BOŚ: pierwsze samorządy skorzystały z grantu ELENA

Bank Ochrony Środowiska przyznał gminom Godziszów i Nałęczów środki z unijnej inicjatywy ELENA na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji proekologicznych.

Koszty przygotowania dokumentacji zostaną w 90% pokryte ze środków inicjatywy ELENA, a jedynie w 10% – przez samorządy. Umowy z ww. gminami z województwa lubelskiego zostały podpisane 5 czerwca 2023 r. w Centrum Biznesowym BOŚ w Lublinie.

Dokumentacja techniczna obejmie m.in.: audyt efektywności energetycznej, projekt budowlany i techniczny oraz studium wykonalności inwestycji. Zostanie wykonana przez podmioty wybrane przez bank w postępowaniu konkurencyjnym.

Na terenie gminy Godziszów inwestycje te będą dotyczyć: termomodernizacji obiektów, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, montażu instalacji fotowoltaicznych i klimatyzacji, a także modernizacji instalacji oświetlenia w budynkach Gminnego Centrum Kultury i Promocji oraz dwóch strażnicach OSP.

Dzięki wsparciu Banku Ochrony Środowiska możemy skorzystać ze środków, umożliwiających nam realizację inwestycji, które w Gminie Godziszów planowaliśmy od dawna. To ważne przedsięwzięcia zarówno w wymiarze ekologicznym, jak i społecznym. Dzięki temu mamy pewność, że nasze starania dla zwiększenia efektywności energetycznej idą w pożądanym kierunku, zgodnie z preferencjami mieszkańców naszej gminy” – podkreślił Józef Zbytniewski, Wójt Godziszowa.

Gmina Nałęczów skorzysta natomiast ze środków na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji obejmujących termomodernizację budynków należących do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury i Szkoły Podstawowej w Sadurkach.

Cieszymy się, że nasz wniosek o dofinansowanie z grantu ELENA, złożony do Banku Ochrony Środowiska, uzyskał akceptację. Biorąc pod uwagę cel planowanych inwestycji oraz ich korzystny wpływ na środowisko, dobrostan mieszkańców i budżet naszego miasta, nie mamy wątpliwości, jak bardzo potrzebne są tego typu inicjatywy” – zauważył Wiesław Pardyka, Burmistrz Nałęczowa.

Inwestycje zaplanowane przez gminy mają być sfinansowane ze środków publicznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

BOŚ jest pierwszym i dotychczas jedynym bankiem w Polsce, który wykorzystuje środki unijnej inicjatywy ELENA, by wspierać samorządy w przygotowaniu inwestycji proekologicznych. Poprzez realizację tego projektu bank może w jeszcze większym zakresie realizować swoją misję.

Planujemy przyznanie dofinansowania z grantu ELENA kosztów dokumentacji technicznej kilkunastu samorządom. W związku ze stosunkowo niewielką pulą środków pochodzących z tego grantu, którymi dysponuje bank, a także z powodu wnioskowanej przez samorządy wartości dofinansowania, zawiesiliśmy przyjmowanie wniosków. W najbliższych miesiącach skoncentrujemy się natomiast na wykorzystaniu środków grantu ELENA do przygotowania dokumentacji inwestycji proekologicznych dwóch innych grup naszych klientów: przedsiębiorców oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W przypadku przedsiębiorstw planujemy, w szczególności, finansowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji (m.in. tzw. premii ekologicznej) z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Firmy mogą składać wnioski o premię ekologiczną do połowy sierpnia br.” – powiedział Jerzy Zań, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) to program zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny, utworzony w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa II”, finansowanego z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Granty pochodzące z programu ELENA mogą być spożytkowane w trzech obszarach: wspierania efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną, zwiększania efektywności energetycznej budynków oraz rozbudowy innowacyjnego transportu miejskiego. Bank Ochrony Środowiska jest obecnie jedynym bankiem w Polsce, który w ramach tego programu może wspierać jednostki samorządu terytorialnego w przygotowaniu i finansowaniu dokumentacji technicznej.

Więcej informacji na temat możliwości nawiązania współpracy przez samorządy z BOŚ znajduje się pod linkiem: https://www.bosbank.pl/korporacje-i-JST/samorzady/oferta-dla-samorzadow

Szczegółowe warunki oraz możliwości uzyskania w BOŚ dofinansowania z programu ELENA dostępne są na stronie internetowej: https://www.bosbank.pl/inicjatywa-elena

Podpisanie umowy z Gminą Godziszów

Podpisanie umowy z Gminą Nałęczów