decyzje kredytowe opierając się m.in. na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego Bank zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do:
   otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
   do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji,
   do wyrażenia własnego stanowiska.
   Wnioskodawca chcący skorzystać z powyższych uprawnień, powinien złożyć odpowiednie zapytanie w formie pisemnej w Oddziale Banku w którym wnioskował o udzielenie kredytu/pożyczki. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.

  Bank zapewnia, że decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany są podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj wniosku, w szczególności w oparciu o kategorie danych określone w art. 105a ust. 1b Prawa bankowego.