Kwalifikacja kredytu hipotecznego jako ekologicznego

Zasady kwalifikacji do ekologicznego kredytu hipotecznego
Ekologiczny kredyt hipoteczny to kredyt na sfinansowanie:
 1. budowy, dokończenia budowy, wykończenia, remontu, modernizacji lub rozbudowy domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, garażu,
 2. adaptacji pomieszczenia niemieszkalnego na potrzeby mieszkaniowe,
 3. nabycia wybudowanego domu jednorodzinnego, wybudowanego lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, garażu/miejsca postojowego, działki budowlanej z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego, nieruchomości rolno – siedliskowej, spółdzielczego własnościowego prawa do wybudowanego lokalu (lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego),
 4. przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu, przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) w prawo odrębnej własności,
 5. wykupu mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 6. spłaty kredytu mieszkaniowego w innym banku lub instytucji,
 7. spłaty pożyczek i kredytów innych niż mieszkaniowe.

Dom jednorodzinny lub dom wielorodzinny, w którym znajduje się/będzie się znajdować lokal mieszkalny/mieszkanie nie może być zasilany węglowym źródłem ciepła i musi spełniać poniższe warunki kwalifikacji:

Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

1

Budynek jest zaprojektowany zgodnie z wymaganiami/posiada certyfikat typu LEED, BREEAM, HQE, DGNB, WELL, ITB EKO, „Zielony Dom”, itp. (udokumentowane nadanym certyfikatem po zakończeniu inwestycji)

lub

2

Realizacja budynku przez dewelopera była sfinansowana proekologicznym kredytem w BOŚ S.A. „zielonym kredytem” dla deweloperów

lub

3

Dla budynku spełnione są kryteria efektywności energetycznej, zależne od daty uzyskania pozwolenie na budowę

Kryteria podane są poniżej

Kryteria efektywności energetycznej, zależne od daty uzyskania pozwolenie na budowę:

1. Pozwolenie na budowę, o które złożono wniosek i wydano po dniu 30.12.2020 r.:

 • wartość wskaźnika EPH+W [kWh/(m2*rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, w momencie dokonywania kwalifikacji jest niższa o 5 kWh/ (m2*rok) od wymaganego WT 2021, tj. EPH+W wynosi poniżej 65 kWh/(m2*rok) lub
 • wartość wskaźnika EPH+W [kWh/(m2*rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, w momencie dokonywania kwalifikacji jest zgodna z wymaganiami WT 2021, tj. EPH+W wynosi poniżej 70 kWh/(m2*rok) oraz zastosowane zostaną urządzenia z Listy urządzeń nr 1 (wskazanej poniżej);

2. Pozwolenie na budowę, o które złożono wniosek od 01.01.2017 i przed 30.12.2020 r.:

 • wartość wskaźnika EPH+W [kWh/(m2*rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, w momencie dokonywania kwalifikacji jest zgodna z warunkami WT 2017, tj. EPH+W wynosi poniżej 95 kWh/(m2*rok) oraz zastosowane zostaną urządzenia z Listy urządzeń nr 1 (wskazanej poniżej);

3. Pozwolenie na budowę, o które złożono wniosek przed rokiem 2017:

 • wartość wskaźnika EPH+W [kWh/(m2*rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, jest zgodna z wymaganiami WT 2021, tj. EPH+W wynosi poniżej 70 kWh/(m2*rok) po zastosowaniu urządzeń z Listy Urządzeń nr 1 (wskazanej poniżej), pod warunkiem potwierdzenia EPH+W w Charakterystyce energetycznej budynku.

Dla lokalu w budynku wielorodzinnym

1

Budynek jest zaprojektowany zgodnie z wymaganiami/posiada certyfikat typu LEED, BREEAM, HQE, DGNB, WELL, ITB EKO, „Zielony Dom”, itp. (udokumentowane nadanym certyfikatem po zakończeniu inwestycji)

lub

2

Realizacja budynku przez dewelopera została sfinansowana proekologicznym kredytem w BOŚ S.A. „zielonym kredytem”  dla deweloperów

lub

3

Dla budynku spełnione są kryteria efektywności energetycznej, zależne od daty uzyskania pozwolenie na budowę

Kryteria podane są poniżej

Kryteria efektywności energetycznej, zależne od daty uzyskania pozwolenie na budowę:

1. Budynek oddano do użytkowania po 31.12.2020 r.:

 • wartość wskaźnika EPH+W [kWh/(m2*rok)] określająca roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej jest niższa od wartości 60 kWh/(m2*rok),

2. Budynek oddano do użytkowania przed 31.12.2020 roku.:

 • wartość wskaźnika EPH+W [kWh/(m2*rok)] określająca roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej jest niższa od wartości 80 kWh/(m2*rok),
 • Lista urządzeń nr 1:

  1. odnawialne źródła energii,
  2. obieg szarej wody,
  3. przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z instalacją magazynowania / zagospodarowania,
  4. system wentylacji z rekuperacją,
  5. gruntowy wymiennik ciepła,
  6. system ogrzewania podłogowego,
  7. system magazynowania energii,
  8. instalacja do ładowania samochodu elektrycznego,
  9. system zarządzania inteligentnego domu,
  10. instalacja zielonego dachu z wszelkimi elementami, w tym roślinnością,
  11. instalacja służąca do pozyskania i magazynowania wody deszczowej,
  12. ogrzewanie zasilane energią elektryczną (np. ogrzewanie podłogowe, maty grzewcze, kocioł elektryczny, promiennik ciepła),

  przy czym kwota przeznaczona na powyższe cele nie może być niższa niż:

  1. 10% kosztów całkowitych inwestycji dla inwestycji o koszcie poniżej 600 000,- zł,
  2. 9% kosztów całkowitych inwestycji dla inwestycji o koszcie od 600 000,- zł do 1 000 000,- zł,
  3. 8% kosztów całkowitych inwestycji dla inwestycji o koszcie powyżej 1 000 000,- zł.
 • Powyższe kryteria stosujemy dla ww. rodzajów budynków również w przypadku ich refinansowania.

  W przypadku wątpliwości odnoście Ep dla budynku referencyjnego należy skonsultować z Inżynierem Ekologiem/ Głównym Inżynierem Ekologiem współpracującym z danym regionem. Listę ekologów BOŚ znajdziesz na tej stronie.

  Kwota kredytu może być podwyższona o:

  1. kwotę kredytu na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  2. koszt projektu rozwiązań ekologicznych, koszt audytu energetycznego, koszt projektu rozwiązań ekologicznych pod warunkiem, że inwestycja zostanie lub została zrealizowana zgodnie z warunkami, określonymi w tych dokumentach,
  3. koszty sądowe i opłaty notarialne oraz inne koszty i opłaty urzędowe,
  4. wartość pierwszej wymaganej składki z tytułu ubezpieczenia nieruchomości zakupionego za pośrednictwem Banku, należnej za pierwszy okres objęcia ubezpieczeniem,
  5. kwotę prowizji przygotowawczej Banku oraz opłat i prowizji należnych podmiotom pośredniczącym przy zawieraniu transakcji finansowanej przez Bank.

  Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie kosztów związanych z inwestycją, jeżeli:

  1. koszty związane z inwestycją zostały poniesione w okresie ostatnich 6 m-cy oraz,
  2. kwota kredytu przeznaczona na refinansowanie to maksymalnie 10% kwoty kredytu lub
  3. w przypadku urządzeń i instalacji ekologicznych - nie upłynęło więcej niż 12 m-cy od daty wystawienia faktury potwierdzającej wydatkowanie środków – środki kredytu mogą być przeznaczone do wysokości kosztów poniesionych przez Kredytobiorcę ze środków własnych.