Slider

 • Transakcje IRS

  Zabezpiecz dla kredytu Twojej Firmy ryzyko stopy procentowej Skontaktuj się
 • Uzyskujesz stała stopę procentową zamiast zmiennej


 • Zabezpieczasz się przed ryzykiem zmian stóp procentowych

 • Znasz koszt przyszłego finansowania


Ważne informacje

 • Warunkiem skorzystania z oferty jest:
  - wzięcie w banku kredytu inwestycyjnego 
  - podpisanie umowy z bankiem

  • ryzyko niedopasowania – może zaistnieć w przypadku niedopasowania rzeczywistych przepływów Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi z transakcji
  • ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia - może zaistnieć konieczność złożenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji w postaci kaucji. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować Przedterminowym Rozliczeniem Transakcji IRS
  • ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych
  • ryzyko rynkowe – może zaistnieć w wyniku niekorzystnych (innych od oczekiwań Klienta) zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego
  • ryzyko wyceny  - może zaistnieć, gdy  w trakcie trwania zawartej transakcji ceny odbiegają  znacząco  od cen, po której została  zawarta może to powodować niekorzystną wycenę zawartej transakcji
 • Standardowe warunki zawierania transakcji IRS

  • podpisanie stosownej umowy z Bankiem
  • minimalna kwota: 1 000 000 PLN albo 1 000 000 EUR lub 1 000 000 USD
  • okres transakcji : od 1 roku do 10 lat
  • waluta: PLN,  EUR, USD
  • transakcja bazowa: kredyt udzielony w BOŚ S.A.
  • godziny zawierania transakcji: dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.30,, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów.

Skontaktuj się z nami