Promowana oferta

Rozwiązanie ułatwiające mikroprzedsiębiorstwu codzienne funkcjonowanie
i umożliwiające planowanie kolejnych etapów rozwoju.

Korzyści dla Twojej firmy

 • Kredyt na dowolny cel związany
  z prowadzoną działalnością gospodarczą

 • Uruchomienie kredytu bez dokumentów potwierdzających cel inwestycji

 • Wysoka kwota kredytu
  i długi okres kredytowania bez zabezpieczeń rzeczowych
  i majątkowych

 • Aż do 500 000 zł
  w zależności
  od zdolności kredytowej

Skontaktuj się

Jak otrzymać?

Skontaktuj się
 • Aby skorzystać z „Kredytu dla firmy” należy spełnić łącznie warunki:

  • posiadać lub założyć konto w BOŚ Banku2
  • uzyskać pozytywną decyzję kredytową
  • zadeklarować miesięczne wpływy co najmniej 2-krotności raty kapitałowo-odsetkowej
  • udzielić zgody marketingowe
  • podpisać oświadczenie o przystąpieniu do Promocji „Kredyt dla firmy”
 • Kredyt do 100 tys. zł (włącznie)

   
  Oprocentowanie
  (w stosunku rocznym)
  Prowizja
  za udzielenie kredytu
  zmienne: WIBROR 3M
  + 4,0 p.p. marży
  4,50%

  Prowizje i opłaty bankowe zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych. Taryfa dostępna w zakładce „Dokumenty”.

  Kredyt powyżej 100 tys. zł oraz kredyt do 300 tys. zł (włącznie), gdy zastosowano zabezpieczenie w postaci Gwarancji COSME1

   
  Oprocentowanie
  (w stosunku rocznym)
  Prowizja
  za udzielenie kredytu
  zmienne: WIBROR 3M
  + 3,8 p.p. marży
  4,50%

  Prowizje i opłaty bankowe zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych. Taryfa dostępna w zakładce Dokumenty

  Kredyt powyżej 300 tys. zł (włącznie), gdy zastosowano zabezpieczenie w postaci Gwarancji COSME1

  Oprocentowanie
  (w stosunku rocznym)
  Prowizja
  za udzielenie kredytu
  zmienne: WIBROR 3M
  + 3,6 p.p. marży
  4,50%

  Zabezpieczeniami kredytu są:

  • weksel własny in blanco
  • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
  • gwarancja COSME - prowizja za gwarancję COSME pobierana z kwoty kredytu

  Powyższe zabezpieczenia mają zastosowanie łącznie.

  Wymagana jest zgoda współmałżonka dla kredytu w kwocie powyżej 50 tys. zł.

Skontaktuj się z nami

____________________________________

Kredyt oferowany jest dla przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

1Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny Gwarancji COSME wskazana jest w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych”. Opłata prowizyjna za pierwszy okres roczny Gwarancji COSME naliczana jest od daty podpisania umowy kredytowej zabezpieczonej Gwarancją COSME, a za kolejny okres od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego okresu Gwarancji COSME z zastrzeżeniem, jeśli okres Gwarancji COSME jest krótszy niż rok opłata za ten okres prowizja naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania gwarancji, w wysokości 1/12 opłaty rocznej.

2Posiadanie rachunku bieżącego w BOŚ Banku od 3 miesięcy oraz przeprowadzanie bądź przeniesienie obrotów/ części obrotów, w wysokości min. 2 krotności raty kapitałowo-odsetkowej miesięcznie. W przypadku krótszego okresu posiadania rachunku w Banku lub braku rachunku konieczność:

 1. zadeklarowania złożenia rachunku bieżącego w Banku oraz przeniesienia obrotów/ części obrotów, w wysokości co najmniej 2 krotności raty kapitałowo-odsetkowej miesięcznie,
 2. przedstawienia z poprzedniego banku historii rachunku za ostatnie 3 miesiące z informacjami o średniomiesięcznych wpływach za ostatnie 3 miesiące,
 3. dopuszcza się posiadanie i przedstawienie historii z rachunku ROR, w przypadku nie posiadania przez Klienta rachunku bieżącego (firmowego), jeżeli z rachunku ROR klient dokonuje płatności składek ZUS oraz podatku do US.