Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Banku

Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2021 r. w kancelarii ogólnej mieszczącej się w siedzibie Centrali Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, przy ul. Żelaznej 32, w godzinach 8.00-15:30 lub przesłać w tym terminie na adres Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

I etap kwalifikacji – analiza przedłożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych i kwalifikacja kandydatów do dalszego etapu – odbędzie się w dniach 18-20 stycznia 2021 r.

II etap kwalifikacji –rozmowy kwalifikacyjne - zostaną przeprowadzone do dnia 10 lutego 2021 r. włącznie, w siedzibie BOŚ S.A. w Warszawie przy ul. Żelaznej 32 lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci, którzy będą zakwalifikowani do II etapu postępowania, zostaną poinformowani indywidualnie.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego - w tym szczegóły dotyczące wymagań wobec kandydatów, koniecznej dokumentacji oraz przebiegu postępowania – zostały dołączone do niniejszego Ogłoszenia.

Za Radę Nadzorczą BOŚ S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

/ - / dr Wojciech Wardacki