Gwarancja Biznesmax Plus

Gwarancja Biznesmax Plus daje możliwość zabezpieczenia kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Gwarancja jest udzielana przez BGK dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (program FENG).

Gwarancja jest bezpłatna dla klienta. Klient otrzymuje wsparcie w formie  pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej na projekty inwestycyjne, innowacyjne, ekoinnowacyjne lub wpisujące się w zakres transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Podstawowe parametry gwarancji:

 • Zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty kapitału kredytu
 • Maksymalna kwota gwarancji: równowartość w złotych 2,5 mln euro
 • Maksymalny okres gwarancji:
  • kredyt inwestycyjny – 20 lat (regionalna pomoc inwestycyjna), 10 lat (pomoc de minimis)
  • kredyt obrotowy – 63 miesiące
 • Typ zabezpieczanego kredytu: kredyt obrotowy lub kredyt inwestycyjny
 • Kredytobiorca: przedsiębiorca z sektora MŚP lub mała spółka o średniej kapitalizacji (small mid caps) lub spółka o średniej kapitalizacji (mid-caps)
 • Opłata prowizyjna: brak
 • Zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco
 • Rodzaj pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna

Główne korzyści dla Klientów:

 • Zapewnienie elastyczności w dysponowaniu własnym majątkiem,
 • Korzystniejsze od standardowych warunki finansowania w Banku,
 • Brak kosztu zabezpieczenia kredytu,
 • Zmniejszenie kosztu odsetkowego kredytu inwestycyjnego poprzez dotacje - w formie dopłaty do kapitału w maksymalnej wysokości 20%.
 • Koszty kwalifikowalne projektu, które mogą być finansowane kredytem zabezpieczonym gwarancją Biznesmax Plus i stanowią regionalną pomoc inwestycyjną to koszty:

  1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
  2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
  3. nabycia robót i materiałów budowlanych;
  4. nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które będą:
  • wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
  • podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
  • stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

  Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione po dniu złożenia Wniosku. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty w kwotach brutto, ponoszone przez przedsiębiorcę na podstawie dokumentów finansowo-księgowych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego, zgodnie z wykazem zawartym w planie projektu inwestycyjnego.

  W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych. Kredyt będzie udzielany na podstawie procedury BOŚ SA i wykorzystywany na finansowanie zgodne z celem określonym w umowie kredytu.

Kryteria dostępu, które upoważniają do skorzystania z gwarancji i dopłaty :

 • Kredyt będzie udzielony na sfinansowanie inwestycji wpisujących się w 1 z 3 typów projektów:

  1. realizacja inwestycji innowacyjnych:

   a) nowe lub ulepszone wyroby, usługi różniące się swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych,

   b) materiały, komponenty lub inne cechy technologiczne zapewniające lepsze działanie wytwarzanych wyrobów lub usług,

   c) metody organizacyjne wprowadzane w celu podniesienia jakości i wydajności pracy, zintensyfikowania wymiany informacji oraz wykorzystania nowych technologii,

   d) metody marketingowe wprowadzane w celu lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów, otwarcia nowych rynków zbytu lub nowego pozycjonowania wyrobu lub usługi na rynku.

  2. realizacja inwestycji ekoinnowacyjnych:

   a) rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z uruchomieniem, prowadzeniem/rozwojem własnej działalności produkcyjno-usługowej, których źródłem zasilania będzie energia wytworzona przy pomocy instalacji odnawialnych źródeł energii,

   b) nowe, ulepszone wyroby lub usługi, których wpływ na środowisko w całym cyklu życia jest znacząco zminimalizowany (p.. zmiany w materiałach i komponentach, parametrach technicznych, funkcjonalności, wydłużenie czasu użytkowania),

   c) nowe lub znacząco zmienione metody produkcji lub dostaw, których wdrożenie skutkować będzie zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko,

   d) instalacje odnawialnych źródeł energii, służące wytworzeniu i magazynowaniu energii wykorzystywanej jedynie na potrzeby własne przedsiębiorstwa w celu uruchomienia, prowadzenia/rozwoju działalności produkcyjno-usługowej,

   e) gospodarka obiegu zamkniętego w prowadzonej działalności produkcyjno-usługowej (zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego, odzyskiwanie surowca z procesów produkcyjnych, technologie bezodpadowe, niskoodpadowe technologie produkcji, technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych, instalacje do selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów).

  3. realizacja inwestycji służących transformacji cyfrowej przedsiębiorstw:

  a) automatyzacja i robotyzacja procesów w firmie obejmująca projektowanie, wdrażanie, modernizację i zarządzanie systemami produkcji, montażu i świadczenia usług,

  b) technologie cyfrowe z dziedziny przemysłu 4.0, w tym systemy cyberfizyczne, Internet Rzeczy (IoT), inteligentne systemy wytwarzania oraz personalizacja i kastomizacja produkcji,

  c) wdrażanie, rozbudowa i unowocześnianie systemów informatycznych oraz wspieranie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, w tym dostęp do danych i ich przetwarzanie w chmurze (Big Data) oraz cyberbezpieczeństwo,

  d) rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT), w tym wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem lub kontrahentem (e-biznes, B2B, B2C).

 • Gwarancją Bizesmax Plus można objąć kredyt obrotowy, jeżeli Kredytobiorca spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
  2. będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną lub jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
  3. posiada status centrum badawczo-rozwojowego lub funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
  4. jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego lub w ciągu ostatnich 5 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w programie akceleracyjnym,
  5. w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował lub realizuje projekt polegający na:

  a) wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, albo

  b) zastosowaniu w firmie nowej metody organizacyjnej lub marketingowej, albo

  c) wdrażaniu modeli biznesowych służących transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, w tym polegających na  automatyzacji lub robotyzacji procesów produkcyjnych, albo

  d) wdrażaniu rozwiązań efektywnych ekologicznie, w tym dotyczących OZE, gospodarki obiegu zamkniętego lub technologii służących zmniejszeniu zużycia energii;

  6 w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał/wykorzystuje wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji lub został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;

  7 w ciągu ostatnich 5 lat odnotował na przestrzeni następujących po sobie 2 lat obrachunkowych wzrost przychodów ze sprzedaży o średnio 20% rocznie lub w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres.

 • Kto może skorzystać z dopłaty: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa korzystające z kredytu inwestycyjnego zabezpieczonego gwarancją Biznesmax Plus
  Przedmiot dopłaty: kapitał kredytu inwestycyjnego.
  Wysokość dopłaty (obliczana od wypłaconej kwoty kapitału kredytu):

  • 10% w przypadku realizacji inwestycji innowacyjnej identyfikowanej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa lub realizacji inwestycji ekoinnowacyjnej;
  • 20% w przypadku realizacji inwestycji służącej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

  Dopłata do kapitału może stanowić pomoc de minimis albo regionalną pomoc inwestycyjną. Dopłata przyznawana jest w tej samej formule pomocy, w jakiej została udzielona gwarancja spłaty kredytu objętego dopłatą do kapitału.

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00.

Wypełnij formularz kontaktowy