Gwarancja Ekomax

Gwarancja Ekomax jest bezpłatnym zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielaną dzięki środkom Zielonego Funduszu Gwarancyjnego FENG, finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Gwarancja zabezpiecza kredyty inwestycyjne na realizację inwestycji w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Gwarancja udzielana jest w formie pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Podstawowe parametry gwarancji:

 • zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: równowartość w złotych 2,5 mln euro,
 • maksymalny okres gwarancji: 20 lat (regionalna pomoc inwestycyjna); 10 lat (pomoc de minimis),
 • typ zabezpieczanego kredytu: kredyt inwestycyjny,
 • kredytobiorca: przedsiębiorca z sektora MŚP lub mała spółka o średniej kapitalizacji (small mid caps) lub spółka o średniej kapitalizacji (mid-caps),
 • opłata prowizyjna z tytułu gwarancji: brak,
 • zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco,
 • rodzaj pomocy publicznej: pomoc de minimis  albo regionalna pomoc inwestycyjna (RPI)

Główne korzyści dla Klientów:

 • zapewnienie elastyczności w dysponowaniu własnym majątkiem,
 • korzystniejsze od standardowych warunki finansowania w BOŚ SA
 • brak kosztu zabezpieczenia kredytu,
 • zmniejszenie kosztu kredytu inwestycyjnego poprzez dotację w formie dopłaty do kapitału do 20% wartości kredytu.
 • Koszty kwalifikowalne projektu, które mogą być finansowane kredytem zabezpieczonym gwarancją Ekomax, stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną to koszty:

  1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych,
  2. nabycia robót i materiałów budowlanych,
  3. nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które będą:

  a) wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

  b) podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

  c) nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

  d) stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

  Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione po dniu złożenia Wniosku. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty w kwotach brutto, ponoszone przez przedsiębiorcę na podstawie dokumentów finansowo-księgowych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego zgodnie z wykazem zawartym w planie projektu inwestycyjnego.

  W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych. Kredyt będzie udzielany na podstawie procedury BOŚ SA i wykorzystywany na finansowanie zgodne z celem określonym w umowie kredytu.

Kryteria dostępu, które upoważniają do skorzystania z gwarancji i dopłaty

 • Gwarancja Ekomax może zabezpieczyć kredyt przeznaczony na sfinansowanie inwestycji związanych z wdrażaniem rozwiązań efektywnych energetycznie w ramach dwóch typów projektów :

  1. termomodernizacja posiadanych budynków (produkcyjnych, usługowych, biurowych, handlowych) – obligatoryjny komponent projektu, potwierdzony audytem energetycznym,
  2. dodatkowy komponent projektu - projekt możliwy do realizacji samodzielnie, tj. bez powiązania z termomodernizacją, którego zakres wynikający z dokumentu audytu energetycznego wskazuje, że przyczyni się do wprowadzenia oszczędności zużycia energii pierwotnej na poziomie minimum 30 proc., polegający na wprowadzeniu:

  a) technologii służących zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej, w tym modernizacja linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia/rozwoju własnej działalności produkcyjno-usługowej,

  b) instalacji odnawialnych źródeł energii, kogeneracja, magazynowanie energii oraz technologie do wytwarzania paliw alternatywnych służące wytwarzaniu energii w celu prowadzenia/rozwoju własnej działalności produkcyjno-usługowej,

  c) rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego w prowadzonej działalności produkcyjno-usługowej, przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, w tym bezodpadowe lub niskoodpadowe technologie produkcji, instalacje do recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów oraz służące zmniejszeniu zużycia i odzyskiwaniu surowca w procesach produkcyjnych,

  d) budowa, rozbudowa, wymiana lub odnowienie systemów ciepłowniczych i chłodniczych w celu zwiększenia efektywności energetycznej źródeł ciepła lub zimna wykorzystywanych w prowadzonej działalności produkcyjno-usługowej,

  e) rozwiązań służących retencjonowaniu, oczyszczaniu i uzdatnianiu wody, w tym technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody.

  Osiągnięcie min. 30 proc. progu oszczędności energii pierwotnej jest możliwe poprzez:

  a) realizację tylko komponentu obligatoryjnego (termomodernizacja), albo

  b) realizację komponentu obligatoryjnego wraz z jednym/kilkoma komponentami dodatkowymi, albo

  c) realizację jednego lub kilku komponentów dodatkowych pod warunkiem, że audyt energetyczny wskazuje na brak konieczności wykonania komponentu obligatoryjnego (termomodernizacji).

  Dokument audytu energetycznego powinien potwierdzać, że realizacja przynajmniej jednego z typów projektów przyczyni się do wprowadzenia oszczędności zużycia energii pierwotnej na poziomie minimum 30 proc. w porównaniu do zużycia pochodzącego z działalności objętej projektem przed realizacją inwestycji.

  Dokument audytu energetycznego może składać się z 2 rodzajów audytu:

  1. audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  2. audyt efektywności energetycznej,

  przy czym audyt energetyczny przedsięwzięcia (pkt.1) jest elementem obligatoryjnym.

 • Podstawowe parametry dopłaty:

  Odbiorcy: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa korzystający z kredytu inwestycyjnego zabezpieczonego gwarancją Ekomax.

  Wysokość dopłaty: 20 proc. od wypłaconej kwoty kapitału kredytu.

  Dopłata do kapitału kredytu inwestycyjnego może stanowić pomoc de minimis albo regionalną pomoc inwestycyjną. Dopłata przyznawana jest w tej samej formule pomocy, w jakiej została udzielona gwarancja spłaty kredytu objętego dopłatą do kapitału.

  Wsparcie z grantu ELENA

  Klient wnioskujący w BOŚ o kredyt inwestycyjny z gwarancją Ekomax może ubiegać się dodatkowo o

  dofinansowanie 90% kosztów audytu energetycznego, niezbędnego dla uzyskania dopłaty do kapitału oraz – w uzasadnionych przypadkach – o dofinansowanie dokumentacji projektowej.

  BOŚ dofinansowuje przegotowanie w/w dokumentów ze środków grantu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach inicjatywy ELENA (European Local ENergy Action), finansowanej z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020.

  Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj (odesłanie do strony https://www.bosbank.pl/inicjatywa-elena/dla-inwestorow-dofinansowanie-dokumentacji-technicznej )

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00.

Wypełnij formularz kontaktowy