Kredyt z premią na termomodernizację

RRSO 10,49% Skontaktuj się

Planujesz ocieplenie domu, wymianę okien lub drzwi, modernizację lub montaż instalacji grzewczej? Skorzystaj z kredytu na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią.

Twoje korzyści

 • Niższe koszty ogrzewania domu

 • Premia na częściową spłatę kredytu

 • Wzrost komfortu użytkowania budynku

Kredytem sfinansujesz realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych lub remontowych, spełniających warunki określone w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów otrzymasz dofinansowanie w postaci:

 • Premii termomodernizacyjnej
  - 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
  - 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z zakupem, montażem , budową albo modernizacją instalacji odnawialnego źródła energii
  - dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego z montażem kotew
  - dodatkowe wsparcie w wysokości 10% kosztów netto inwestycji w ramach grantu termomodernizacyjnego
 • Premii remontowej
  - 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego
 • Premii kompensacyjnej
  - kwota premii zależy od powierzchni lokali kwaterunkowych, okresu ich kwaterunku i oraz lokalizacji budynku

Jak skorzystać?

Zlecasz audyt energetyczny/ remontowy budynku, a następnie
składasz wniosek o kredyt i wniosek o przyznanie premii

Podpisujesz umowę kredytową

Uzyskujesz decyzję BGK o przyznaniu premii na spłatę kredytu

Realizujesz przedsięwzięcie

Skontaktuj się

Ważne informacje

 • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, realizowane na podstawie audytu energetycznego.

  Zakres przedsięwzięcia określa audyt energetyczny.

  Przedsięwzięcie remontowe to przedsięwzięcie związane z termomodernizacją, którego przedmiotem jest:

  • remont budynków wielorodzinnych,
  • wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
  • przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie, wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, realizowane na podstawie audytu remontowego,
  • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

  Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową może być wyłącznie budynek wielorodzinny którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej , lub budynek wielorodzinny należący do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, którego użytkowanie rozpoczęło się co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej, jeżeli budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o  społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa   (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561).
  Zakres przedsięwzięcia określa audyt remontowy.

 • O kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zbiorowego zamieszkania,
  • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych,
  • lokalnych źródeł ciepła
   realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne na postawie audytu energetycznego.

  kredyt na realizację przedsięwzięcia remontowego oraz premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne na postawie audytu remontowego, których użytkowanie rozpoczęto:

  • co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową, lub
  • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego, jeżeli budynek należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego i został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
 • Waluta
  PLN

  Wysokość kredytu
  ▪  do 100 % kosztów przedsięwzięcia, nie mniej niż 50 % kosztów

  Okres kredytowania
  ▪  do 10 lat

  Oprocentowanie
  zmienne, będące sumą stopy bazowej (WIBOR 1,3 lub 6M) i marży Banku:
  ▪  dla kredytów do 12 miesięcy:  WIBOR + 3,0 p.p.
  ▪  dla kredytów do 24 miesięcy : WIBOR + 3,1 p.p.
  ▪  dla kredytów do 36 miesięcy : WIBOR + 3,2 p.p.
  ▪  dla kredytów do 48 miesięcy : WIBOR +  3,3 p.p.
  ▪  dla kredytów do 60 miesięcy : WIBOR + 3,4 p.p.
  ▪  dla kredytów powyżej 60 miesięcy : WIBOR + 3,5 p.p.

  Opłaty i prowizje
  ▪  prowizja przygotowawcza  od 1,5% do 3,5%, nie mniej niż 100 PLN
  ▪  dodatkowo Bank pobiera wynagrodzenie prowizyjne dla BGK w wysokości 0,6% wysokości przyznanej premii BGK

🡲 Zapoznaj się z Informatorem dla Inwestorów, prowadzących inwestycje ze wsparciem z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który przygotował Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej na https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/ochrona-siedlisk-ptakow-i-nietoperzy/

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34* lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres ekocenter@bosbank.pl lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00 *.
*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Wypełnij formularz kontaktowy

_____________

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,49 %, przy założeniu, że całkowita kwota kredytu wynosi 29 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty to 39195,14 ł, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,08 %, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M (z dnia 11.10.2023 r. równej 5,58%), powiększonej o marżę 3,5 p. p., całkowity koszt kredytu wynosi 9695,14  zł (w tym: prowizja w wysokości 2,50%, tj. 737,50 zł oraz odsetki w wysokości 8957,64  zł), kredyt spłacany w 70 równych ratach w wysokości 552,04 zł, ostatnia rata korygująca w wysokości 552,34 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

 • Bank oświadcza że:

  • zgodnie z art. 70a Prawa bankowego udziela klientom Banku wyjaśnień dotyczących dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej w zakresie osoby wnioskującej o udzielenie kredytu/pożyczki. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników - w tym danych osobowych wnioskującego - które miały wpływ na wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej.  Wnioskodawcy chcący uzyskać wyjaśnienia powinni złożyć w Placówce w której składali wniosek kredytowy zapytanie w sprawie. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.
  • podejmuje decyzje kredytowe opierając się m.in. na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego Bank zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do:
   otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
   do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji,
   do wyrażenia własnego stanowiska.
   Wnioskodawca chcący skorzystać z powyższych uprawnień, powinien złożyć odpowiednie zapytanie w formie pisemnej w Oddziale Banku w którym wnioskował o udzielenie kredytu/pożyczki. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.

  Bank zapewnia, że decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany są podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj wniosku, w szczególności w oparciu o kategorie danych określone w art. 105a ust. 1b Prawa bankowego