Promowana oferta

iBOSS24 to nowoczesny system bankowości elektronicznej dla przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych umożliwiający zarządzanie finansami z siedziby firmy lub z dowolnego miejsca przez 24 godziny na dobę

Korzyści

 • Dostęp do rachunków bieżących i pomocniczych, kredytów oraz lokat bankowych

 • Podgląd lokat dealerskich

 • Wyciągi w najbardziej popularnych formatach (pdf, xml, liniowy, MT940, Elixir)

iBOSS24 oferuje wiele nowoczesnych i bardzo przydatnych funkcjonalności, np:

 • Klienci Korporacyjni korzystają jednocześnie z wielu rachunków bankowych, zarówno bieżących, jak i pomocniczych, otwieranych i zamykanych na bieżąco w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Otwarcie rachunku wiązało się z koniecznością złożenia papierowej dyspozycji, a w pewnych sytuacjach nawet podpisania aneksu do umowy.
  Klienci Banku Ochrony Środowiska mogą otwierać kolejne rachunki w iBOSS24 elektronicznie bez konieczności kontaktu z Doradcą.

  Jakie korzyści?

  Aby skorzystać z tej funkcji należy:

  • posiadać w Banku Ochrony Środowiska rachunek główny
  • posiadać bankowość elektroniczną iBOSS24
  • korzystać z opcji Wniosków.

  Jak to działa?

  Założenie rachunku odbywa się poprzez wypełnienie Dyspozycji otwarcia Rachunku w iBOSS24. Dyspozycja zawiera wszelkie informacje konieczne do otwarcia rachunku. Po realizacji dyspozycji numer nowego rachunku jest prezentowany w systemie. Administrator systemu może od razu nadać odpowiednie uprawnienia poszczególnym osobom. Dodatkowo w iBOSS24 otrzymują Państwo potwierdzenie otwarcia rachunku.

  Dla kogo?

  Wszyscy Klienci Korporacyjni oraz sektora Finansów Publicznych korzystający z bankowości elektronicznej iBOSS24.

  Jak skorzystać?

  Aby skorzystać z tej funkcji należy:

  • posiadać w Banku  Ochrony Środowiska rachunek główny
  • posiadać bankowość elektroniczną iBOSS24
  • korzystać z opcji  Wniosków.
 • Zamiast dyspozycji papierowych dotyczących obsługi rachunku korzystaj z szybszych, prostszych i bezpieczniejszych dyspozycji i wniosków elektronicznych. Za pomocą tej usługi założysz nowy rachunek, dodasz nowych użytkowników do systemu, ustawisz limity transakcji, zamówisz nowe urządzenie do logowania i wiele innych.

  Korzyści:

  • oszczędność czasu poświęcanego na załatwianie z bankiem spraw operacyjnych,
  • wygoda i przejrzystość formularzy elektronicznych dzięki mechanizmom pomagającym w ich wypełnianiu,
  • znacznie szybsza realizacja dyspozycji po stronie banku,
  • brak opłat za realizację dyspozycji elektronicznych.

  Szczegóły:

  Za pomocą systemu iBOSS24 można złożyć wnioski elektronicznie m.in.:

  • opinia bankowa/zaświadczenia
  • otwarcie Rachunku Pomocniczego lub lokacyjnego
  • zmiana rachunku prowizyjnego
  • otwarcie/zamknięcie lokaty Overnight
  • dodanie Użytkownika
  • utawienie limitów transakcji
  • ustawienie Powiadomień
  • udostępnienie Rachunku
  • usunięcie Użytkownika
  • dyspozycje dotyczące wyciągów bankowych (udostępnienie, zmiana częstotliwości generowania danych)
  • zamówienie urządzenia autoryzacyjnego
  • zmiana danych Użytkownika
  • wnioski dotyczące kart debetowych

  i wiele innych dyspozycji.

  Jak to działa?

  Dyspozycje i wnioski elektroniczne składane są w systemie iBOSS24 w sekcji: Wnioski.

  Wypełnione dyspozycje i wnioski elektroniczne wymagają akceptacji przez wcześniej wskazane osoby.

  Jak skorzystać?

  Wnioski elektroniczne to wygodna i przejrzysta forma składania dyspozycji. Dzięki złożeniu zlecenia w bankowości elektronicznej iBOSS24 można zaoszczędzić czas poświęcony na załatwianie z Bankiem spraw operacyjnych. Do korzystania z wniosków i dyspozycji elektronicznych konieczna jest zgoda w formie papierowej. Jeśli powyższa zgoda nie została złożona należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych.

 • Usługa Masowe Płatności Przychodzące (MPP) to idealne rozwiązanie dla firm posiadających wielu płatników. Dzięki MPP możesz:

  • zidentyfikować zaległe płatności
  • szybko otrzymać informację o wartości wpłat

  Korzyści:

  • obniżenie kosztów księgowych oraz archiwizacji dokumentów papierowych,
  • zmniejszenie kosztów przetwarzania danych,
  • wiarygodna, szybka i przejrzysta informacja o liczbie i wartości wpłat z tytułu swoich należności,
  • zautomatyzowanie identyfikacji płatników,
  • usystematyzowanie transferu danych eksportowanych z Banku do systemu księgowego,
  • efektywna kontrola spływu należności,
  • usystematyzowana ewidencja wpływów,
  • szybka identyfikacja płatności,
  • możliwość monitorowania płatności.

  Jak to działa?

  Masowe Płatności Przychodzące opierają się na jednym rachunku, na którym są wykonywane wszelkie płatności przez płatników. Dla każdego płatnika zostaje przyporządkowany indywidualny „rachunek wirtualny” - 26-cyfrowy numer składający się z:

  • części stałej:
   • 8-cyfrowy numer rozliczeniowy Banku
   • ID Klienta
  • części zmiennej:
   • 12-cyfrowy identyfikator płatnika
   • 2-cyfrowa liczba kontrolna

  Cześć zmienna jest definiowana przez Klienta.

  Płatnik reguluje swoje płatności korzystając z indywidualnego dedykowanego numeru wirtualnego  rachunku. System bankowy identyfikuje płatność na podstawie wirtualnego numeru rachunku i przeksięgowuje na wskazany rachunek. W systemie iBOSS24 dostępny jest raport zawierający szczegóły wszystkich płatności.

  Dla kogo?

  • zakłady energetyczne,
  • administratorzy spółdzielni i wspólnot,
  • urzędy miast,
  • operatorzy telefonii, telewizji i internetu,
  • firmy świadczące usługi komunalne.
  • szkoły wyższe, taneczne, językowe,
  • siłownie.

  Jak skorzystać?

  Aby korzystać z Masowych Płatności Przychodzących (MPP) należy:

  • Posiadać rachunek bieżący oraz rachunek MPP w BOŚ Banku (istnieje możliwość prowadzenia usługi w ramach rachunku bieżącego),
  • Korzystać z Systemu Bankowości Elektronicznej iBOSS24,
  • Uzgodnić z Bankiem warunki techniczne usługi MPP.
 • Przyznaj tylko wybranym użytkownikom dostęp do kwot, informacji o odbiorcach i innych danych dotyczących płatności realizowanych z tytułu wynagrodzeń. Pozostali użytkownicy zobaczą wyłącznie kwotę zbiorczą wszystkich przelewów z tytułu płac.

  Korzyści:

  • automatyzacja wypłat wynagrodzeń,
  • poufność transakcji dzięki utajnieniu płatności płacowych na wyciągach bankowych,
  • bezpieczeństwo informacji o realizowanych zleceniach - informacje są chronione odpowiednimi prawami i tylko dedykowane osoby mają do nich dostęp,
  • integracja z systemem kadrowym pozwala na automatyczne wczytanie do iBOSS24 plików z przelewami płacowymi, wyeksportowanymi wcześniej z systemu HR, a po realizacji - rozksięgowanie w systemie HR informacji zwrotnej.

  Jak to działa?

  Lista pracowników
  W pierwszym kroku należy umieścić w systemie iBOSS24 listę pracowników w opcji Kontrahenci. Można utworzyć kilka list, np. Pracownicy kontraktowi, Pracownicy biurowi, Produkcja, itp. Dane pracowników można wpisać lub zaimportować do systemu iBOSS24 z programu zewnętrznego (np. z systemu płacowego lub Excela).

  Płatności płacowe

  Płatności płacowe tworzy się poprzez wskazanie wcześniej przygotowanej Listy pracowników. Po wyświetleniu tej Listy należy tylko uzupełnić kwoty wynagrodzeń poszczególnych osób. Jeżeli kwoty wynagrodzeń są takie same dla całej listy, wystarczy kwotę jednokrotnie wpisać podczas wskazywania listy pracowników.

  Kwoty przelewów płacowych mogą zostać również zaimportowane z programu zewnętrznego (np. z systemu płacowego lub Excela).

  Dane dotyczące wynagrodzeń

  Dostęp do zrealizowanych płatności z tytułu wynagrodzeń mają tylko dedykowane osoby, którym nadano odpowiednie uprawnienia. Osoby te mogą przeglądać płatności i pobierać z systemu wykaz płac w postaci pliku. Pozostali użytkownicy w historii rachunku oraz na wyciągach widzą tylko kwoty zbiorcze wszystkich przelewów płacowych.

  Dla kogo?

  Funkcja systemu jest dostępna dla wszystkich Klientów. Korzystanie z przelewów płacowych nie wymaga otwarcia nowego rachunku.

  Jak skorzystać?

  Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN,
  • ustawić uprawnienia dla wskazanych pracowników w zakładce Administracji -> Uprawnienia Użytkowników:

 • Konsolidacja rachunków to idealne rozwiązanie z zakresu zarządzania płynnością oraz proste narzędzie umożliwiające zwiększenie przychodów odsetkowych. Dzięki automatycznym przeksięgowaniom całości lub części sald na jeden rachunek konsolidujący optymalnie wykorzystujesz salda na wszystkich rachunkach Twojej firmy.

  Korzyści:

  • przyspieszenie realizacji przepływów środków na rachunkach,
  • zwiększenie przychodów odsetkowych,
  • zmniejszenie / optymalizacja kosztów odsetkowych,
  • zarządzanie skonsolidowanymi środkami w rozproszonej strukturze rachunków,
  • utrzymanie autonomii finansowej jednostek podporządkowanych,
  • oszczędność czasu związana z wyeliminowaniem codziennego realizowania przelewów środków pomiędzy poszczególnymi rachunkami.

  Jak to działa?

  Produkt bankowości transakcyjnej mający na celu optymalizację zarządzania saldami rachunków bieżących oraz pomocniczych (konsolidowanych) poprzez automatyczne przeksięgowanie całości lub wyznaczonej części sald tych rachunków na wybranym przez Klienta rachunku (konsolidującym).

  W ramach usługi proces konsolidacji może odbywać się:

  • automatycznie – salda rachunków pomocniczych konsolidowanych na koniec dnia operacyjne zostają automatycznie przeksięgowane na Rachunek główny konsolidujący
  • na żądanie Klienta – środki z Rachunków pomocniczych konsolidowanych mogą być konsolidowane na Rachunku głównym konsolidującym wielokrotnie w ciągu dnia operacyjnego, operacja dokonywana jest każdorazowo z inicjatywy Klienta za pośrednictwem bankowości iBOSS24 z poziomu Rachunku głównego konsolidującego.

  Środki w ramach usługi mogą być konsolidowane według określonych parametrów:

  • z wyznaczeniem kwoty osadu (wartość możliwa do ustawienia z poziomu każdego rachunku konsolidowanego). Kwota określa wartość środków, która zostanie na rachunku pomocniczym konsolidowanych po dokonaniu konsolidacji
  • minimalnej kwoty konsolidacji – określającą minimalną wartość salda, która będzie podlegać konsolidacji dla rachunku pomocniczego uczestniczącego w procesie. Jeżeli saldo rachunku pomocniczego konsolidowanego jest mniejsze niż minimalna kwota konsolidacji, konsolidacja nie zostanie zrealizowana.

  Ze względu na mechanizm działania Bank udostępnia:

  • konsolidację bez zwrotu - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący
  • konsolidację ze zwrotem - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący. Na początek następnego dnia roboczego środki są automatycznie zwracane z rachunku głównego konsolidującego na rachunki pomocnicze konsolidowane.

  Konsolidacja w systemie bankowości elektronicznej iBOSS24
  iBOSS24 umożliwia włączanie i wyłączanie konsolidacji. Możliwe jest również wykonanie konsolidacji w dowolnym momencie dnia.  
  W iBOSS24 można również wygenerować raport z przeprowadzonych konsolidacji.

  Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN,
  • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji,
  • wypełnić i przekazać dyspozycję o świadczenie usługi konsolidacji rachunków oraz – w niektórych przypadkach – podpisać umowę konsolidacji.

  Dla kogo?

  Usługa szczególnie przeznaczona jest dla Klientów posiadających więcej niż jeden rachunek bieżący i zainteresowanych automatycznymi przepływami środków pomiędzy tymi rachunkami.

  Jak skorzystać?

  Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN
  • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji
  • wypełnić i przekazać Wniosek o świadczenie usługi konsolidacji rachunków oraz – w niektórych przypadkach – podpisać umowę konsolidacji.
 • Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być dokonywane 24h na dobę w naszych wrzutniach nocnych lub u naszych Podwykonawców, jak również w kasach w godzinach pracy naszych Placówek. System iBOSS24 umożliwia podgląd wpłat oraz zamówienie konwojów.

  Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być odbierane bezpośrednio z naszych placówek lub od naszych Podwykonawców. Gotówka może być odbierana przez Klienta osobiście lub też dostarczana do siedziby Klienta za pośrednictwem konwoju bankowego (Inkaso).

  Korzyści:

  • poprawienie płynności finansowej i ograniczenie ryzyka związanego z przytrzymywaniem nadwyżek gotówkowych,
  • niskie koszty obsługi i oszczędność czasu,
  • obsługa gotówki w wielu walutach,
  • możliwość poboru opłat i prowizji z dowolnego rachunku prowadzonego w walucie lub PLN,
  • wiele kanałów obsługi gotówki (placówki Banku, lokalizacje Podwykonawcy Banku, wrzutnie nocne, inkaso),
  • obsługa 24h na dobę w dowolnej lokalizacji w Polsce (inkaso),
  • odpowiedzialność Banku za wartości pieniężne od momentu dostarczenia gotówki do Banku/Podwykonawcy Banku oraz podczas transportu gotówki (inkaso).

  Jak to działa?

  Korzystanie z pełnej obsługi gotówki w iBOSS24 pozwala na korzystanie z wpłat/wypłat zamkniętych, zamówienia konwojów oraz awizowanie.

  W bankowości oprócz zamówienia gotówki można pobrać:

  • wszystkie podpisane z Bankiem dokumenty (Umowy, itp.) w zakładce Dokumenty/Raporty,
  • listę konwojentów wraz ze zdjęciami
  • wygenerowane samodzielnie raporty.

  Dla kogo?

  Obrót gotówkowy w formie zamkniętej to usługa poprawiająca płynność finansową Twojej firmy i zmniejszająca ryzyko związane z przetrzymywaniem nadwyżek gotówkowych. Usługa skierowana jest do Klientów, którzy posiadają obrót gotówkowy.

  Jak skorzystać?

  Aby móc skorzystać usługi niezbędne jest podpisanie umowy.
  Zamówienia gotówki w formie wpłaty lub wypłaty zamkniętej można dokonać w systemie iBOSS24 w zakładce Obsługa gotówki wskazując lokalizację, która zajmie się obrotem gotówki. Zamawiając usługę można skorzystać z konwoju lub bezpośredniego dostarczenia środków do banku.

  • Regulamin obrotu gotówkowego w formie zamkniętej – obowiązuje od 9 czerwca 2014 r.

Ważne informacje

Funkcjonalności
 • W związku z wymogami ustawy o usługach płatniczych (tzw. PSD2) Bank był zobowiązany wycofać wrześniu 2019 r. z użytkowania tokeny sprzętowe oraz dotychczasowe tokeny mobilne stosowane w iBOSS24. W bankowości elektronicznej iBOSS24 wprowadzono urządzenie autoryzacyjne spełniające wymogi ww. ustawy - Aplikację mobilną BOŚtoken.

  Jakie metody logowania i autoryzacji są wykorzystywane w iBOSS24?
  W iBOSS24 do logowania i autoryzacji służą: BOŚtoken (Aplikacja mobilna) oraz podpis kwalifikowany. Klienci, którzy posiadają obecnie podpis niekwalifikowany będą mogli nadal z niego korzystać aż do wygaśnięcia jego terminu ważności.

  Co to jest BOŚtoken?
  Jest to token mobilny o nazwie BOŚtoken, bezpłatna aplikacja pobierana z ze sklepu AppStore lub Google Play, instalowana na smartfonie z systemem Android lub iOS.

  W jaki sposób można skorzystać z BOŚtoken?
  BOŚtoken należy pobrać ze sklepu Google Play lub AppStore i zainstalować w smartfonie. Jest to aplikacja bezpłatna. Po zainstalowaniu aplikacja nie jest jeszcze aktywna, musi być zarejestrowana w Banku. Do tego służy jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24, które Bank wyśle SMS-em do Użytkownika systemu, na podstawie odpowiedniej dyspozycji. Należy zalogować się tym hasłem do iBOSS24 i wówczas wyświetlą dalsze instrukcje rejestracji BOŚtokena. Można też wspomóc się instrukcją BOŚtokena.

  W jaki sposób autoryzuje się logowania i inne dyspozycje w iBOSS24?
  Na ekranie dyspozycji (lub ekranie logowania) należy wcisnąć przycisk „podpisz”. Za chwilę  na smartfonie pojawi się powiadomienie PUSH. Należy je kliknąć i zalogować się do BOŚtoken za pomocą PIN-u, który został ustawiony podczas rejestracji BOŚtokena. Po zalogowaniu wyświetlą się szczegóły podpisywanej dyspozycji (np. logowanie, przelew, paczka, wniosek, itp.). Należy zaakceptować dyspozycję i ponownie wprowadzić PIN.

  Jak należy postąpić w przypadku utraty telefonu, na którym znajdował się BOŚtoken?
  Należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych pod numerem telefonu 22 543 34 88 i w pierwszej kolejności zablokować token mobilny. Następnie jeśli użytkownik będzie posiadać nowe urządzenie (telefon) na którym może zostać zainstalowana aplikacja BOŚtoken, nasi konsultanci wyślą do Państwa SMS-em jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24. Po zalogowaniu należy ponownie przejść proces rejestracji BOŚtokena, zgodnie z instrukcją. Dyspozycję ponownej rejestracji urządzenia może też złożyć dla Państwa inna osoba w firmie, która po zalogowaniu do iBOSS24 złoży odpowiedni wniosek elektroniczny.

  Jak należy postąpić w przypadku wymiany telefonu, na którym znajdował się BOŚtoken?
  Jeśli posiadasz jeszcze swój poprzedni telefon, zaloguj się za pomocą BOŚtokena, który jest tam zainstalowany. Następnie w ustawieniach użytkownika należy dezaktywować urządzenie (dotychczasowy BOŚtoken). Po otrzymaniu SMS-em tymczasowego hasła należy aktywować BOŚtoken na nowym telefonie zgodnie z zgodnie z instrukcją.
  Można się również skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych pod numerem telefonu
  22 543 34 88. Nasi konsultanci wyślą do Państwa SMS-em jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24. Po zalogowaniu należy ponownie przejść proces rejestracji BOŚtokena, zgodnie z instrukcją. Dyspozycję ponownej rejestracji urządzenia może też złożyć dla Państwa inna osoba w firmie, która po zalogowaniu do iBOSS24 złoży odpowiedni wniosek elektroniczny.

  Jak odblokować BOŚtoken?
  Należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych pod numerem telefonu 22 543 34 88. Nasi konsultanci prześlą do Państwa SMS-em jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24. Po zalogowaniu należy ponownie przejść proces rejestracji BOŚtokena, zgodnie z instrukcją. Dyspozycję odblokowania może też złożyć dla Państwa inna osoba w firmie, która po zalogowaniu do iBOSS24 złoży odpowiedni wniosek elektroniczny.

  Czy można korzystać z BOŚtokena na kilku telefonach?
  Nie. BOŚtoken może być zarejestrowany w danym momencie tylko na jednym smartfonie.

  Nie mam smartfona, na którym mógłbym zainstalować BOŚtoken. Jakie są inne metody logowania  i autoryzacji oprócz BOŚtokena?
  Klienci naszego Banku mogą logować się i autoryzować dyspozycje przy pomocy podpisu kwalifikowanego, wydawanego przez certyfikowany podmiot. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze takiego podpisu, BOŚBank może pośredniczyć w zakupie podpisu Szafir wydawanego przez KIR S.A. Proszę jednak pamiętać, że czas od złożenia zamówienia na podpis do dostarczenia podpisu może wynosić od kilku do kilkunastu dni.

  Ile kosztuje BOŚtoken i podpis kwalifikowany?
  BOŚtoken jest bezpłatny. Korzystanie w iBOSS24 z podpisu kwalifikowanego jest bezpłatne, aczkolwiek należy ten podpis kupić w instytucji certyfikującej (np. KIR S.A.). Cena nowego podpisu kwalifikowanego w KIR S.A. wynosi od 250 zł do 350 zł w zależności od rodzaju oraz długości okresu na jaki został nabyty.

  Chcę korzystać z podpisu kwalifikowanego, co muszę zrobić?
  Jeśli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego, możesz go zakupić samodzielnie u certyfikowanych wystawców podpisów lub zamówić podpis Szafir wydawany przez KIR u pracownika BOŚBanku.

  Na jakich smartfonach działa token mobilny?
  Na wszystkich modelach posiadających system Android lub iOS.

  Czy korzystanie z tokena mobilnego wymaga dostępu do internetu?
  Tak, BOŚtoken wymaga łączności internetowej telefonu. Może się połączyć z internetem np. za pomocą wifi.

  W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo BOŚtokena?
  BOŚtoken może być zainstalowany tylko na jednym smartfonie, które klient wskazuje podczas procesu rejestracji. Do jego uruchomienia wymagane jest odblokowanie telefonu oraz wprowadzenie do aplikacji numeru PIN ustalonego przez Użytkownika. System bankowości elektronicznej w trakcie autoryzacji sprawdza z jakiego urządzenia nawiązano połączenie i umożliwia autoryzację tylko z aparatu który wcześniej został zarejestrowany. Podczas autoryzacji transakcji na telefonie wyświetlane są jej dane szczegółowe np. treść przelewu.  Za pomocą BOŚtoken można podpisać tylko dyspozycje które są wyświetlone na ekranie komputera Użytkownika podpisującego dyspozycje.

 • W BOŚBank24 iBOSS24 są wprowadzane kolejne nowe funkcjonalności mające na celu podnoszenie satysfakcji oraz komfortu pracy naszych Klientów w serwisie bankowości elektronicznej. Realizowane jest to poprzez usprawnienie zarządzania przelewami i wyciągami, a także zmianę warstwy wizualnej serwisu. Udostępniamy dla Państwa:

  • 1. Odświeżoną, przejrzystą grafikę.
  • 2. Wyciągi w formacie JPK (Jednolity Plik Kontrolny).
  • 3. Przelew własny – między rachunkami Klienta, w tym przelew własny VAT.
  • 4. Przelew zagraniczny z przyszłą datą.
  • 5. Prezentację kredytów, linii wielocelowej i akredytyw.
  • Nowa szata graficzna

  BOŚBank24 iBOSS24 w nowej odsłonie - czyli nowa szata graficzna. Oddajemy do Państwa użytku bardziej przejrzysty i nowoczesny serwis bankowości elektronicznej. Najważniejsze zmiany to:

  Odświeżona strona logowania do BOŚBank24 iBOSS24

  • nowe ikony w górnym menu,
  • nowe tło ekranu,
  • inny układ wiadomości i komunikatów,
  • bardziej przejrzysty układ treści informacyjnych i danych kontaktowych.

  Zmiany w serwisie BOŚBank24 iBOSS24

  • Nowy układ i wygląd menu w zakładkach  - drugi poziom menu zostanie zmieniony na bardziej czytelny i intuicyjny. Np. w zakładce PRZELEWY pierwszy wiersz dotyczy poleceń przelewów różnych typów, drugi wiersz dotyczy importów i innych dyspozycji.
  • Nowy wygląd statusów dyspozycji - zmianie graficznej ulegną ikony oznaczające poszczególne statusy przelewów i innych dyspozycji.
  • Logo BOŚBank24 iBOSS24 w górnej belce będzie prowadzić do Ekranu głównego, na którym każdy Użytkownik ustawia skróty do informacji, które są dla niego najistotniejsze.
  • Zmiana graficzna tła oraz ikon dotyczących ustawień Użytkownika, wiadomości, kontekstu pracy, czasu sesji oraz wylogowania.

  Nowa szata graficzna serwisu BOŚBank24 iBOSS24 będzie jedną z pięciu dostępnych wersji kolorystycznych i graficznych systemu. Inne wersje Użytkownik może ustawić w opcji „Ustawienia użytkownika”.

  • Pliki JPK_WB

  JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

  W bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS24 udostępniliśmy plik JPK_WB - jednolity plik kontrolny dla wyciągów bankowych. Zawiera on informacje o przeprowadzonych transakcjach na rachunku bankowym przedsiębiorcy. JPK_WB posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. Plik JPK_WB przesyła się w formie elektronicznej na żądanie organu skarbowego. Przekazanie pliku można wykonać korzystając z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 albo na nośniku np. pendrive, płycie CD – zgodnie z wytycznymi organu skarbowego. Szczegółowe informacje dotyczące plików JPK są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

  W BOŚBank24 iBOSS24 plik JPK_WB pobierany jest w następującej ścieżce:
  zakładka RACHUNKI > należy wybrać Rachunek poprzez kliknięcie na jego nazwę i numer > zostaną wyświetlone Szczegóły rachunku > należy wybrać polecenie Eksport historii > na wyświetlonym ekranie Eksport historii rachunku należy określić zakres dat eksportowanych operacji, a w polu Format exportu (lista rozwijana) wybrać rodzaj: JPK > należy kliknąć Pobierz plik.

  Formatu pliku JPK nie ustawia się domyślnie w Parametrach aplikacji, wybiera się go od razu w opisanej powyżej ścieżce.

  Pobranie pliku JPK będzie możliwe jeśli w zakładce ADMINISTRACJA w menu Dane teleadresowe JPK zostaną uzupełnione dane Firmy. Dane na tym ekranie są wymagane przez organy skarbowe. Jeśli jakaś wartość pola jest nieuzupełniona nie będzie możliwości wygenerowania pliku JPK. Jedną z obligatoryjnych danych jest KOD Urzędu Skarbowego. Podpowiedź z listą kodów Urzędów Skarbowych znajduje się w linku obok pola na wpisanie kodu, natomiast aktualna lista kodów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

  Dane Klienta zapisane w systemie bankowym są na tym ekranie uzupełniane automatycznie, puste pola należy uzupełnić – uprawnienie do tej opcji posiada tylko osoba z uprawnieniami Administratora po stronie Klienta. Wprowadzone na tym ekranie dane służą tylko do poprawnego wygenerowania pliku JPK. Ekran ten nie służy do zmiany danych teleadresowych firmy.

  W BOŚBank wyciąg w formacji JPK zostanie udostępniony bezpłatnie.

  • Przelew własny

  Przelew własny – jest to przelew wewnętrzny umożliwiający realizację przekazu środków między dwoma rachunkami własnymi w obrębie jednej firmy/podmiotu zarówno w walucie PLN jak i walucie obcej. Przelewy własne nie wymagają akceptacji metodą autoryzacji i realizują się automatycznie.

  Aby przelew własny był dostępny Użytkownikowi w zakładce PRZELEWY, należy nadać osobne uprawnienia w zakładce ADMINISTRACJA w opcji Uprawnienia użytkowników. Nadaje je osoba z uprawnieniami Administratora po stronie klienta.

  Po uzupełnieniu danych przelewu własnego będzie można wybrać polecenie:

  • Zapisz – przelew zmieni status na Gotowy, będzie czekał na przekazanie do realizacji;
  • Zapisz i przekaż – nastąpi zapisanie przelewu i przekazanie do realizacji. Przelew zmieni status na
   W trakcie realizacji a następnie na Zrealizowane - nie ma możliwości jego wstrzymywania;

  Ponadto, przelew własny będzie można zlecić z przyszłą datą realizacji oraz z opcją blokady środków pod daną transakcję. Dla przelewów własnych obowiązuje limit wewnętrzny transakcji dla rachunku obciążanego. W przypadku skopiowania przelewu własnego z listy przelewów, przelew własny otrzyma od razu status Gotowy. Kopiowanie przelewu własnego będzie dostępne dla przelewu własnego posiadającego status Odrzucone albo Zrealizowane.

  Przelew własny VATPrzelew własny VAT jest to przelew pomiędzy dwoma różnymi rachunkami VAT powiązaniami z rachunkami klienta w obrębie jednego podmiotu. Warunkiem wykonania przelewu własnego VAT jest posiadanie przez klienta dwóch różnych rachunków VAT powiązanych z rachunkami własnymi klienta. W przelewie własnym Vat wybieramy rachunki bieżące/pomocnicze klienta, do których rachunek VAT jest przypisany.

  Aby skorzystać z przelewu własnego Vat należy zaznaczyć checkbox: Przelew Vat na formatce przelewu własnego. Po wybraniu tej opcji, system podpowie numer oraz saldo rachunku VAT dla wybranego obciążanego rachunku klienta oraz zostanie wyświetlony numer rachunku VAT oraz saldo dla rachunku VAT powiązanego z rachunkiem uznawanym.

  Przelew własny VAT będzie można zlecić do wysokości kwoty VAT dostępnej na rachunku VAT do obciążenia.

  Jeżeli wprowadzona kwota VAT jest wyższa, system wyświetli informacje o konieczności zmniejszenia kwoty na przelewie własnym VAT do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT.

  W tytule przelewu własnego VAT system dodaje informację: „przekazanie własne” jako numer faktury. Tytuł ten jest widoczny po realizacji przelewu.

  • Przelew zagraniczny z odroczoną datą

  Udostępniona zostaje możliwość wprowadzania oraz importowania przelewów zagranicznych z przyszłą datą realizacji.

  W celu zdefiniowania przelewu zagranicznego z przyszłą datą użytkownik powinien wybrać opcję „Nowy przelew: zagraniczny”, a następnie wybrać rodzaj przelewu SWIFT, SEPA lub TARGET2. W kolejnym kroku uzupełniamy pozostałe dane. Datę zlecenia można wprowadzić ręcznie lub wybrać z kalendarza.

  Ustawienie przyszłej daty realizacji będzie dotyczyć również przelewów zagranicznych importowanych do systemu BOŚBank24 iBOSS24 w formatach: Liniowym, XML, BOS_iso20022.

  Nowa funkcjonalność pozwoli na lepsze zarządzanie przelewami zagranicznymi i kontrolę przyszłych przelewów nie tylko w walucie PLN.

  • Prezentacja linii wielocelowej, gwarancji i akredytyw

  W BOŚBank24 iBOSS24 udostępniane są nowe funkcjonalności dotyczące produktów kredytowych: możliwość podglądu gwarancji, akredytyw importowych oraz linii wielocelowych. Zmiany te pozwolą Klientom lepiej kontrolować produkty kredytowe oraz bieżące zadłużenie firmy w ramach linii wielocelowej oraz przyznane gwarancje bankowe.

  Zakładka KREDYTY zostaje rozbudowana o: Gwarancje, Akredytywy oraz Linie wielocelowe:

  Po wejściu w nowe opcja zostaną wyświetlane zarówno trwające jak i wygasłe linie wielocelowe, gwarancje i akredytywy:

  Kliknięcie na numer rachunku produktu kredytowego powoduje wyświetlenie szczegółów wybranego produktu:

 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów – Użytkowników bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS24, w systemie wprowadzone zostały nowe funkcje ułatwiające korzystanie
  z systemu i optymalizujące zarzadzanie finansami z poziomu bankowości elektronicznej.
  Szczegółowy opis nowych funkcji znajduje się w zakładkach poniżej.
  W bieżącym roku planowane jest wprowadzenie również: szybkiego przelewu między własnymi rachunkami, przyszłej daty realizacji dla przelewu zagranicznego, podglądu szczegółów dotyczących linii kredytowych i gwarancyjnych, plików JPK.

  • Suma zaznaczonych zleceń

  Na liście przelewów dodano dynamiczne (aktywne) pole, które wyświetla liczbę i sumę zaznaczonych przelewów/paczek.

  Dzięki tej funkcji można w łatwy sposób zarządzać płatnościami przewidzianymi do realizacji – wyświetloną kwotę można odnieść do kwoty dostępnych środków na rachunku i zlecić do realizacji tylko te przelewy, których wartość nie przekracza salda rachunku. Nie ma potrzeby wykonywać sumowania przelewów poza systemem BOŚBank24 iBOSS24 gdyż na ekranie dynamicznie – w zależności od zaznaczonych przelewów, wyświetlana jest ich liczba oraz suma. Podsumowanie odnosi się do przelewów z danego ekranu. Podsumowanie jest prezentowane w podziale na waluty.

  • Wartość paczki zleceń

  Przejrzysta prezentacja sumy kwoty przelewów w paczkach w podziale na waluty ułatwia odszukanie wartości na liście przelewów, w tym przelewów w różnych walutach. Ponadto optymalizuje zarzadzanie płatnościami i kontrolę wydatków.

  Na liście przelewów/paczek w kolumnie „Waluta” dla paczek przelewów wyświetlana jest kwota paczki z podziałem na waluty. Maksymalnie prezentowane są 3 waluty, pierwsza na liście jest waluta PLN a następnie pozostałe waluty w kolejności alfabetycznej.

  W formularzu szczegółowych danych paczki przelewów („Informacje o paczce”) znajduje się informacja dotycząca:

  • obciążanych rachunków,
  • typów dyspozycji,
  • walut przelewów,
  • liczby przelewów w podziale na rachunki, typy dyspozycji i waluty,
  • sumy kwot przelewów w zależności od rachunków do obciążenia, typów dyspozycji oraz walut przelewów.

  Pierwsza na liście jest waluta PLN, a następnie pozostałe waluty w kolejności alfabetycznej.

  • Wyszukiwanie rachunku

  Na ekranie nowego przelewu (dla wszystkich typów przelewów), na ekranie wyszukiwania operacji na rachunkach, awizowania, lokat, zlecenia stałego, raportów z przelewów, spłaty zadłużenia karty, poleceń zapłaty, administracji wprowadzone zostało pole, które umożliwia łatwe odszukanie obciążanego/wybieranego rachunku.

  Możliwe jest wyszukiwanie rachunku wg nazwy własnej lub jej fragmentu oraz wg numeru rachunku lub fragmentu numeru rachunku.

  Nowa funkcja to znaczące ułatwienie szczególnie dla Użytkowników systemu BOŚBank24 iBOSS24, którzy posiadają dużo rachunków. Obecnie wybór właściwego rachunku do obciążenia jest łatwy i intuicyjny.

  Wyszukiwanie to jest analogiczne jak wyszukiwanie kontrahenta na formatce przelewu. Zachowana zostaje oczywiście możliwość wyboru rachunku po wyświetleniu pełnej listy rachunków.

  • Saldo po operacji

  Od teraz już nie tylko na wyciągu do rachunku, ale także:

  • w historii operacji (Lista operacji) w bankowości elektronicznej,
  • w plikach PDF,
  • na wydrukach oraz
   w plikach eksportu zestawień obrotów dziennych (w formacie XML i Liniowym) dostępna jest pozycja „Saldo po operacji”.

  Saldo jest umieszczone za kolumną „Kwota operacji”. Dzięki tej nowej funkcji możliwa jest skuteczniejsza i łatwiejsza kontrola przepływów na koncie, gdyż po każdej transakcji prezentowane jest saldo rachunku. Stanowi to znaczące ułatwienie dla bieżącej kontroli transakcji na rachunkach.

  • Przelew z listy kontrahentów

  Zgodnie z sugestiami klientów wprowadzona została możliwość złożenia przelewu bezpośrednio z listy kontrahentów.

  Na liście kontrahentów przy każdym zapisanym odbiorcy dostępna jest opcja „Utwórz przelew”. Jej kliknięcie otwiera ekran przelewu. W zależności od danych kontrahenta możliwe jest rozpoczęcie realizacji:

  • przelewu zwykłego,
  • przelewu o typie Split Payment – jeśli w danych kontrahenta jest uzupełniony identyfikator podatkowy,
  • przelewu zagranicznego – jeśli w danych kontrahenta jest uzupełniony numer SWIFT.

  Jednego kontrahenta o tym samym numerze rachunku można na liście zapisać kilkakrotnie, więc jeśli mają być do niego zlecane z listy kontrahentów przelewy o różnym typie (zwykły/Split Payment/zagraniczny), można go dodać trzy razy uzupełniając dane w zależności od typu przelewu, który ma zostać zrealizowany.

  • Kolejność w paczce

  W paczkach przelewów grupowych oraz płacowych zachowana jest kolejność alfabetyczna wg nazwy odbiorcy przelewu. Niezależnie od kolejności w jakiej jest dodawany przelew do paczki, w samej paczce kontrahenci są ułożeni alfabetycznie. Ułatwia to znacząco odszukanie odbiorcy na liście, aby zweryfikować treść przelewu lub dokonać ewentualnej zmiany w konkretnym przelewie.

 • .

 • .

  • Korzyści:
  • automatyzacja wypłat wynagrodzeń,
  • poufność transakcji dzięki utajnieniu płatności płacowych na wyciągach bankowych,
  • bezpieczeństwo informacji o realizowanych zleceniach - informacje są chronione odpowiednimi prawami i tylko dedykowane osoby mają do nich dostęp,
  • Integracja z systemem kadrowym pozwala na automatyczne wczytanie do BOŚBank24 iBOSS24 plików z przelewami płacowymi, wyeksportowanymi wcześniej z systemu HR, a po realizacji - rozksięgowanie w systemie HR informacji zwrotnej.
  • Jak to działa?

  Lista pracowników
  W pierwszym kroku należy umieścić w systemie BOŚBank24 iBOSS24 listę pracowników w opcji Kontrahenci. Można utworzyć kilka list, np. Pracownicy kontraktowi, Pracownicy biurowi, Produkcja, itp. Dane pracowników można wpisać lub zaimportować do systemu BOŚBank24 iBOSS24 z programu zewnętrznego (np. z systemu płacowego lub Excela).

  Płatności płacowe

  Płatności płacowe tworzy się poprzez wskazanie wcześniej przygotowanej Listy pracowników. Po wyświetleniu tej Listy należy tylko uzupełnić kwoty wynagrodzeń poszczególnych osób. Jeżeli kwoty wynagrodzeń są takie same dla całej listy, wystarczy kwotę jednokrotnie wpisać podczas wskazywania listy pracowników.

  Kwoty przelewów płacowych mogą zostać również zaimportowane z programu zewnętrznego (np. z systemu płacowego lub Excela).

  Dane dotyczące wynagrodzeń

  Dostęp do zrealizowanych płatności z tytułu wynagrodzeń mają tylko dedykowane osoby, którym nadano odpowiednie uprawnienia. Osoby te mogą przeglądać płatności i pobierać z systemu wykaz płac w postaci pliku. Pozostali użytkownicy w historii rachunku oraz na wyciągach widzą tylko kwoty zbiorcze wszystkich przelewów płacowych.

  • Dla kogo?

  Funkcja systemu jest dostępna dla wszystkich Klientów. Korzystanie z przelewów płacowych nie wymaga otwarcia nowego rachunku.

  • Jak skorzystać?

  Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN,
  • ustawić uprawnienia dla wskazanych pracowników w zakładce Administracji -> Uprawnienia Użytkowników:

 • .

 • .

  • Korzyści
  • Obniżenie kosztów księgowych oraz archiwizacji dokumentów papierowych,
  • Zmniejszenie kosztów przetwarzania danych,
  • Wiarygodna, szybka i przejrzysta informacja o liczbie i wartości wpłat z tytułu swoich należności,
  • Zautomatyzowanie identyfikacji płatników,
  • Usystematyzowanie transferu danych eksportowanych z Banku do systemu księgowego,
  • Efektywna kontrola spływu należności,
  • Usystematyzowana ewidencja wpływów,
  • Szybka identyfikacja płatności,
  • Możliwość monitorowania płatności.
  • Jak to działa?

  Masowe płatności przychodzące opierają się na jednym rachunku, na którym są wykonywane wszelkie płatności przez płatników. Dla każdego płatnika zostaje przyporządkowany indywidualny „rachunek wirtualny” - 26-cyfrowy numer składający się z:

  • części stałej:
   • 8-cyfrowy numer rozliczeniowy Banku
   • ID Klienta
  • części zmiennej:
   • 12-cyfrowy identyfikator płatnika
   • 2-cyfrowa liczba kontrolna

  Cześć zmienna jest definiowana przez Klienta.

  Płatnik reguluje swoje płatności korzystając z indywidualnego dedykowanego numeru wirtualnego  rachunku. System bankowy identyfikuje płatność na podstawie wirtualnego numeru rachunku i przeksięgowuje na wskazany rachunek. W systemie BOŚBank24 iBOSS dostępny jest raport zawierający szczegóły wszystkich płatności.

  • Dla kogo?
  • Zakłady energetyczne,
  • Administratorzy spółdzielni i wspólnot,
  • Urzędy miast,
  • Operatorzy telefonii, telewizji i internetu,
  • Firmy świadczące usługi komunalne.
  • Szkoły wyższe, taneczne, językowe,
  • Siłownie.
  • Jak skorzystać?

  Aby korzystać z Masowych płatności przychodzących (MPP) należy:

  • Posiadać rachunek bieżący oraz rachunek MPP w BOŚ Banku (istnieje możliwość prowadzenia usługi w ramach rachunku bieżącego),
  • Korzystać z Systemu Bankowości Elektronicznej BOŚBank24 iBOSS24,
  • Uzgodnić z Bankiem warunki techniczne usługi MPP.
  • Korzyści:
  • oszczędność czasu poświęcanego na załatwianie z bankiem spraw operacyjnych,
  • wygoda i przejrzystość formularzy elektronicznych dzięki mechanizmom pomagającym w ich wypełnianiu,
  • znacznie szybsza realizacja dyspozycji po stronie banku,
  • brak opłat za realizację dyspozycji elektronicznych.
  • Szczegóły:

  Za pomocą systemu BOŚBank24 iBOSS można złożyć wnioski elektronicznie m.in.:

  • Opinia bankowa/zaświadczenia
  • Otwarcie Rachunku Pomocniczego lub lokacyjnego
  • Zmiana rachunku prowizyjnego
  • Otwarcie/zamknięcie lokaty Overnight
  • Dodanie Użytkownika
  • Ustawienie limitów transakcji
  • Ustawienie Powiadomień
  • Udostępnienie Rachunku
  • Usunięcie Użytkownika
  • Dyspozycje dotyczące wyciągów bankowych (udostępnienie, zmiana częstotliwości generowania danych)
  • Zamówienie urządzenia autoryzacyjnego
  • Zmiana danych Użytkownika
  • Wnioski dotyczące kart debetowych

  i wiele innych dyspozycji.

  • Jak to działa?

  Dyspozycje i wnioski elektroniczne składane są w systemie BOŚBank24 iBOSS24 w sekcji: Wnioski.

  Wypełnione dyspozycje i wnioski elektroniczne wymagają akceptacji przez wcześniej wskazane osoby.

  • Jak skorzystać?

  Wnioski elektroniczne to wygodna i przejrzysta forma składania dyspozycji. Dzięki złożeniu zlecenia w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS24 można zaoszczędzić czas poświęcony na załatwianie z Bankiem spraw operacyjnych. Do korzystania z wniosków i dyspozycji elektronicznych konieczna jest zgoda w formie papierowej.  Jeśli powyższa zgoda nie została złożona należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Korporacyjnych.

 • Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być dokonywane 24h na dobę w naszych wrzutniach nocnych lub u naszych Podwykonawców, jak również w kasach w godzinach pracy naszych Placówek. System BOŚBank24 iBOSS24 umożliwia podgląd wpłat oraz zamówienie konwojów.

  Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być odbierane bezpośrednio z naszych placówek lub od naszych Podwykonawców. Gotówka może być odbierana przez Klienta osobiście lub też dostarczana do siedziby Klienta za pośrednictwem konwoju bankowego (Inkaso).

  • Korzyści:
  • Poprawienie płynności finansowej i ograniczenie ryzyka związanego z przytrzymywaniem nadwyżek gotówkowych,
  • Niskie koszty obsługi i oszczędność czasu,
  • Obsługa gotówki w wielu walutach,
  • Możliwość poboru opłat i prowizji z dowolnego rachunku prowadzonego w walucie lub PLN,
  • Wiele kanałów obsługi gotówki (placówki Banku, lokalizacje Podwykonawcy Banku, wrzutnie nocne, inkaso),
  • Obsługa 24h na dobę w dowolnej lokalizacji w Polsce (inkaso),
  • Odpowiedzialność Banku za wartości pieniężne od momentu dostarczenia gotówki do Banku/Podwykonawcy Banku oraz podczas transportu gotówki (inkaso).
  • Jak to działa?

  Korzystanie z pełnej obsługi gotówki w BOSBank24 iBOSS24 pozwala na korzystanie z wpłat/wypłat zamkniętych, zamówienia konwojów oraz awizowanie.

  W bankowości oprócz zamówienia gotówki można pobrać:

  • wszystkie podpisane z Bankiem dokumenty (Umowy, itp.) w zakładce Dokumenty/Raporty,
  • listę konwojentów wraz ze zdjęciami
  • wygenerowane samodzielnie raporty.
  • Dla kogo?

  Obrót gotówkowy w formie zamkniętej to usługa poprawiająca płynność finansową Twojej firmy i zmniejszająca ryzyko związane z przetrzymywaniem nadwyżek gotówkowych. Usługa skierowana jest do Klientów, którzy posiadają obrót gotówkowy.

  • Jak skorzystać

  Aby móc skorzystać usługi niezbędne jest podpisanie umowy.
  Zamówienia gotówki w formie wpłaty lub wypłaty zamkniętej można dokonać w systemie BOŚBank24 iBOSS24 w zakładce Obsługa gotówki wskazując lokalizację, która zajmie się obrotem gotówki. Zamawiając usługę można skorzystać z konwoju lub bezpośredniego dostarczenia środków do banku.

 • .

 • Konsolidacja rachunków to idealne rozwiązanie z zakresu zarządzania płynnością oraz proste narzędzie umożliwiające zwiększenie przychodów odsetkowych. Dzięki automatycznym przeksięgowaniom całości lub części sald na jeden rachunek konsolidujący optymalnie wykorzystujesz salda na wszystkich rachunkach Twojej firmy.

  • Korzyści:
  • przyspieszenie realizacji przepływów środków na rachunkach,
  • zwiększenie przychodów odsetkowych,
  • zmniejszenie / optymalizacja kosztów odsetkowych,
  • zarządzanie skonsolidowanymi środkami w rozproszonej strukturze rachunków,
  • utrzymanie autonomii finansowej jednostek podporządkowanych,
  • oszczędność czasu związana z wyeliminowaniem codziennego realizowania przelewów środków pomiędzy poszczególnymi rachunkami.
  • Jak to działa?

  Produkt bankowości transakcyjnej mający na celu optymalizację zarządzania saldami rachunków bieżących oraz pomocniczych (konsolidowanych) poprzez automatyczne przeksięgowanie całości lub wyznaczonej części sald tych rachunków na wybranym przez Klienta rachunku (konsolidującym).

  W ramach usługi proces konsolidacji może odbywać się:

  • automatycznie – salda rachunków pomocniczych konsolidowanych na koniec dnia operacyjne zostają automatycznie przeksięgowane na Rachunek główny konsolidujący
  • na żądanie Klienta – środki z Rachunków pomocniczych konsolidowanych mogą być konsolidowane na Rachunku głównym konsolidującym wielokrotnie w ciągu dnia operacyjnego, operacja dokonywana jest każdorazowo z inicjatywy Klienta za pośrednictwem bankowości BOŚBank24 iBOSS24 z poziomu Rachunku głównego konsolidującego.

  Środki w ramach usługi mogą być konsolidowane według określonych parametrów:

  • z wyznaczeniem kwoty osadu (wartość możliwa do ustawienia z poziomu każdego rachunku konsolidowanego). Kwota określa wartość środków, która zostanie na rachunku pomocniczym konsolidowanych po dokonaniu konsolidacji
  • minimalnej kwoty konsolidacji – określającą minimalną wartość salda, która będzie podlegać konsolidacji dla rachunku pomocniczego uczestniczącego w procesie. Jeżeli saldo rachunku pomocniczego konsolidowanego jest mniejsze niż minimalna kwota konsolidacji, konsolidacja nie zostanie zrealizowana.

  Ze względu na mechanizm działania Bank udostępnia:

  • konsolidację bez zwrotu - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący
  • konsolidację ze zwrotem - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący. Na początek następnego dnia roboczego środki są automatycznie zwracane z rachunku głównego konsolidującego na rachunki pomocnicze konsolidowane.

  Konsolidacja w systemie bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS24
  BOŚBank24 iBOSS24 umożliwia włączanie i wyłączanie konsolidacji. Możliwe jest również wykonanie konsolidacji w dowolnym momencie dnia. 
  W BOŚBank24 iBOSS24 można również wygenerować raport z przeprowadzonych konsolidacji.

  Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN,
  • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji,
  • wypełnić i przekazać dyspozycję o świadczenie usługi konsolidacji rachunków oraz – w niektórych przypadkach – podpisać umowę konsolidacji.
  • Dla kogo?

  Produkt bankowości transakcyjnej mający na celu optymalizację zarządzania saldami rachunków bieżących oraz pomocniczych (konsolidowanych) poprzez automatyczne przeksięgowanie całości lub wyznaczonej części sald tych rachunków na wybranym przez Klienta rachunku (konsolidującym).

  W ramach usługi proces konsolidacji może odbywać się:

  • automatycznie – salda rachunków pomocniczych konsolidowanych na koniec dnia operacyjne zostają automatycznie przeksięgowane na Rachunek główny konsolidujący
  • na żądanie Klienta – środki z Rachunków pomocniczych konsolidowanych mogą być konsolidowane na Rachunku głównym konsolidującym wielokrotnie w ciągu dnia operacyjnego, operacja dokonywana jest każdorazowo z inicjatywy Klienta za pośrednictwem bankowości BOŚBank24 iBOSS24 z poziomu Rachunku głównego konsolidującego.

  Środki w ramach usługi mogą być konsolidowane według określonych parametrów:

  • z wyznaczeniem kwoty osadu (wartość możliwa do ustawienia z poziomu każdego rachunku konsolidowanego). Kwota określa wartość środków, która zostanie na rachunku pomocniczym konsolidowanych po dokonaniu konsolidacji
  • minimalnej kwoty konsolidacji – określającą minimalną wartość salda, która będzie podlegać konsolidacji dla rachunku pomocniczego uczestniczącego w procesie. Jeżeli saldo rachunku pomocniczego konsolidowanego jest mniejsze niż minimalna kwota konsolidacji, konsolidacja nie zostanie zrealizowana.

  Ze względu na mechanizm działania Bank udostępnia:

  • konsolidację bez zwrotu - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący
  • konsolidację ze zwrotem - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący. Na początek następnego dnia roboczego środki są automatycznie zwracane z rachunku głównego konsolidującego na rachunki pomocnicze konsolidowane.

  Konsolidacja w systemie bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS24
  BOŚBank24 iBOSS24 umożliwia włączanie i wyłączanie konsolidacji. Możliwe jest również wykonanie konsolidacji w dowolnym momencie dnia. 
  W BOŚBank24 iBOSS24 można również wygenerować raport z przeprowadzonych konsolidacji.

  Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN,
  • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji,
  • wypełnić i przekazać dyspozycję o świadczenie usługi konsolidacji rachunków oraz – w niektórych przypadkach – podpisać umowę konsolidacji.
  • Jak skorzystać?

  Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN
  • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji
  • wypełnić i przekazać Wniosek o świadczenie usługi konsolidacji rachunków oraz – w niektórych przypadkach – podpisać umowę konsolidacji.
 • .

 • Za pomocą wiadomości e-mail lub SMS dowiesz się o logowaniach, saldzie, stanie realizacji przelewów oraz o transakcjach oczekujących na podpisanie.

  • Korzyści:
  • Szybki dostęp  do informacji o saldzie bez konieczności logowania się do systemu.
  • Informacja o wysyłanych zleceniach
  • Informacja o zleceniach do podpisania
  • Dodatkowe bezpieczeństwa poprzez informacje o logowaniu się Użytkowników,
  • Informacja o wpływach z wskazanego rachunku
  • i wiele innych…
  • Jak to działa?

  Konfiguracja ustawień powiadomień pozwala między innymi:

  • określić godzinę oraz dni, w których użytkownicy będą otrzymywać powiadomienie poprzez SMS/email o stanie salda,
  • określić kwotę graniczną, dla której przekazywane będą powiadomienia o realizacji przelewu/paczki przelewów.

  Powiadomienia zdefiniowane w ramach danego rachunku dotyczą wszystkich jego użytkowników.

  Ustawienie Powiadomień możliwe jest dla Użytkowników, którzy przekazali numer telefonu komórkowego oraz adres email.

  • Dla kogo?

  Wszyscy Klienci korzystający z bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS24.

  • Jak skorzystać?

  Usługę można uruchomić w systemie BOŚBank24 iBOSS24 za pomocą dyspozycji elektronicznej a następnie przechodząc do
  Ustawienia ogólne -> Administracja -> Konfiguracja powiadomień.

  Do włączenia usługi konieczne jest posiadanie uprawnień administratora.

  Po włączeniu globalnym można ustawić Powiadomienia SMS i email dla poszczególnych Użytkowników:

  Aby skorzystać z tej funkcji należy:

  • posiadać w Banku Ochrony Środowiska rachunek główny
  • posiadać bankowość elektroniczną BOŚBank24 iBOSS24
  • korzystać z opcji Wniosków.
 • .

 • .

 • .

 • .

 • BOŚtoken. Jest to nowy, bezpieczny i wygodny token mobilny, bezpłatna aplikacja pobierana z ze sklepu AppStore lub Google Play, instalowana na smartfonie z systemem Android lub iOS. Aplikacja służy do logowania i autoryzacji dyspozycji w iBOSS24.


  Podpis kwalifikowany (Szafir, Sigillum, Unizeto) podpis elektroniczny - elektroniczny odpowiednik podpisu własnoręcznego. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Podpis elektroniczny spełniający warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym, musi być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu.


  Wymagania dla użytkowników korzystających z podpisu elektronicznego:
  Do używania podpisu elektronicznego konieczna jest instalacja odpowiedniego komponentu, do czego konieczne może być posiadania praw administratora komputera.
  Zależnie od wykorzystywanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wymagania związane z instalacją komponentu do generowania podpisów elektronicznych są następujące:

  • System operacyjny: Microsoft Windows,
  • Przeglądarka:
   • Microsoft Internet Explorer
   • Mozilla Firefox - wymagane jest posiadanie oprogramowania Java, pozostały proces instalacji komponentu – taki sam jak w przypadku Ms Internet Explorer
   • Opera
   • Chrome*
  • instalacja maszyny wirtualnej Java produkcji Sun Microsystems, w wersji 1.4.2 lub nowszej. Oprogramowanie Java Runtime Environment można pobrać ze strony http://www.java.com/. Jest to niezbędne do uruchomienia appletu Java służącego do składania podpisów elektronicznych. Do instalacji maszyny wirtualnej wymagane są uprawnienia administracyjne. Instalacja komponentu taka sama jak w przypadku MS Internet Explorer.

  *Z powodu usunięcia obsługi wtyczek NPAPI z przeglądarki Google Chrome funkcja podpisów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych nie będzie obsługiwana w przeglądarce Google Chrome dla wersji 45 i wyższej. Proszę o skorzystanie z Google Chrome poniżej wersji 45 lub innych dostępnych przeglądarek na rynku.


  Podpis niekwalifikowany (karta mikroprocesorowa) – karta mikroprocesorowa służąca do logowania i podpisywania dyspozycji w systemie. Logowanie do systemu oraz podpisywanie dyspozycji następuje za pomocą jednego PIN-u. Podpis wymaga wgrania poniższych sterowników.

  Sterowniki do czytników do kart będących nośnikami podpisu niekwalifikowanego:

  Instrukcje instalacji czytników:

 • iBOSS24 został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi zasadami bezpieczeństwa i najlepszymi praktykami w tym zakresie. Wykorzystuje on wiele uzupełniających się wzajemnie mechanizmów, które razem zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.

  Bezpieczeństwo zleceń realizowanych za pośrednictwem systemu jest gwarantowane przez:

  • Szyfrowane połączenie. Strona jest zaszyfrowana dzięki wykorzystaniu technologii SSL v3 (Secure Sockets Layer w wersji 3), która zapewnia integralność i poufność danych przekazywanych przez Internet,
  • Bezpieczne logowanie i autoryzację dyspozycji za pomocą różnych metody autoryzacji dopasowanych do potrzeb,
  • Rozbudowany system profili użytkowników umożliwiających zarządzanie prawami dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji serwisu,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem – Można określić adres lub pulę adresów IP, z których możliwe będzie logowanie, np. tylko w miejscu pracy; dostęp do podglądu logowań i składanych dyspozycji,
  • Definiowanie schematów akceptacji, oddzielnie dla składanych zleceń i przesyłanych wniosków,
  • Indywidualnie ustawiane limity kwotowe pozwalają na ograniczenie uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

  Zachęcamy do stosowania się do wskazanych zasad bezpieczeństwa.

  Wymagania techniczne:
  Aby system iBOSS24 działał prawidłowo konieczne są:

  • dostęp do Internetu;
  • przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej, Chrome w wersji 26 lub nowszej*, Opera w wersji 12 lub nowszej) umożliwiająca stosowanie protokołu SSL 3.0 128-bit
  • system operacyjny Microsoft  Vista/ 7 / 8 lub nowszy.

  *Z powodu usunięcia obsługi wtyczek NPAPI z przeglądarki Google Chrome funkcja podpisów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych nie będzie obsługiwana w przeglądarce Google Chrome dla wersji 45 i nowszych. W przypadku posiadania Google Chrome w wersji 45 lub nowszej prosimy o korzystanie z systemu BOŚBank24 iBOSS24 za pomocą innych dostępnych przeglądarek na rynku.

  Ustawienia przeglądarek internetowych

 • Poniżej znajdziesz instrukcje i inne ważne informacje:

  Regulamin bankowości elektronicznej:

  Nazwa regulacji

  Data wejścia w życie

  Regulamin bankowości elektronicznej dla Klientów instytucjonalnych

  26.10.2021

  Regulamin bankowości elektronicznej dla Klientów instytucjonalnych

  15.06.2021

  Regulamin bankowości elektronicznej dla Klientów instytucjonalnych

  20.04.2020

  Regulamin bankowości elektronicznej dla Klientów instytucjonalnych

  20.07.2019

  Regulamin BOŚBank24 iBOSS24

  01.01.2016

  Regulamin BOŚBank24 iBOSS24

  10.06.2015

  Dokumenty do obsługi iBOSS24:

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy