Dla inwestorów
- dofinansowanie dokumentacji technicznej

Komunikat dot. zasad oceny wniosków o dofinansowanie

Uprzejmie przypominamy, że warunki i zasady wykorzystywania przez BOŚ grantu ELENA wynikają z:

  • reguł inicjatywy ELENA;
  • zapisów umowy zawartej przez BOŚ z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), w tym dotyczących okresu dokonywania i rozliczania wypłat z grantu oraz wartości inwestycji pro-ekologicznych, które mają być uruchomione dzięki ELENA; oraz
  • wewnętrznych regulacji przyjętych w Banku dla współpracy z Inwestorami i korzystania z grantu ELENA.

Na podstawie powyżej wskazanych regulacji oraz uwzględniając doświadczenia z rozpatrywania składanych w Banku wniosków o dofinansowanie, przekazujemy zasady i warunki, które stosujemy przy ocenie wniosków o grant ELENA:

  1. planowana inwestycja poprawi efektywność energetyczną i mieści się w jednym z czterech obszarów finansowania ELENA;
  2. dokumentacja techniczna, o którą wnioskuje Inwestor jest niezbędna do przeprowadzenia ww. inwestycji;
  3. wykazanie źródeł i form finansowania, które uprawdopodabniają rozpoczęcie inwestycji (rozumianej w przypadku JST jako ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy inwestycji najpóźniej) do końca I kwartału 2024 r., co znajdzie potwierdzenie w harmonogramie realizacji inwestycji;
  4. szacowana wartość dokumentacji (brutto) nie przekracza 2% planowanej wartości inwestycji.

W ramach projektu realizowanego przez Bank Ochrony Środowiska S.A., finansowanego ze środków inicjatywy ELENA Inwestorzy mogą się ubiegać w Banku Ochrony Środowiska o wsparcie polegające na dofinansowaniu 90% kosztów dokumentacji technicznej.


Dokumentacja jest przygotowywana przez firmy współpracujące z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w ramach podpisanych Ramowych Umów Współpracy.


Inwestorów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia zapraszamy do złożenia Wniosku o dofinansowanie zgodnie z wzorem dostępnym poniżej.  Wypełniony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora Wniosek, należy złożyć w lokalnym Centrum Biznesowym BOŚ Bank S.A.

Masz pytania? Napisz do nas

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres [email protected]