Preferencyjne finansowanie proekologiczne

Kredyt z premią na termomodernizację i remont Skontaktuj się

Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią dla Korporacji i Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Dopasujemy finansowanie do Twoich potrzeb, a dodatkowo zyskasz premię.

Twoje korzyści

 • Finansowanie do 80%, a w przypadku JST i spółdzielni mieszkaniowych nawet 100 % wartości przedsięwzięcia

 • Premia na spłatę części wykorzystanego kredytu

 • Długi okres kredytowania

 • Kredytem sfinansujesz realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych lub remontowych, spełniających warunki określone w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to realizowane na podstawie audytu energetycznego:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,

  Zakres przedsięwzięcia określa audyt energetyczny.

  Przedsięwzięcie remontowe to realizowane na podstawie audytu remontowego przedsięwzięcie związane z termomodernizacją, którego przedmiotem jest:

  • remont budynków wielorodzinnych,
  • wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
  • przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
  • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

  Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową może być wyłącznie budynek wielorodzinny, tzn. budynek mieszkalny, w którym występują więcej niż dwa lokale mieszkalne,

  • którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej lub
  • budynek wielorodzinny należący do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej, jeżeli budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej „BGK”, na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)

  Zakres przedsięwzięcia określa audyt remontowy.

  Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów otrzymasz dofinansowanie w postaci:

  • Premii termomodernizacyjnej
  • 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, albo
  • 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu i instalacji mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w przypadku, gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja OZE o mocy maksymalnej, co najmniej 1 kW - w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego i 6 kW - w przypadku pozostałych budynków. 
   W przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych, przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów: sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych oraz zakupu i montażu tych kotew.

  Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku, gdy kwota udzielonego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi co najmniej 50 % całkowitych kosztów tego przedsięwzięcia.

  • Premii remontowej
  • 25% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia remontowego

  Premia remontowa przysługuje w przypadku, gdy kwota udzielonego kredytu na realizację przedsięwzięcia remontowego wynosi co najmniej 50% całkowitych kosztów tego przedsięwzięcia.
  Jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego prowadzona jest działalność gospodarcza, premia remontowa jest udzielana jako pomoc de minimis na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej obowiązujących w tym zakresie.

 • Waluta

  PLN

  Wysokość kredytu

  • do 100 % wartości przedsięwzięcia w przypadku spółdzielni mieszkaniowych oraz JST,
  • do 80% w przypadku pozostałych klientów

  Okres kredytowania

  • ustalany indywidualnie,
  • w przypadku kredytu dla JST, zgodnie z wnioskiem Klienta lub dokumentem zamówienia publicznego
 • O kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zbiorowego zamieszkania,
  • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych,
  • lokalnych źródeł ciepła

  realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne na postawie audytu energetycznego.

  O kredyt na realizację przedsięwzięcia remontowego oraz premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto:

  • którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej lub
  • budynek wielorodzinny należący do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej, jeżeli budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej „BGK”, na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)

  realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne na postawie audytu remontowego.

 • „Regulamin produktów kredytowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” ma zastosowanie w odniesieniu do umów o charakterze kredytowym zawieranych z Bankiem przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Wskazany powyżej Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.
  W przypadku umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w razie ich zmiany wskazany powyżej Regulamin będzie miał zastosowanie, o ile charakter i zakres zmian umowy wskazywać będzie na to, że w istocie dochodzi do zawarcia nowej umowy (np. w przypadku zwiększenia kwoty kredytu, przystąpienia osoby trzeciej do umowy, przewalutowanie kredytu etc.). W przypadku zmiany umowy, w wyniku której nie dojdzie do zawarcia nowej umowy, zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin (odpowiednio – „Regulamin udzielania produktów kredytowych dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych” lub „Regulamin produktów kredytowych dla klientów instytucjonalnych z wyłączeniem jst”).

🡲 Zapoznaj się z Informatorem dla Inwestorów, prowadzących inwestycje ze wsparciem z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który przygotował Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej na https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/ochrona-siedlisk-ptakow-i-nietoperzy/

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05
(opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora).

Wypełnij formularz kontaktowy