Gwarancja BIZNESMAX

Z dniem 1 stycznia 2024 r. nowe Gwarancje Biznesmax nie są udzielane.

Jesteś przedsiębiorcą innowacyjnym lub realizujesz przedsięwzięcie innowacyjne?

Skorzystaj z bezpłatnej Gwarancji BIZNESMAX z dotacją

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, a także agresją Rosji na Ukrainę, Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) na podstawie podpisanego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) Aneksu do Umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG PO IR (Biznesmax) wprowadził zmiany do Gwarancji Biznesmax, które mają na celu ułatwienie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty.

 • Po wprowadzonych zmianach oprócz kredytów inwestycyjnych gwarancją Biznesmax stanowiącą pomoc de minimis będą mogły być objęte kredyty obrotowe odnawialne, w tym kredyty odnawialne w rachunku bieżącym.
  W tym przypadku wystarczy, że zostanie udokumentowanie wykorzystanie kredytu odnawialnego na poziomie klienta bez wymogu uruchamiania środków na podstawie dostarczanych do banku dokumentów.
 • W przypadku gwarancji Biznesmax stanowiącej pomoc de minimis BGK zrezygnował z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego.
  Dzięki temu klient nie musi z góry planować wydatków wpisujących się w katalog kosztów kwalifikowalnych, a co za tym idzie wraz z wnioskiem nie trzeba składać planu projektu inwestycyjnego.
 • Dla kredytu objętego gwarancją udzieloną od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. stawka roczna dla wyliczenia Dopłaty do oprocentowania kredytu w pierwszym roku kredytowania objętym dopłatą wynosi 8%. W kolejnych dwóch latach kredytowania stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi 4%.
 • Z gwarancji Biznesmax obejmującej odnawialny kredyt obrotowy będzie mogło skorzystać więcej firm. Poza podmiotami innowacyjnymi, z kredytów z gwarancją będą mogły skorzystać także firmy efektywne ekologicznie, które w ciągu ostatnich 5 lat wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania, na przykład zrealizowały inwestycję w OZE lub z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego.
 • Maksymalna wartość gwarancji Biznesmax to 2,5 mln euro. Gwarancja zabezpieczająca kredyt odnawialny nie może  przekroczyć 39 miesięcy, natomiast dla kredytów inwestycyjnych okres obowiązywania gwarancji to nawet 20 lat.
  Wnioski o gwarancje składane są w trybie ciągłym na dotychczasowych zasadach.

Zmienione warunki przyznawania gwarancji Biznesmax obowiązują do 31 grudnia 2023 r.

Gwarancja Biznesmax udzielana jest ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Gwarancja jest bezpłatna i zabezpiecza do 80% kwoty kredytu przeznaczonego na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze MŚP. Okres trwania gwarancji nie może być dłuższy niż 20 lat. Beneficjenci gwarancji mogą skorzystać z dopłaty do oprocentowania kredytu nawet za okres 3 lat. Dopłata polega na refundacji zapłaconych odsetek. Wsparcie gwarancyjne udzielone przedsiębiorcy stanowi pomoc publiczną w formie pomocy de minimis lub regionalnej pomoc inwestycyjnej. Zwrot zapłaconych odsetek stanowi pomoc de minimis.

Dla kogo

Dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej - zgodnie z zał. I rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014).

Gwarancją Biznesmax może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie:

 1. kosztów kwalifikowalnych projektu ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 1 z 17 kryteriów podmiotowych – WARIANT I
  albo
 2. kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym – WARIANT II

O wyborze wariantu otrzymania gwarancji oraz rodzaju pomocy publicznej decyduje przedsiębiorca w momencie składania wniosku o gwarancję wraz z wnioskiem kredytowym.

 • Kryterium przedsiębiorcy innowacyjnego;

  1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
  2. będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
  3. posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
  4. posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
  5. jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
  6. jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
  7. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
  8. w ciągu ostatnich 7 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
  9. w ciągu ostatnich 5 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
  10. w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
  11. w ciągu ostatnich 5 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w procesie akceleracyjnym;
  12. w ciągu ostatnich 7 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym zakresie prac  B+R lub innowacji;
  13. w ciągu ostatnich 7 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
  14. w ciągu ostatnich 7 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
  15. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;
  16. w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii;
  17. w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.
 • Kryterium przedsiębiorcy realizującego innowacyjny projekt proekologiczny z efektem ekologicznym;

  1. gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:
   • zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,
   • technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,
   • technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,
   • infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,
   • instalacje do recyklingu odpadów;
  2. elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej   oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);
  3. odnawialne źródła energii;
  4. magazynowanie energii;
  5. instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
  6. technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
  7. technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu);
  8. termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych;
  9. inwestycje w kogeneracje;
  10. rozwój sieci ciepłowniczych.

Podstawowe parametry

 • Gwarancja BGK FG POIR zabezpiecza do 80% kredytu inwestycyjnego i kredyty obrotowe (odnawialne i nieodnawialne);
 • Maksymalna kwota gwarancji wynosi 2,5 mln EUR w ramach jednostkowej gwarancji oraz łączne zaangażowanie, z tytułu udzielonych Gwarancji FG POIR, w BOŚ S.A. oraz w innych bankach kredytujących nie przekracza 2,5 mln EUR;
 • Maksymalny okres gwarancji dla kredytów inwestycyjnych i nieodnawialnych wynosi 20 lat, a dla kredytu odnawialnego 39 miesięcy;
 • Z tytułu udzielenia Gwarancji nie pobierana jest opłata prowizyjna;
 • Gwarancja FG POIR stanowi pomoc de minimis lub regionalną pomoc inwestycyjną;
 • Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro (100 tys. euro w przypadku podmiotów z sektora transportu drogowego towarów) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzednich lat;
 • Wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej zależna jest od dopuszczalnej intensywności pomocy w ramach mapy pomocy regionalnej;
 • Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy;
 • Zabezpieczenie kredytu ustalane jest z Kredytobiorcą.
Brak opłaty prowizyjnej z tytułu udzielenia Gwarancji BGK FG POIR

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl

lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy