Środowisko

LIDER ZIELONEJ ZMIANY

🡲 Wspieramy zieloną transformację
🡲 Zielone zmiany zaczynamy od siebie

Lider zielonej zmiany - Tworzymy zielone produkty finansowe i konsekwentnie rozwijamy nasz ekologiczny portfel produktów, aby wspierać zieloną transformację. Dbamy, aby finansowane przez nas projekty wspierały wyzwania związane z ochroną środowiska. Naszym klientom zapewniamy eksperckie wsparcie, które pozwala na osiąganie pozytywnych rezultatów.

Najwyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiamy nie tylko naszym klientom i partnerom biznesowym, ale przede wszystkim jako organizacja dążymy do stałej redukcji naszego negatywnego oddziaływania.

Naszą ambicją jest stać się liderem zielonej zmiany. Wsłuchujemy się w potrzeby klientów i dostosowujemy do nich naszą ofertę produktową. Umacniamy kluczowe obszary, aby w najbliższych latach, zgodnie z przyjętą strategią, wzmocnić ekspertyzę sektorowo-technologiczną w zakresie ekologii i klimatu, rozszerzyć partnerstwa oraz nadal aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska i klimatu w Polsce.

 • Polityka klimatyczna wytycza kierunki działań Banku Ochrony Środowiska S.A. zmierzających do przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do zmian klimatu oraz osiągnięcia przez bank celów w zakresie redukcji emisji zgodnie z zapisami Strategii ESG. Polityka wspomaga wdrażanie zadań wynikających z dokumentów dotyczących zrównoważonego finansowania i raportowania informacji związanych z klimatem. Polityka klimatyczna BOŚ uwzględnia postanowienia Porozumienia Paryskiego oraz pakietów legislacyjnych Unii Europejskiej takich jak m.in. Europejski Zielony Ład, Fit for 55 oraz krajowych dokumentów strategicznych.

  Cele Polityki będą realizowane poprzez działania skoncentrowane na:

  • ograniczaniu śladu węglowego banku,
  • wspieraniu transformacji klimatycznej klientów,
  • ograniczaniu finansowania sektorów i projektów wysokoemisyjnych,
  • zarządzaniu ryzykiem związanym ze zmianami klimatu,
  • wykorzystaniu szans i ewentualnych pozytywnych skutków zmian klimatu.
 • Polityka środowiskowa Banku Ochrony Środowiska S.A. odnosi się do wpływu banku na środowisko naturalne, określa zamierzenia i zobowiązania, które mają minimalizować zagrożenia płynące z nieodpowiedniego korzystania z zasobów naturalnych. Jest to aktualizacja polityki wprowadzonej przez BOŚ w 2016r., która została rozszerzona o: aspekty ESG w decyzjach biznesowych oraz regularne monitorowanie śladu węglowego banku.

  Polityka definiuje zobowiązania BOŚ dotyczące m.in. spełniania wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska, które dotyczą banku, promowania zrównoważonego rozwoju wśród klientów, zapobiegania zanieczyszczeniom, stosowania dobrych praktyk rynkowych w zakresie ochrony środowiska oraz propagowania wiedzy ekologicznej wśród interesariuszy.

 • Oszacowanie emisji przeprowadzono dla działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. jako instytucji finansowej obejmującej  centralę i 53 placówki, zatrudniającą blisko 1100 pracowników. Uwzględnia również aspekty wykorzystania transportu służbowego oraz dojazdy pracowników.

  Ze względu na pandemię COVID 19, rok 2020 był zdecydowanie odmienny, co do funkcjonowania wielu instytucji, w tym BOŚ.

  Oszacowana emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością BOŚ w roku 2020 wyniosła 3,87 tys. Mg CO2eq i była mniejsza o 49% w stosunku do roku 2019. Wynikało to przede wszystkim z przejścia na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, gwarantowaną świadectwem pochodzenia. W stosunku do poprzedniego szacunku za rok 2007 w warunkach porównywalnych emisja spadła o blisko 12% w roku 2019 i o 59% w roku 2020.

  Dominujące znaczenie w roku 2020 miała emisja związana ze zużyciem energii cieplnej, która wyniosła 2,87 tys. Mg CO2eq, co stanowi 73,9% całości oszacowanej emisji. W przeliczeniu na jednego pełnoetatowego pracownika ślad węglowy w roku 2020 wyniósł 3,55 Mg CO2eq i był o 47% niższy niż w roku 2019. W odniesieniu do roku 2007 w warunkach porównywalnych w roku 2020 wielkość powyższego wskaźnika zmalała o ponad 57%.

 • Naszą wiedzę w zakresie kierunków rozwoju przedsięwzięć proekologicznych i projektów transformacyjnych naszych klientów opieramy na wykształceniu i doświadczeniu zespołu eksperckiego, w skład którego wchodzą inżynierowie – ekolodzy. Ekolodzy Banku Ochrony Środowiska wspierają klientów na każdym etapie realizacji projektów inwestycyjnych. Pomagają klientom banku w przygotowaniu i sfinansowaniu realizacji przedsięwzięć przyjaznych środowisku, niejednokrotnie inspirują do podejmowania dodatkowych działań ograniczających negatywne oddziaływanie firm na środowisko. Dbają oni m.in. o to, by środki przeznaczone na projekty proekologiczne były wydatkowane zgodnie z rygorami jakie nakładają przepisy prawa środowiskowego. Eksperci BOŚ pomagają w opracowaniu optymalnego modelu finansowania inwestycji, co jest szczególnie cenne tam, gdzie wchodzą w grę preferencyjne warunki finansowania, dotacje z funduszy krajowych i unijnych.

  Realizowane przy naszym wsparciu finansowym inwestycje monitorujemy pod kątem uzyskania zakładanych efektów biznesowych, a także osiągniecia efektów ekologicznych, co jest naszym wyróżnikiem rynkowym.

  Kadra ekologiczna banku chętnie dzieli się wiedzą, dlatego Główni Ekolodzy uczestniczą w targach, seminariach i konferencjach tematycznych. Publikują artykuły w prasie branżowej i na portalach internetowych. Biorą czynny udział w zespołach opiniotwórczych dotyczących ogólnopolskich programów m.in. Programu „Czyste Powietrze”, czy Programu „Mój Elektryk”. Przygotowują materiały merytoryczne i analizy na potrzeby Zarządu i innych komórek organizacyjnych banku.

 • Wspieranie systemu finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce to najważniejsze zadanie, jakie realizuje BOŚ od początku swojego istnienia. Nasze starania o jakość środowiska naturalnego w Polsce mają silny fundament w trzydziestoletniej historii banku. Ze szczególnym zaangażowaniem podchodzimy do konstruowania produktów, które wspierają finansowanie szeroko rozumianych inwestycji ekologicznych. Oferowane przez nas proekologiczne produkty finansowe powstają z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

  Angażujemy się w inicjatywy związane z wprowadzeniem produktów finansowych, które wspierają przeciwdziałanie i adaptację do zmiany klimatu, przejście na gospodarkę  obiegu zamkniętego, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych.

  Bank Ochrony Środowiska ściśle współpracuje z najważniejszymi instytucjami tworzącymi krajowy system finansowania ochrony środowiska: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspierając realizację ekologicznych inwestycji w priorytetowych obszarach polityki ekologicznej kraju.

  Nasza oferta EKO jest uzupełnieniem programów priorytetowych NFOŚiGW. Poszerza dostępność i możliwości finansowania inwestycji ekologicznych, co pozwala w jeszcze w większym stopniu realizować wyzwania ekologiczne.

 • Bank Ochrony Środowiska od ponad 22 lata regularnie publikuje Raport Ekologiczny. Ta coroczna publikacja podsumowuje bieżące wyzwania związane z ochroną środowiska w skali globalnej i krajowej, zagadnienia dotyczące zmiany klimatu i ochrony środowiska w różnych aspektach, a także konkretne działania BOŚ w tym zakresie.

  Jednym z kluczowych elementów Raportu Ekologicznego jest prezentacja specjalistycznej oferty finansowej BOŚ oraz podsumowanie efektów ekologicznych wynikających z finansowanych przez bank projektów. W raportach można znaleźć również studia przypadków inwestycji realizowanych przez klientów banku.

  Od 2020 r. Raport Ekologiczny Banku Ochrony Środowiska zyskał nową odsłonę, a jego kontynuacją jest Raport ESG.