Ład korporacyjny

ŚWIADOMA ORGANIZACJA

🡲 Integrujemy transparentność z odpowiedzialnością
🡲 Odpowiedzialnie zarządzamy ESG

Świadoma organizacja - Integrujemy transparentność z odpowiedzialnością. Udoskonalamy praktyki w zakresie transparentności i efektywnie dostosowujemy się do nowych regulacji. Jesteśmy otwarci na zewnętrzną ocenę ESG i chcemy w kolejnych latach poprawiać nasz rating ESG.

Uwzględniając dynamikę zmian otoczenia, w którym prowadzimy działalność, zapewniamy najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, a także stale poprawiamy nasze wewnętrzne rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój.

 • Skupiając się w działalności na aspektach środowiskowych, społecznych i związanych z ładem zarządczym (ESG, E – environmental, S – social, G – governance) oraz mając na uwadze efektywną realizację strategii ESG, w listopadzie 2021 r., decyzją Zarządu, został powołany Komitet ESG.

  Celem działania Komitetu jest sprawowanie nadzoru strategicznego nad działaniami Banku w zakresie ESG. Stanowi on platformę dialogu wewnątrz organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  Komitet  pełni również funkcję konsultacyjno-doradczą dla Zarządu Banku w zakresie działań ESG. Powołanie Komitetu zapewnia ponadto systematyczny, comiesięczny monitoring realizacji strategii ESG Banku Ochrony Środowiska S.A.

  W skład Komitetu wchodzą: dwóch członków zarządu banku oraz czterech dyrektorów, którzy reprezentują kluczowe dla realizacji strategii ESG obszary w BOŚ.

 • BOŚ Bank S.A.  do procesu oceny ryzyka kredytowego wprowadził nowy aspekt oceny tj. ocenę ryzyk ESG występujących u potencjalnych kredytobiorców. Przed podjęciem decyzji w sprawie finansowania przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego oceniamy, czy klient w ramach prowadzonej działalności wspiera ochronę środowiska (E – environmental), dba o społeczeństwo (S – social responsibility), a także czy prowadzi odpowiedni ład korporacyjny w strukturach firmy (G – corporate governance). Waga czynników niefinansowych w ocenie podmiotów systematycznie rośnie. Wraz z ewolucją rynku kapitałowego „jakość” przedsiębiorstwa postrzegana jest nie tylko przez wyniki finansowe, ale również przez fakt dbałości o środowisko, lokalną społeczność, klientów, pracowników czy też akcjonariuszy. Ocena wszystkich tych aspektów pozwala ocenić czy firma działa w otoczeniu zrównoważonego rozwoju. W ocenie ryzyk ESG bierze się pod uwagę takie czynniki jak: czy prowadzona działalność zgodna z prawem w zakresie ochrony środowiska, czy działalność nie prowadzi do zanieczyszczenie środowiska, czy przestrzegane są prawa pracownicze, czy działalność nie wpływa negatywnie na lokalne stosunki społeczne, czy występują procesy korupcyjne, czy dane klientów są chronione etc. Zgodnie z nowymi zasadami, bank nie finansuje klientów, jeżeli zidentyfikuje ryzyko w tych obszarach i oceni je jako krytyczne tj. w skutek zmaterializowania lub ujawnienia może dojść do utraty zdolności kredytowej lub może negatywnie wpłynąć na wizerunek banku. Podejście to znajduje odzwierciedlenie w postanowieniach obowiązującej Polityki zarządzania ryzykiem kredytowym, która stanowi, że w obszarze kredytowania bank podejmuje działania wspierające osiągnięcie globalnych celów w zakresie ograniczania wpływu zmian klimatycznych, w pełni świadom potrzeb uwzględniania czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (czynników ESG), które bierze pod wagę w podejściu do zarządzania ryzykiem i lokowania kapitału.

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. jako spółka notowana na giełdzie przykłada dużą wagę do prowadzenia swojej działalności w sposób zrównoważony i etyczny, uznając te czynniki za najważniejsze zasady swojego funkcjonowania, które wynikają bezpośrednio z misji banku.

  Bank jako instytucja zaufania publicznego, prowadzi działalność w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, najlepsze praktyki rynkowe i niniejszy Kodeks Etyki. Bank przestrzega również „Zasad Dobrej Praktyki Bankowej”, przyjętych przez Związek Banków Polskich.

  Kodeks Etyki, stanowi zbiór zasad, jakimi kierują się wszyscy Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych oraz opisuje związane z tym podstawowe zasady współpracy z partnerami biznesowymi i kontrahentami.

 • W Banku obowiązują ustanowione przez Radę Nadzorczą regulaminy udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń oraz innych zobowiązań:

  - członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotom z nimi powiązanym organizacyjnie lub kapitałowo,

  - jednostkom zależnym i stowarzyszonym z Bankiem, akcjonariuszom Banku, podmiotom powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie z akcjonariuszami, pracownikom Banku, oraz na ich zlecenie.

  Zgodnie z ww. regulaminami produkty o charakterze kredytowym udzielane ww. osobom i podmiotom powinny być udzielone na warunkach rynkowych a ocena zdolności kredytowej przebiega wg standardowo stosowanych w Banku metod. Decyzje o przyznaniu finansowania, w zależności od Wnioskodawcy i kwoty zaangażowania, podejmowane są przez Zarząd Banku oraz Radę Nadzorczą, w głosowaniu tajnym bez udziału zainteresowanej osoby. Transakcja powinna zostać uprzednio zaopiniowana przez Komitet Kredytowy Banku, głosowanie odbywa się również w formie głosowania tajnego.

 • Bank Ochrony Środowiska S.A., zgodnie z dotychczasową praktyką, w sposób ciągły i zorganizowany przykłada najwyższą wagę do ochrony i zabezpieczenia danych, które przetwarza. Dokładając najwyższej staranności bank wdrożył i wciąż doskonali organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa odpowiadające najlepszym standardom rynkowym, adekwatne do ryzyk związanych z przetwarzaniem, w szczególności takich jak utrata poufności, integralności czy dostępności danych.

  Dostęp do danych osobowych uzyskują jedynie imiennie upoważnieni pracownicy banku po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego ich przetwarzania. Przetwarzanie danych odbywa się w bezpiecznym i odpornym na utratę ciągłości działania środowisku IT oraz w odpowiednio zabezpieczonych obiektach banku.

  Bank chroni posiadane informacje także na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy bankowej, informacji poufnych czy tajemnicy stron trzecich.