Gwarancja spłaty limitów faktoringowych

Skontaktuj się
Gwarancja spłaty limitów faktoringowych zapewni Twojej firmie utrzymanie płynności finansowej poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego, a także umożliwi kontynuowanie umów o limity faktoringowe.

Korzyści dla Twojej firmy

  • Zakres gwarancji – do 80%
  • Okres gwarancji – do 27 miesięcy
  • Maksymalna kwota gwarancji – 200 mln PLN
  • Maksymalna kwota limitu faktoringowego – 250 mln PLN
  • Zabezpieczenie gwarancji – weksel in blanco
  • Termin udzielania – do 31 grudnia 2023 r.


Gwarancją można finansować wierzytelności lub zobowiązania o terminie wymagalności nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury, zaistniałe po 1 marca 2020 r., które mają charakter pieniężny i są:

  • niewymagalne,
  • nieprzeterminowane,
  • bezsporne (na moment udzielenia finansowania tj. przedstawienia faktury do finansowania) według najlepszej wiedzy Faktora,
  • nie są obciążone prawami osób trzecich, a ich istnienie jest udokumentowane, zgodnie z postanowieniami umowy faktoringowej.

Skontaktuj się

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05
(opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora).

Wypełnij formularz kontaktowy