„Tarcza Finansowa PFR” dla Małych i Średnich Firm

„Tarcza Finansowa PFR” to nowy program pomocowy uruchomiony przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej, skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa.

Kto może skorzystać?

 1. Przedsiębiorca, który odnotowuje spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
  Przez spadek obrotów należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług.
 2. Nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 3. Posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 5. Na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek ZUS (rozłożenie na raty lub odroczenie płatności nie jest uznawane za zaległość)

Na co mogą być przeznaczone środki?

 1. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji).
 2. Dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki.
 3. Rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Wysokość udzielonego wsparcia

 • Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

  Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

  Maksymalne kwoty dostępnych subwencji finansowych określa poniższa Tabela:

  Wsparcie finansowe w PLN

  Kwota subwencji finansowej w zależności od liczby Pracowników (bez Przedsiębiorcy)

  Skala spadku przychodów ze sprzedaży

  Bazowa kwota subwencji finansowej na Pracownika

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  <25 ; 50%)

  12 000

  12 000

  24 000

  36 000

  48 000

  60 000

  72 000

  84 000

  96 000

  108 000

  <50% ; 75%)

  24 000

  24 000

  48 000

  72 000

  96 000

  120 000

  144 000

  168 000

  192 000

  216 000

  <75% ; 100>

  36 000

  36 000

  72 000

  108 000

  144 000

  180 000

  216 000

  252 000

  288 000

  324 000

  Przykładowe maksymalne kwoty subwencji w zależności od liczby zatrudnionych:

 • Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

  Maksymalne kwoty dostępnych subwencji finansowych określa poniższa Tabela:

  Spadek przychodów ze sprzedaży

  Kwota subwencji finansowej jako % przychodów ze sprzedaży w 2019 r.

  <0 ; 25%)

  0%

  <25 ; 50%)

  4%

  <50 ; 75%)

  6%

  <75% ; 100%>

  8%

  Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.

  Przykładowe maksymalne kwoty subwencji przy określonych przychodach:

Spłata subwencji

 1. Kwota subwencji finansowej jest nieoprocentowana.
 2. Spłata subwencji finansowej rozpocznie się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej Przedsiębiorcy. Kwota subwencji finansowej będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach. Wraz z decyzją PFR o wysokości kwoty spłaty subwencji finansowej zostanie udostępniony Przedsiębiorcy harmonogram spłaty.
 3. Spłata subwencji finansowej może być dokonana przed terminem jej spłaty określonym w harmonogramie.
 4. W przypadku niespłacenia jakiejkolwiek raty subwencji finansowej lub jej części zgodnie z harmonogramem spłaty, naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia następującego po dniu wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.

Warunki umorzenia subwencji

 • Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
  • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
 • Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
  • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
  • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Zwrot subwencji

 • Przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości subwencji,
  W przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej wartości:
  1. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez Przedsiębiorcę lub otwarcia likwidacji Przedsiębiorcy, w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej;
  2. prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę w całym okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej:
  a) w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji finansowej bezwarunkowo; oraz
  b) w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia niniejszej Umowy, na poziomie:
  - wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji finansowej;
  - od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty subwencji finansowej – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia zgodnie z poniższym wzorem:

  - niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji finansowej.

 • Otrzymana przez Przedsiębiorcę będącego małym i średnim przedsiębiorcą subwencja finansowa podlega zwrotowi w przypadku:
  1. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez Przedsiębiorcę lub otwarcia likwidacji Przedsiębiorcy w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej;
  2. prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę w całym okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej:
  a) w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencjifinansowejbezwarunkowo; oraz
  b) w wysokości dodatkowo do 25% kwoty subwencji finansowej pomniejszonej o wykazaną przez Przedsiębiorcę skumulowaną stratę gotówkową na sprzedażyw okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym Przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja finansowa, rozumianej w zależności od formy działalności jako:
  - dla Przedsiębiorców prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów,
  - dla Przedsiębiorców rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty,
  - dla Przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży, oraz
  3. w wysokości do 25% kwoty subwencji finansowej w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia niniejszej Umowy, w stosunku do średniego stanu zatrudnia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby Pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r, na poziomie:
  a) wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji finansowej,
  b) od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji finansowej – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia, zgodnie z poniższym wzorem:

  c) niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji finansowej.

Złożenie wniosku i wypłata subwencji

 • Wniosek o subwencję Przedsiębiorca składa w BOŚ S.A. poprzez bankowość elektroniczną  iBOSS24 lub BOŚBank24.
 1. Po pozytywnej weryfikacji Wniosku o subwencję podpisywana jest elektronicznie Umowa Subwencji Finansowej (Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała niniejszą Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Przedsiębiorcy była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.
 2. BOŚ S.A. przekazuje do PFR Wniosek o subwencję złożony przez Przedsiębiorcę.
 3. Po pozytywnej decyzji PFR o spełnieniu przez Przedsiębiorcę warunków otrzymania subwencji finansowej, środki finansowe zostaną przelane na rachunek Przedsiębiorcy prowadzony przez BOŚ S.A.

Szczegóły dotyczące weryfikacji Wniosku o subwencję i wypłaty subwencji zawarte są  w Umowie Subwencji Finansowej

»  Instrukcja, jak należy wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach "Tarczy Antykryzysowej"

Informacja na temat terminu uruchomienia procedury odwoławczej

Uprzejmie informujemy, że data udostępnienia możliwości składania wniosków odwoławczych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm zgodnie z regulaminem programu została ustalona na dzień 18 maja 2020 r. Dotyczy to firm, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.

Termin ten został uzgodniony tak aby zapewnić sprawne i prawidłowe rozpatrzenie odwołań.

Przypominamy, że odwołania będą składane również drogą elektroniczną poprzez formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Przedsiębiorca będzie mógł je złożyć nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do jednej firmy.

Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.

Ważne informacje na temat Programu!

W dniu 31 lipca 2020 roku upływa termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że:

 1. Klienci BOŚ wnioski o subwencję finansową mogą składać do 31 lipca 2020 r.
 2. Odwołania od decyzji PFR będzie można składać do 30 września 2020 r., z zastrzeżeniem, że:
  a) odwołanie może złożyć firma, która otrzymała subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana;
  b) odwołanie można złożyć nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne/wyjaśniające dotyczące decyzji PFR będą przyjmowane :
  a) do 14 sierpnia 2020 r. dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.;
  b) do 16 października 2020 r. do odwołań składanych do 30 września 2020 r.

Uwaga!
PFR odpowie na wszystkie zgłoszenia reklamacyjne klientów, bez względu na termin zakończenia programu czy proces przyjmowania odwołań/reklamacji.

Pozostałe informacje

Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów:

 1. deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1.04.2020 r.
 2. deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1.05.2020 r.

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mirko, Małych i Średnich Firm

Najczęściej zadawane pytania „Kwestionariusz” PFR

____________________________________________________________________

Mikrofirma  - przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR

Małe i średnie przedsiębiorstwo (MSP lub mała i średnia firma) - przedsiębiorca, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR

Uwaga!

Status MŚP określamy na dzień 31.12.2019 r.