Promowana oferta

 • Transakcje IRS

  Zabezpiecz dla kredytu Twojej Firmy ryzyko stopy procentowej
 • Uzyskujesz stała stopę procentową zamiast zmiennej


 • Zabezpieczasz się przed ryzykiem niekorzystnych zmian stóp procentowych


 • Znasz koszt przyszłego finansowania


Ważne informacje

 • Warunkiem skorzystania z oferty jest:
  - wzięcie w banku kredytu inwestycyjnego 
  - podpisanie umowy z bankiem

 • Ryzyko niedopasowania – może zaistnieć w przypadku niedopasowania rzeczywistych przepływów Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi z transakcji.
  Ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia - może zaistnieć konieczność złożenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji w postaci kaucji. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować Przedterminowym Rozliczeniem Transakcji IRS.
  Ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych.
  Ryzyko rynkowe – może zaistnieć w wyniku niekorzystnych (innych od oczekiwań Klienta) zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego.
  Ryzyko wyceny - może zaistnieć, gdy  w trakcie trwania zawartej transakcji ceny odbiegają  znacząco  od cen, po której została  zawarta może to powodować niekorzystną wycenę zawartej transakcji.

 • Standardowe warunki zawierania transakcji IRS:

  • podpisanie stosownej umowy z Bankiem,
  • minimalna kwota: 1 000 000 PLN albo 1 000 000 EUR,
  • okres transakcji : od 1 roku do 15 lat,
  • waluta: PLN,  EUR, USD,
  • transakcja bazowa: kredyt udzielony w BOŚ S.A.,
  • godziny zawierania transakcji: dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.30, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00.

Wypełnij formularz kontaktowy