BOŚ zawarł ramowe porozumienie o współpracy z miastem Żyrardów

13 lipca br. Bank Ochrony Środowiska podpisał ramowe porozumienie z miastem Żyrardów. Deklaracja współpracy dotyczy m.in. wymiany informacji i doświadczeń w zakresie przygotowania i finansowania inwestycji proekologicznych. Kluczowym elementem porozumienia jest udostępnienie przez BOŚ bezzwrotnego finansowania pochodzącego z unijnego programu ELENA przeznaczonego na sfinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji proekologicznych.

Deklaracja współpracy podpisana w Żyrardowie to początek kooperacji z jednostkami samorządu terytorialnego z wykorzystaniem grantu ELENA. Jeszcze w lipcu BOŚ planuje nawiązać współpracę w analogicznym zakresie z kolejnymi samorządami.

– Zaangażowanie i prośrodowiskowe nastawienie jednostek samorządu terytorialnego jest kluczowe do powodzenia zielonej transformacji. Stąd też, z wykorzystaniem unijnych zasobów, staramy się wspierać finansowo oraz doświadczeniem naszych partnerów z miast, gmin wiejskich czy powiatów. Jestem przekonany, że współpraca BOŚ z władzami Żyrardowa przyniesie wiele wymiernych korzyści miastu i jego mieszkańcom – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Środki z grantu ELENA którymi dysponuje BOŚ pozwolą na sfinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania w ramach planowanych inwestycji ekologicznych. Wśród działań możliwych do sfinansowania z grantu są m.in. audyty energetyczne, projekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne, raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonalności odnawialnych źródeł energii. Samorząd poniesie koszt w wysokości jedynie 10% wartości przygotowania dokumentacji.

– Jednym ze strategicznych celów BOŚ jest ułatwianie klientom instytucjonalnym dokonywanie zielonej transformacji. Stąd nieustannie pracujemy nad rozwijaniem produktów oraz poszukujemy nowych możliwości i źródeł finansowania w tym zakresie. Uzyskanie środków z grantu ELENA jest tego doskonałym przykładem. Dzięki temu jesteśmy również w stanie zaoferować naszym klientom unikalne na rynku usługi i wsparcie – dodał Robert Kasprzak, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Zawarte porozumienie obejmuje kilka obszarów związanych z zielonymi inwestycjami. W jego ramach miasto może liczyć na wsparcie BOŚ przy projektach mających na celu: poprawę efektywności energetycznej – w tym poprzez montaż instalacji OZE – wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe do zrealizowania są również projekty dotyczące budynków użyteczności publicznej, modernizacji lub rozbudowy oświetlenia ulicznego, budowy stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych oraz rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczych.

Porozumienie będzie obowiązywać do końca 2023 r. z możliwością jego przedłużenia.

Przygotowana dzięki grantowi ELENA dokumentacja techniczna będzie mogła być w szczególności wykorzystana przez samorządy dla uruchomienia inwestycji finansowanych ze środków programów unijnych perspektywy 2021-2027.

Jesienią 2022 r. BOŚ uruchomi specjalny produkt dla samorządów – EKO Pożyczka dla samorządów – który umożliwi sfinansowanie wkładu własnego samorządów w projektach dotacyjnych.

- Żyrardów od wielu lat sukcesywnie powiększa wachlarz działań proekologicznych. W dużej mierze są one realizowane właśnie z udziałem środków zewnętrznych. Niedawno zakończyliśmy budowę zajezdni dla autobusów elektrycznych, które zasilą tabor komunikacji publicznej. Prowadzimy też badania zmierzające do wykorzystania położonych pod miastem wód geotermalnych, szukając nowych, ekologicznych źródeł ciepła. Środki z grantu ELENA i współpraca z BOŚ otworzą nam drogę do realizacji kolejnych przedsięwzięć służących mieszkańcom i przyjaznych środowisku – powiedział Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezydent Miasta Żyrardowa.

Współpraca z miastem Żyrardów z wykorzystaniem środków pochodzących z grantu ELENA jest pierwszym tego typu porozumieniem zawartym przez BOŚ. Jeszcze w lipcu br. planowane jest podpisanie analogicznych porozumień ramowych z gminą Gdów (gmina wiejska w woj. małopolskim), Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, skupiającym 17 gmin w woj. warmińsko-mazurskim, z gminą miejsko-wiejską Wolbórz w woj. łódzkim oraz z władzami powiatu lipskiego w woj. mazowieckim.

ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) to program zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny, utworzony w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa II”, finansowanego z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Granty pochodzące z programu ELENA mogą być spożytkowane w trzech obszarach: wspierania efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną, zwiększania efektywności energetycznej budynków oraz rozbudowy innowacyjnego transportu miejskiego. Bank Ochrony Środowiska jest obecnie jedynym bankiem w Polsce, który w ramach tego programu może wspierać jednostki samorządu terytorialnego w przygotowaniu i finansowaniu dokumentacji technicznej.

Więcej informacji na temat możliwości nawiązania współpracy przez samorządy z BOŚ znajduje się pod linkiem: https://www.bosbank.pl/korporacje-i-JST/samorzady/oferta-dla-samorzadow

Szczegółowe warunki oraz możliwości uzyskania w BOŚ dofinansowania z programu ELENA dostępne są na stronie internetowej: https://www.bosbank.pl/inicjatywa-elena