Kredyty

Chcę wziąć kredyt

Mam już kredyt

 • Wakacje ustawowe (Tarcza 4.0) dostępne są dla kredytobiorców posiadających w Banku kredyty na podstawie umów o kredyt, zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., a termin zakończenia okresu kredytowania w nich określony przypada po upływie 6 miesięcy od powyższej daty, tj.:

  1. umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
  2. umowy o pożyczkę hipoteczną oraz umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
  3. umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (w tym: pożyczka gotówkowa na kwotę wyższą niż 255 550 zł, preferencyjne kredyty donatorskie, kredyt giełdowy).

  Wakacje ustawowe przysługują klientowi, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu.

 • Tak. Możesz zawiesić wykonanie umowy kredytu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 • Harmonogram spłat możesz sprawdzić po zalogowaniu się do BOŚBank24 i wysyłany jest pocztą tradycyjną po dokonaniu zmian w umowie takich jak częściowa spłata lub przeszacowanie kredytu lub pożyczki.

 • Tak. Możesz w każdym czasie spłacić kredyt przed terminem - w całości lub w części.

Kredyty hipoteczne

Składanie wniosku o kredyt hipoteczny

 • Rozpatrywanie wniosku o kredyt hipoteczny trwa maksymalnie 21 dni, począwszy od dnia dostarczenia przez Klienta kompletnej dokumentacji do wniosku kredytowego.

 • Wniosek o kredyt hipoteczny możesz złożyć jedynie w oddziale Banku.

 • W przypadku braku rozdzielności majątkowej, aby otrzymać kredyt hipoteczny należy mieć zgodę małżonka.

 • Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Hipoteka może zostać ustanowiona również na innej niż kredytowana nieruchomości (należącej do Ciebie lub osoby trzeciej).

 • Nasz bank nie oferuje kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości rolnych i nie przyjmuje nieruchomości rolnych jako zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

 • Suma wieku Wnioskodawcy i okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat.

  W przypadku, gdy suma wieku Wnioskodawcy i okresu kredytowania przekracza 70 lat, warunkiem udzielenia kredytu/ pożyczki jest przyjęcie przez Bank dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu/ pożyczki, w szczególności w formie cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy wraz ze wskazaniem Banku jako uposażonego.

 • Niestety nie. Wymagamy braku kredytów w statusie windykacja, egzekucja i brak kwot wymagalnych powyżej 30 dni i powyżej 50 PLN.

 • Tak, jest możliwość negocjacji marży do kredytu hipotecznego.

 • Koszt wyceny zależy od nieruchomości, którą wyceniasz. Możesz go dostarczyć lub wykonać za pośrednictwem Banku. Operat szacunkowy zlecany przez BOŚ to dla lokalu mieszkalnego 550 PLN, domu jednorodzinnego - zabudowany 930 lub w trakcie realizacji 1160 PLN, działka niezabudowana to koszt 550 PLN.

 • Tak, jest taka możliwość.

 • Nie, oprócz kwoty samej nieruchomości kwota kredytu hipotecznego może zostać podwyższona również o:

  1. dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  2. koszty sądowe i opłaty notarialne oraz inne koszty i opłaty urzędowe,
  3. koszt projektu rozwiązań ekologicznych, koszt audytu energetycznego, koszt projektu rozwiązań ekologicznych pod warunkiem, że inwestycja zostanie lub została zrealizowana zgodnie z warunkami, określonymi w tych dokumentach,
  4. wartość wymaganej pierwszej składki z tytułu zawieranego za pośrednictwem banku ubezpieczenia nieruchomości za pierwszy okres objęcia ubezpieczeniem,
  5. kwotę prowizji przygotowawczej Banku oraz opłat i prowizji należnych podmiotom pośredniczącym przy zawieraniu transakcji finansowanej przez bank.
 • Operat szacunkowy to autorska opinia Rzeczoznawcy Majątkowego o wartości nieruchomości. Operat szacunkowy ważny jest 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Może być również wykorzystany po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia po potwierdzeniu jego aktualności przez Rzeczoznawcę Majątkowego. Po potwierdzeniu aktualności operat może być wykorzystywany w kolejnych 12 miesiącach.

Ubezpieczenia