Społeczna odpowiedzialność

BANK AKTYWNY SPOŁECZNIE

🡲 Promujemy zrównoważony rozwój
🡲 Tworzymy zrównoważoną organizację

Bank aktywny społecznie - Każde podejmowane przez nas działanie traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Działamy odpowiedzialnie mając świadomość, że od tego, co robimy dziś, zależy jak będzie wyglądał świat i nasza organizacja w przyszłości. Tworzymy wspólnotę profesjonalistów, którzy szanującą otoczenie i  pełni zielonej energii współpracują z interesariuszami BOŚ.

Wspieramy naszych klientów.  Oprócz wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań finansowych przygotowujemy specjalistyczne ekspertyzy i podnosimy wiedzę w zakresie ochrony środowiska. Nasze działania na rzecz społeczeństwa realizujemy z myślą o pozytywnym oddziaływaniu na kluczowych interesariuszy, w tym naszych klientów. Ważnym obszarem jest dla nas również współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych, instytucji nauki i kultury. Kluczowe działania społeczne realizujemy poprzez programy Fundacji BOŚ.

Jednocześnie podejmujemy liczne działania skierowane do naszych pracowników, tworząc dynamiczne miejsce pracy, gdzie łączą się zaangażowanie, profesjonalizm i szacunek. Dbamy o to, aby zapewnić naszym pracownikom możliwość stałego i zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że dalszy wzrost naszej organizacji jest możliwy tylko dzięki działaniu wspólnoty osób podzielających te same wartości. Dlatego szczególną uwagę zwracamy na działania umacniające kulturę organizacji i atmosferę pracy. Wzmacniamy relacje w zespole, jak również między pracownikami i kadrą zarządzającą.

 • Filarem działalności naszego banku jest ekologia. Dlatego podejmujemy wiele inicjatyw, aby udostępnić naszym Klientom produkty oraz usługi finansowe, które będą odpowiadały ich potrzebom, a jednocześnie będą przyjazne środowisku.

  Odpowiedzialnie opracowujemy i dostarczamy nasze produkty, równocześnie zachowując wysokie standardy. Aby przeciwdziałać wykluczaniu finansowemu, podejmujemy różnorodne działania:

  • systematycznie rozwijamy naszą bankowość elektroniczną i mobilną. Pozwala to nam poszerzać ofertę w kanałach zdalnych i tym samym niwelować problemy w zakresie dostępności produktów i usług (access exclusion) oraz dostępności geograficznej (geographical exclusion);
  • utrzymujemy produkty bankowe, z których skorzystać mogą osoby powyżej 60. roku życia – przykładowo: „EKOkonto bez Kosztów”;
  • przygotowujemy ofertę produktową tak, żeby nasi Klienci mogli poprawiać jakość swojego życia i równocześnie dbać o środowisko naturalne – korzystając z odnawialnych źródeł energii oferując „Kredyt Czyste Powietrze”, „EkoKredyt PV” czy „Eko Pożyczkę”;
  • zapewniamy produkty z bezpłatnym dostępem do standardowych usług bankowych (price exclusion), takich jak „EKOkonto Podstawowy Rachunek Płatniczy” czy „Kredyt Czyste Powietrze” z dotacją w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.

  Z Deklaracją otwarcia finansowego naszego banku można zapoznać się TUTAJ.

 • Naszą kulturę organizacyjną budujemy na wzajemnym szacunku. Szacunek dla innych i ekologii, poprzez dbanie o siebie, innych i środowisko naturalne jest jedną z najważniejszych wartości zawartych w Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A.

  Bank Ochrony Środowiska kieruje się zasadą niedopuszczania do jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej.

  Dbałość o różnorodność w banku oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, podstawę zatrudnienia oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

  Polityka dotyczy wszystkich pracowników banku, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

  W Banku Ochrony Środowiska wspieramy różnorodność poprzez:

  • aktywne przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu oparte na wdrożonej „Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej”,
  • prowadzenie procesu rekrutacji w sposób dający równe szanse kandydatom ubiegającym się o to samo stanowisko zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Rekrutacji,
  • wspieranie zatrudniania osób z niepełnosprawnością,
  • przejrzystą politykę wynagradzania, która zapewnia równe traktowanie wszystkim pracownikom,
  • system oceny pracowniczej,
  • obowiązującą w BOŚ Strategię rozwoju kompetencji obejmującą wszystkich pracowników.

  Polityka podlega corocznemu przeglądowi, dokonywanemu przez Departament HR.  W ramach przeglądu przeprowadzana jest analiza w kontekście różnorodności wraz z rekomendacją adekwatnych działań.

 • Bank w zakresie zróżnicowania w składzie Zarządu Banku, wprowadził formalną „Politykę różnorodności w odniesieniu do członków Zarządu BOŚ S.A.”, której celem jest :

  1. promowanie wyboru członków Zarządu Banku przy uwzględnianiu zasady różnorodności;
  2. wspieranie realizacji celów strategicznych Banku poprzez realizację zasady różnorodności członków Zarządu;
  3. zapewnienie wyboru do składu Zarządu Banku osób posiadających szeroki zestaw cech i kompetencji, takich jak: zróżnicowane umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, płeć i wiek.

  Powyższe, będzie realizowane przy uwzględnieniu postanowień obowiązującej Polityki oceny odpowiedniości w stosunku do kandydatów/ członków Zarządu Banku oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu.

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. przyjmuje odpowiedzialność za poszanowanie i ochronę fundamentalnych praw człowieka oraz zobowiązuje się do ich respektowania zgodnie z zasadami określonymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz w innych uznanych międzynarodowych normach i standardach. W BOŚ S.A. respektuje się m.in. przyjęte przez Międzynarodową Organizację Pracy konwencje, w szczególności konwencję nr 111 odnoszącą się do dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu.

  Polityka Ochrony Praw Człowieka określa sposoby wspierania przestrzeganie praw człowieka poprzez:

  • niedyskryminowanie,
  • wolność zrzeszania się,
  • sprzeciw wobec pracy przymusowej,
  • odpowiednie warunki pracy i płacy,
  • bezpieczeństwo i higienę pracy,
  • integralność,
  • poszanowanie prywatności,
  • wdrożenie Whistelblowing.

  W ramach przestrzegania praw człowieka BOŚ identyfikuje, ocenia, zapobiega i ogranicza ryzyko naruszeń praw człowieka, stosując właściwe działania niezwłocznie, gdy takie zdarzenia będą miały miejsce.

  Polityka podlega corocznemu przeglądowi, dokonywanemu przez Departament HR we współpracy z komórką organizacyjną odpowiedzialną za zgodność z przepisami.  W ramach przeglądu przeprowadzamy analizę w kontekście poszanowania ochrony praw człowieka.

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. wprowadził „Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.” Stanowią one fundament, na którym wraz z dostawcami chcemy budować i utrzymywać relacje oparte na uczciwości, zaufaniu i współodpowiedzialności za praktyki biznesowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki w biznesie, troski o pracowników oraz dbałości o środowisko naturalne na wszystkich etapach naszej działalności.

  Każdy potencjalny dostawca, który bierze udział w postępowaniu zakupowym lub realizuje umowy z Bankiem Ochrony Środowiska, zobowiązuje się działać zgodnie ze standardami oraz dążyć do tego, aby jego podwykonawcy również ich przestrzegali, deklarując przestrzeganie zasad w nich zawartych poprzez złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia.

  Jesteśmy przekonani, że takie podejście przyniesie korzyści zarówno nam, jak i naszym dostawcom, a także naszemu otoczeniu społecznemu i biznesowemu.

 • Nasz bank wraz z Fundacją BOŚ angażuje się w działania z zakresu szerokorozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu. Założona w 2009 roku, jest pierwszą w Polsce fundacją korporacyjną, powołaną przez bank, która powstała z myślą o wsparciu działań misji Banku Ochrony Środowiska. Fundacja działa na rzecz ochrony środowiska, promocji ekologii oraz zrównoważonego rozwoju tak, aby podnoszenie standardów życia obywateli nie odbywało się kosztem środowiska naturalnego.

  Fundacja realizuje własne programy i projekty, które wpływają na zmiany zachowań społecznych. Wspiera rozwój wiedzy ekologicznej pracowników banku oraz aktywizuje postawy proekologiczne oraz prospołeczne. Aktywnie współpracuje z instytucjami o zbliżonych celach.

  Liczne inicjatywy realizowane przez Fundację obejmują pracowników całej Grupy BOŚ, partnerów biznesowych i społecznych oraz klientów i przyjaciół.

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. przyjął „Deklarację budowania relacji z otoczeniem społecznym oraz minimalizowania negatywnego wpływu na społeczeństwo”, która stanowi podkreślenie roli społecznej odpowiedzialności jako jednego z filarów tożsamości Banku oraz świadomości, że odpowiedzialny biznes oznacza realne i wymierne zobowiązania wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego.

  Deklaracja określa odpowiedzialność Banku za wpływ podejmowanych decyzji i działań, a także zapewnienie przejrzystych i etycznych zasad postępowania w zakresie oddziaływania na otoczenie.

  Prezentacja: