Promowana oferta

 • Kredyt hipoteczny

  Zamieszkaj wygodnie w wymarzonych czterech kątach RRSO od 8,76% Skontaktuj się
Planujesz zakup, budowę, remont domu lub mieszkania? Chcesz kupić działkę?
Wybierz kredyt hipoteczny z niską ratą i zamieszkaj w wymarzonych czterech kątach.
 • Okres kredytowania do 35 lat

 • Oprocentowanie zmienne lub stałe przez 5 lat

 • Wkład własny już od 10%

 • Do 3 miesięcy wakacji kredytowych w roku

Skontaktuj się

Wybierz ofertę dla siebie

Warunki cenowe

Wybierz rodzaj oprocentowania i sprawdź warunki
 • Oferta z oprocentowaniem zmiennym


  stawka referencyjna

  marża Banku

  a)

  LTV do 80%

  WIBOR 6 M

  2,45

  b)

  LTV powyżej 80%

  WIBOR 6 M

  2,60

  Prowizja przygotowawcza: 2,20%

  LTV- jest to procentowy wskaźnik, obliczony jako stosunek kwoty kredytu/pożyczki, o którą wnioskuje Klient, do wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, czyli  nieruchomości na której zabezpiecza się Bank.

  PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI PROWIZJI I OPŁAT

  PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI OPROCENTOWANIA

 • Oferta z oprocentowaniem stałym przez 5 lat

  Zmiany na rynku wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR. Jeżeli chcesz mieć pewność, że oprocentowanie kredytu nie zmieni się w najbliższych latach skorzystaj z kredytu hipotecznego z czasowo stałą stopą procentową. Twoje raty nie zmienią się przez 5 lat. Później kredyt będzie oprocentowany z wykorzystaniem WIBOR i raty będą zależeć od tego wskaźnika.

  Oferta kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym znajduje się w poniższej tabeli. Warunki cenowe, które podajemy na stronie, możemy zmieniać co dwa tygodnie. Ofertę cenową dla pierwszego okresu oprocentowania Twojego kredytu potwierdzimy w Formularzu Informacyjnym.

  INFORMACJA O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ DLA KREDYTU HIPOTECZNEGO


  Oferta standardowa LTV≤80%

  Oferta standardowa LTV>80%

  Oferta Ekologicznego kredytu hipotecznego

  Oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie kredytowania

  8,69%

  8,82%

  8,30%

  *Obowiązuje od 08 lipca 2024 r.

  Prowizja przygotowawcza: 2,20%

  PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI PROWIZJI I OPŁAT

  PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI OPROCENTOWANIA

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania o kredyt hipoteczny
 • Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym, zakup działki, budowę domu, wykończenie domu lub mieszkania, remont, rozbudowę lub modernizację istniejącej już nieruchomości. Jest to rodzaj zobowiązania, którego głównym zabezpieczeniem jest hipoteka.

 • Wkładem własnym nazywamy udział kredytobiorcy w finansowaniu kredytowanej nieruchomości z własnych środków. Wkład własny to różnica pomiędzy kosztami przedsięwzięcia a kwotą kredytu. Środki finansowe kredytobiorcy przeznaczone na wkład własny nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki lub dotacji. Jeśli kredyt hipoteczny jest przeznaczony na budowę domu systemem gospodarczym, do wkładu własnego możemy zaliczyć wartość nieruchomości gruntowej na której będzie znajdować się kredytowana nieruchomość. Nieruchomość gruntowa nie może być obciążona hipoteką.

 • Zdolność kredytowa określa możliwości kredytobiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie. Zdolność kredytową wyliczamy Klienta na podstawie wniosku kredytowego.

 • Kredytów hipotecznych udzielamy osobom, które skończyły/mają 18 lat.

 • Suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy nie może przekroczyć 70 lat, chyba że Klient ustanowi dodatkowe zabezpieczenie. Może nim być cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie. Przy takim zabezpieczeniu nie mamy górnej granicy wieku.

 • W naszej ofercie mamy tylko kredyty hipoteczne w złotówkach.

 • Na oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się marża Banku oraz wskaźnik referencyjny (WIBOR 6M). Marża ustalana jest indywidualnie i nie ulega zmianie przez cały okres kredytowania.

 • Jeśli zdecydujesz się na kredyt hipoteczny z czasowo stałą stopą procentową (oprocentowaniem stałym), rata kredytu nie ulegnie zmianie przez 5 lat. Jeśli zdecydujesz się na kredyt hipoteczny ze zmienną stopą procentową w całym okresie kredytowania (oprocentowanie zmienne), miesięczne raty mogą ulegać zmianie w związku ze zmianą wskaźnika WIBOR 6M. Jeśli wskaźnik wzrośnie, wysokość raty również wzrośnie. Jeśli wskaźnik WIBOR 6M ulegnie obniżeniu - rata kredytu również się obniży.

 • Tak. Jeśli osiągasz dochody z własnej działalności gospodarczej, możesz wnioskować o kredyt hipoteczny jako osoba fizyczna. Tego kredytu nie wykorzystasz na finansowanie działalności gospodarczej.

 • Ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych jest obligatoryjne, ponieważ mieszkanie stanowi zabezpieczenie kredytu.

 • Możesz sprzedać mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym, jeżeli środki ze sprzedaży przeznaczysz na spłatę kredytu. Bank, który udzielił kredytu, wystawi Ci zaświadczenie. Wskaże w nim wysokości kredytu, który pozostaje do spłaty oraz warunki na jakich będzie wykreślona hipoteka.

 • LTV (ang. Loan to Value) to procentowy wskaźnik, obliczony jako stosunek kwoty kredytu/pożyczki do wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.

  Przykład:

  Wyceniona wartość nieruchomości wynosi 100.000 PLN,

  kwota kredytu hipotecznego 80.000 PLN

  Obliczenia:

  (80000/100000) x 100%= 80%

  zatem współczynnik LTV wynosi 80%

 • Karencja to okres od dnia wypłaty kredytu/ pożyczki lub pierwszej transzy/zaliczki transzy kredytu/ pożyczki do określonego w Umowie terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej kredytu/ pożyczki (karencja obowiązuje każdorazowo w okresie wypłaty kredytu/pożyczki).

 • Minimalny wkład własny to 10% ceny nieruchomości.

 • W jednym wniosku o kredyt hipoteczny mogą wnioskować maksymalnie 4 osoby.

Złóż wniosek w najbliższym oddziale BOŚ Banku

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34* lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres ekocenter@bosbank.pl lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00 *.
*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Wypełnij formularz kontaktowy

Dokumenty

__________________________________

RRSO dla standardowego kredytu hipotecznego

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego  dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 29.01.2024 r. wynosi 8,91%  przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 350 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,30%  w skali roku, które składa się  z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 29.01.2024 r. wynosi 5,85%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,45 p.p., LTV 80% 1. Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20% od kwoty kredytu tj. 7 700  PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 10 390 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 9 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN.
W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń
i uwzględniająca podwyższoną marżę  do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 3009,42 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 2771,28 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi  850 921,84 PLN.

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy  z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)  i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

__________________________________

RRSO dla standardowego kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu  zabezpieczonego hipoteką na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego na dzień  29.01.2024 r. wynosi 8,76% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 250 000 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 70% 1; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 8,02%/rok, marża jest podwyższana o 1 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 6. miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 8,30% (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M  (na dzień 29.01.2024 r. wynoszący 5,85 %) i marża 2,45 p.p.

Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20% od kwoty kredytu tj. 5500 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres  6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych  (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 8312,50PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 9 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę  do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 2101,42 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego następującego w trakcie obowiązywania oprocentowania zmiennego ze stałą stopą oprocentowania w 5-letnim okresie kredytowania wyniesie 1932,85 PLN, a po zakończeniu 5-letniego okresu obowiązywania oprocentowania czasowo stałego, przy oprocentowaniu zmiennym  wyniesie 1973,28 PLN.  Całkowita kwota  do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 604 401,12  PLN.

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy  z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)  i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

________________________

Do 80% wartości lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej, niezależnie od waluty pożyczki lub do 60% wartości działki rekreacyjnej, domu letniskowego lub nieruchomości rolno-siedliskowej.

 • Bank oświadcza że:

  • zgodnie z art. 70a Prawa bankowego udziela klientom Banku wyjaśnień dotyczących dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej w zakresie osoby wnioskującej o udzielenie kredytu/pożyczki. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników - w tym danych osobowych wnioskującego - które miały wpływ na wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej.  Wnioskodawcy chcący uzyskać wyjaśnienia powinni złożyć w Placówce w której składali wniosek kredytowy zapytanie w sprawie. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.
  • podejmuje decyzje kredytowe opierając się m.in. na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego Bank zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do:
   otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
   do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji,
   do wyrażenia własnego stanowiska.
   Wnioskodawca chcący skorzystać z powyższych uprawnień, powinien złożyć odpowiednie zapytanie w formie pisemnej w Oddziale Banku w którym wnioskował o udzielenie kredytu/pożyczki. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.

  Bank zapewnia, że decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany są podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj wniosku, w szczególności w oparciu o kategorie danych określone w art. 105a ust. 1b Prawa bankowego.