Promowana oferta

 • Lokaty negocjowane

  Lokowania środków pieniężnych na indywidualnych warunkach
 • Efektywne zagospodarowanie wolnych środków Twojej firmy

 • Elastyczne dopasowanie czasu trwania Lokaty Negocjowanej do Twoich potrzeb

 • Możliwość negocjacji indywidualnego oprocentowania

Ważne informacje

 • Lokata Negocjowana – transakcja lokowania środków pieniężnych na  indywidualnie ustalonych warunkach, zawierana na czas określony, po którym wypłacany jest kapitał wraz z odsetkami. Lokata Negocjowana jest nieodnawialna i przyjmowana na stałą stopę procentową, niezmienną w okresie jej trwania.

  Klient zawierający transakcje Lokat Negocjowanych nie jest objęty ochroną inwestycyjną wynikającą z wymogów MIFID.

  Do obliczania odsetek z tytułu Lokaty Negocjowanej niezależnie od waluty Lokaty Negocjowanej przyjmuje się, że rok wynosi 365 dni.

  Zerwanie Lokaty Negocjowanej przed uzgodnionym terminem wiąże się ze zmianą jej oprocentowania.

  Środki z Lokat Negocjowanych podlegają Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

  Do odsetek od Lokat Negocjowanych stosowane są zasady poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, które podlegają regulacjom stosownych aktów prawnych dotyczących:

  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • ordynacji podatkowej,
  • sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców

  Lokata Negocjowana umożliwia:

  • możliwość elastycznego dopasowania czasu trwania Lokaty Negocjowanej do potrzeb Klienta
  • negocjację indywidualnego oprocentowania
  • ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących zasady poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych
  • ryzyko rynkowe – może zaistnieć w wyniku niekorzystnych, innych od oczekiwań Klienta, zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego
  • ryzyko niedopasowania – może zaistnieć w przypadku niedopasowania rzeczywistych przepływów Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi z Lokaty Negocjowanej
 • Standardowe warunki zawierania Lokaty Negocjacyjnej:

  • istnieje możliwość zawierania Lokat Negocjowanych z pośrednictwem rachunku technicznego
  • podpisanie stosownej umowy z Bankiem
  • minimalna kwota: 500 000 PLN  albo ekwiwalent 100 000 PLN dla pozostałych walut
  • okres transakcji : od 1 dnia roboczego do 24 miesięcy
  • waluta: PLN, EUR, USD, GBP, SEK, CHF
  • godziny zawierania transakcji: dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00.

Wypełnij formularz kontaktowy