Slider

Twoje korzyści

 • Możliwość wymiany walut po atrakcyjnych kursach

 • Możesz szybko reagować na zmiany sytuacji na rynku walutowym

 • Nie musisz obserwować rynku - składasz warunkowe dyspozycje zawarcia transakcji FX Spot


Ważne informacje

 • Warunkiem skorzystania z oferty jest:
  1. Posiadanie rachunku bieżącego
  2. Podpisanie umowy z bankiem

 • Ryzyka:
  - ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych,
  - ryzyko rynkowe – może zaistnieć w wyniku niekorzystnych, innych od oczekiwań Klienta, zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego

  Standardowe warunki zawierania negocjowanych transakcji FX Spot:

  • podpisanie stosownej Umowy z Bankiem
  • minimalna kwota: 10 000 USD lub jej równowartość w innej walucie
  • okres transakcji: do 2 dni roboczych
  • pary walutowe: zgodne z Tabelą kursów walut obcych lub ustalone z klientem
  • godziny zawierania transakcji:
   • Dla poleceń wypłaty poza Bank - dni robocze w godzinach określonych przez Bank w Komunikacie o godzinach granicznych dla przelewów w obrocie krajowym i zagranicznym
   • Dla pozostałych - dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów

Skontaktuj się z nami