Europejska oferta

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej?

EUROPEJSKA OFERTA to kompleksowa propozycja dla przyszłych beneficjentów, gwarantująca pomoc w zidentyfikowaniu potrzeb i możliwości w zakresie finansowania ze środków europejskich, a także zapewniająca korzystne współfinansowanie projektów inwestycyjnych wspieranych ze środków europejskich

EUROPEJSKA OFERTA obejmuje:

 • udzielenie promesy kredytowej potwierdzającej źródła finansowania projektu zgłaszanego do dofinansowania ze środków UE
 • kredyt pomostowy udzielany na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich
 • kredyt uzupełniający udzielany na pokrycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków europejskich
 • kredyt technologiczny przeznaczony na realizację inwestycji technologicznych, spłacany częściowo z przyznanej przez BGK premii technologicznej
 • bezpłatną ocenę możliwości dofinansowania ze środków europejskich

Od 25 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Szczegóły

Kredyt na innowacje technologiczne (Kredyt technologiczny)

Kredyt na innowacje technologiczne, wdrażany jest w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 oraz na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.).

Kredyt na innowacje technologiczne (Kredyt technologiczny) jest przeznaczony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących realizację inwestycji technologicznej polegającej na:

* zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług albo

* wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług;”

Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściową spłatę Kredytu technologicznego.

Premia technologiczna jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z mapą pomocy regionalnej w odniesieniu do wartości udzielonego.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Instytucji Wdrażającej. Na podstawie umowy o współpracy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, BOŚ Bank w okresie programowania 2014-2020, będzie udzielał Kredytów Technologicznych.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie BGK. https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Regulamin udzielania kredytów technologicznych - w brzmieniu nadanym uchwałą ZB nr 185/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. Regulamin.

Kluczowe zmiany, jakie zostały wprowadzone od VII Konkursu to:

1)  do uzyskania wsparcia nie jest wymagane osiągnięcie innowacji w skali kraju, a jedynie wystarczy uzyskanie innowacyjności w skali przedsiębiorstwa – nowość lub znaczące ulepszenie produktu lub usługi w skali przedsiębiorstwa;

2) zniesienie wymogu 25% wkładu własnego w projekt – nawet 100% kosztów kwalifikowalnych będzie mogło być sfinansowanych kredytem technologicznym;

3) zniesienie limitu dofinansowania na projekt – przyznane dofinansowanie będzie zgodne z Mapą Pomocy Regionalnej bez dotychczasowego limitu 6 mln zł;

4) rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – za kwalifikowane zostaną uznane m.in.:

 • koszty transportu środków trwałych nabywanych w ramach projektu za wydatki kwalifikowalne w projekcie;
 • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej;
 • koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych związanych z inwestycją technologiczną.

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi może być przeznaczony na sfinansowanie:

 • zakupu maszyn, urządzeń, materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych
 • modernizację i restrukturyzację istniejącego majątku produkcyjnego
 • pokrycie innych kosztów związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym

Dlaczego Kredyt pomostowy to dobry wybór?

 • Skrócony czas rozpatrywania wniosku o udzielenie kredytu,
 • Atrakcyjne oprocentowanie,
 • Terminy spłaty rat kapitałowych rozłożone w dogodnych terminach, uzależnionych od harmonogramu wypłaty Dotacji,
 • W przypadku cesji wierzytelności, raty kapitałowe spłacane są bez udziału Kredytobiorcy bezpośrednio na rachunek Banku (z transzy przyznanej Dotacji),
 • Brak prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu,
 • Brak prowizji za opóźnienie w spłacie kredytu, jeżeli wynika ono z opóźnień w wypłacie dotacji,
 • Możliwość szybkiego uzyskania promesy udzielenia kredytu, wymaganego podczas oceny projektu przez Instytucję Wdrażającą dany Program Pomocowy.

Kredyt pomostowy charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • okres finansowania: określony w Umowie o dofinansowanie w zależności od terminu wypłaty dofinansowania z Funduszy Europejskich
 • waluta: PLN
 • kwota kredytu: nie przekraczająca wysokości dofinansowania z Funduszy Europejskich
 • karencja w spłacie kredytu: ustalana indywidualnie
 • spłata kredytu: w miesięcznych lub kwartalnych ratach uzależnionych od harmonogramu wypłaty Dotacji

Kredyt uzupełniającyJeśli część Twoich kosztów nie zostanie zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania możesz starać się u nas o Kredyt uzupełniający na sfinansowanie inwestycji współfinansowanej Funduszami Europejskimi.

Kredyt uzupełniający charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • okres finansowania: do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta
 • waluta: PLN, waluty wymienialne, kredyty denominowane do EUR i USD
 • kwota kredytu do 90 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, w przypadku łączenia kredytu uzupełniającego z kredytem pomostowym (standardowo do 80 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia),
 • karencja w spłacie kapitału: ustalana indywidualnie
 • spłata kredytu: w miesięcznych lub kwartalnych ratach
 • Właściwe wykorzystanie środków pochodzących z Funduszy Europejskich wymaga przygotowania przez kraje członkowskie programów pomocowych, opisujących kierunki wsparcia oraz grupy podmiotów, które mogą otrzymać pomoc finansową.

  W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej (UE) ponad 82,5 miliardów euro na finansowanie programów prorozwojowych w ramach polityki spójności.

  Środki te będą przeznaczone na realizację projektów obejmujących obszary takie jak:

  • badania, rozwój i innowacja,
  • zrównoważone wykorzystanie energii,
  • ochrona środowiska.

  Najważniejszym dokumentem określającym strategię inwestowania nowej puli środków europejskich w naszym kraju jest Umowa Partnerstwa, zawierająca opis systemu zarządzania programami operacyjnymi finansowanymi ze środków UE na lata 2014-2020. Nowy aspekt, w odniesieniu do poprzedniej edycji środków, stanowi ujęcie w jednym dokumencie funduszy polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

  Strategia ta realizowana będzie przez programy:

  Nazwa Programu OperacyjnegoAlokacja środków UE
  mld euro
  Oficjalna strona internetowa
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko27,41POIŚ
  Program Operacyjny Inteligenty Rozwój8,61POIR
  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                     4,69POWER
  Program Operacyjny Polska Cyfrowa2,17POPC
  Program Operacyjny Polska Wschodnia2,00POPW
  16 Regionalnych Programów Operacyjnych31,28RPO Dolnośląskie
  RPO Kujawsko-Pomorskie
  RPO Lubelskie
  RPO Lubuskie
  RPO ŁódzkieRPO Małopolskie
  RPO Mazowieckie
  RPO Opolskie
  RPO Podkarpackie
  RPO Podlaskie
  RPO Pomorskie
  RPO Śląskie
  RPO Świętokrzyskie
  RPO Warmińsko-Mazurskie
  RPO Wielkopolskie
  RPO Zachodniopomorskie
  Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich8,59PROW
  Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"0,53PO RYBY

  Podział środków na 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (w mln euro):

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05
(opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora).

Wypełnij formularz kontaktowy