Gwarancja de minimis

Potrzebujesz zabezpieczenia spłaty większego kredytu?

Gwarancja de minimis - umożliwia dostęp do kredytu obrotowego lub inwestycyjnego zabezpieczając ich spłatę. To także minimum wymagań – wszystkie formalności załatwisz u nas w Banku jednocześnie na etapie ubiegania się o kredyt dla Twojej firmy.

Dowiedz się więcej ze specjalnego webinaru
przygotowanego przez ekspertów BGK i BOŚ

Zapis dyżuru on-line ekspertów BGK i BOŚ

28 kwietnia 2020 r.
 • Na pytania odpowiadali:
  Piotr Natkański, dyrektor ds. sprzedaży, Departament Gwarancji i Poręczeń BGK
  Aneta Janiszewska, kierownik zespołu, Departament Zarządzania Produktami BOŚ

  Pan Marcin: Czy, jeżeli ktoś już ma kredyt z gwarancją de minimis, to nie zostanie mu naliczona opłata prowizyjna za okres marzec-grudzień 2020?

  Piotr Natkański, BGK: Brak opłaty za udzielenie gwarancji obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

  Brak opłaty za udzielenie gwarancji dotyczy zarówno kredytów obejmowanych gwarancją w okresie od 19 marca do 31 grudnia 2020 r., jak i prowizji należnej do zapłaty w tym okresie od kredytów objętych gwarancją.

  Pani Beata: Czy przy gwarancji de minimis należy udokumentować na jaki cel zostały przeznaczone środki z kredytu?

  Aneta Janiszewska, BOŚ: W umowie kredytu wskazany jest cel na jaki będą przeznaczone środki, należy więc udokumentować prawidłowość wykorzystania kredytu – nie dotyczy to kredytu w rachunku bieżącym.

  Pan Wojciech: We Wniosku o gwarancję Biznesmax kredyt obrotowy odnawialny czy należy wpisać konkretnie na co będą wydane środki (np. płace, rachunki za prąd, rachunek za wynajem lokalu) czy wystarczy wpisać na bieżącą działalność?

  Piotr Natkański, BGK: Z punktu widzenia gwaranta celem kredytu jest bieżąca działalność i zapewnienie płynności finansowej. Bank kredytujący może ten cel doprecyzować.

  Pan Aleksander: Czy kredyt inwestycyjny może być zabezpieczony gwarancją Biznesmax w ramach pomocy de minimis? Chodzi przede wszystkim o koszty wytworzenia środków trwałych, materiałów budowlanych i kosztów budowy

  Piotr Natkański, BGK: Tak. Dla kredytu inwestycyjnego można zastosować gwarancję Biznesmax udzieloną w formie pomocy de minimis.

  Pan Andrzej: Czy w ramach dotacji Biznesmax dozwolone jest aneksowanie zmian w ramach planu inwestycyjnego?

  Piotr Natkański, BGK: Na zmiany w projekcie wyraża zgodę bank kredytujący, który po udzieleniu zgody na ich wprowadzenie przyjmuje od klienta zaktualizowany plan projektu inwestycyjnego.

  Pani Beata: Mam pytanie odnośnie procedury składania wniosków. W materiałach jest informacja o uproszczonej procedurze ale nie ma szczegółów. Chciałam zapytać o powszechnie wymagane w takich wnioskach zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS. Natomiast wniosek o odroczenie bieżących składek to chyba pierwsza czynność, którą większość z przedsiębiorców wykonała już w marcu. Zaświadczenia zatem będą nieosiągalne.

  Piotr Natkański, BGK: BGK akceptuje objęcie gwarancją kredytu udzielonego Kredytobiorcy, który nie spełnia warunku posiadania zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS, o ile warunki te były spełnione na dzień 1 lutego 2020 r., z zastrzeżeniem, że Kredytobiorca spełnia warunki otrzymania kredytu zgodnie z procedurami wdrożonymi w danym Banku Kredytującym na okres mitygacji skutków pandemii COVID-19.

  Pan Maciej: Kiedy będzie aktualny kalkulator do Biznesmaxa kredyt obrotowy odnawialny?

  Piotr Natkański, BGK: Aktualnie trwają pracę nad aktualizacją kalkulatora. Na ten moment można wyliczyć szacunkową wartość pomocy wybierając kredyt nieodnawialny.

  Pan Aleksander: Prośba o wyjaśnienie, co to znaczy „0% prowizji za roczny okres gwarancji do 31.12.2020"? Czy to znaczy zero opłaty prowizyjnej za miesiące do końca grudnia 2020? Czy zero prowizji przez rok dla tych, którzy zaciągneli kredyt przed końcem grudnia 2020?

  Piotr Natkański, BGK: Oznacza to zero opłaty prowizyjnej za miesiące do końca grudnia 2020 począwszy od 19 marca br.

  Pan Krzysztof: Mam pytanie, czy mogę formalności związane z kredytem i gwarancją załatwić on-line np. używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego? Ewentualnie podpisane dokumenty wysłać pocztą?

  Aneta Janiszewska, BOŚ: Tak, formalności związane z kredytem i gwarancją można załatwić on-line używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis kwalifikowany jest uznawany przez Bank jako równoważny z podpisem odręcznym.

  Pan Krzysztof: Drugie pytanie, czy gwarancją de minimis może być objęty kredyt na spłatę innych kredytów, także tych w innych bankach?

  Aneta Janiszewska, BOŚ: Tak, kredyt obrotowy zabezpieczony gwarancją de minimis może być przeznaczony na spłatę kredytu w innym Banku

  Pan Krzysztof: I ostatnie pytanie: czy przy wydłużeniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis można zmienić wysokość gwarancji z 60% na 80%?

  Piotr Natkański, BGK: 80-procentowy zakres gwarancji może zostać ustalony w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją, w okresie od 19 marca do 31 grudnia 2020 r. W przypadku podwyższania kredytu nieodnawialnego obejmowanego bądź objętego gwarancją, gwarancją 80% obejmowana jest kwota, o którą podwyższany jest kredyt, a gwarancja 60% pozostaje bez zmian dla dotychczasowej kwoty kredytu.

  Ustalony we wskazany powyżej sposób zakres gwarancji będzie obowiązywał dla całego okresu trwania gwarancji.

  Pani Anna: Czy gwarancję de minimis można łączyć z innymi formami pomocy publicznej, np. zapowiadaną Tarczą Finansową PFR?

  Piotr Natkański, BGK: Można łączyć te formy pomocy. Pomoc de minimis nie kumuluje się z pomocą w ramach tarczy antykryzysowej.

  Pan Wojciech: Dzień dobry, reprezentuję firmę z branży energetycznej. Mam już w BOŚ otwartą linię kredytową oraz linię gwarancji bankowych. Czy oprócz tego mogę ubiegać się o inne produkty - gwarancje Biznesmax i Porftelową Linie Gwarancyjną?

  Piotr Natkański, BGK: Z punktu widzenia gwaranta – BGK, nie ma takich przeciwwskazań.

  Pan Wojciech: W kwestii gwarancji Biznesmax. Chcemy zrealizować rozbudowę małej elektrowni biogazowej wykorzystującej gaz wysypiskowy do produkcji energii elektrycznej. Koszt około 200 000 PLN. Czy taka gwarancja może być wykorzystana do zabezpieczenia 80% kredytu na ten cel? Czy BOŚ udzieliłby takiego kredytu? Co z zabezpieczeniem pozostałych 20% kredytu? Uprzejmie proszę także o wyjaśnienie sformułowania – „Beneficjenci gwarancji mogą skorzystać z dopłaty do oprocentowania kredytu nawet za okres 3 lat”.

  Aneta Janiszewska BOŚ: Bank może udzielić kredytu na taki cel, jeśli klient posiada zdolność do spłaty kredytu.

  Jeśli chodzi o zabezpieczenie podstałych 20%, może być ono przyjęte w formie uzgodnionej z klientem.

  Konieczność przedstawienie tego zabezpieczenia lub ewentualnie odstąpienie od niego zależy od sytuacji ekonomicznej klienta i oceny przez Bank ryzyka transakcji.

  Aneta Janiszewska, BOŚ: Tak, może się Pan ubiegać o kolejne finansowanie w Banku zabezpieczone gwarancjami BGK.

  Finansowanie będzie przyznane po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej firmy przez Bank oraz przy założeniu zachowania limitów pomocy de minimis

  Pan Wojciech: To może ostatnie pytanie. Czy mógłbym zmienić sposób zabezpieczenie posiadanego obecnie przez moją firmę kredytu obrotowego z cesji kontraktów przychodów na gwarancję de minimis?

  Aneta Janiszewska, BOŚ: W trakcie trwania umowy nie ma możliwości zmiany zabezpieczenia na gwarancję de minimis – jedynie w przypadku odnowienia lub podwyższenia kredytu możemy zmienić zabezpieczenie na gwarancję de minimis.

  Pani Katarzyna: Mam pytanie o ten weksel in blanko, o którym jest mowa. Firma działa od nie dawna i nie mamy wiedzy, czy taki weksel nie będzie służył nadmiernemu i niekontrolowanemu zadłużeniu mojej firmy? - branża tekstylna

  Piotr Natkański, BGK: To jest standardowa i najbardziej powszechna forma zabezpieczenia ustanawiana na rzecz gwaranta. Sposób postępowania z wekslami określa prawo wekslowe i kodeks cywilny. Ustanawia się tylko na wypadek konieczności dochodzenia od dłużnika zwrotu środków z wypłaconej gwarancji.

  Pan Wojciech: W warunkach dotyczących gwarancji de minimis jest mowa o kwotach w PLN i EUR, np. w wypadku zaświadczenia. Jak ustalany jest kurs przeliczenia?

  Piotr Natkański, BGK: Kwota przeliczana na euro dotyczy wartości pomocy udzielanej z tytułu udzielonej gwarancji. Wartość pomocy w EUR jest ustalana według kursu średniego z tabeli NBP z dnia udzielenia pomocy de minimis (kurs publikowany jest po godz. 12:00).

  Pan Bartłomiej: Dzień dobry, czy oferta obejmuje przedsiębiorstwa jednoosobowe?

  Aneta Janiszewska, BOŚ: Tak, z zabezpieczenia kredytu w postaci gwarancji BGK (de minimis, COSME, Biznesmax) mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich firm.

Szczegóły

Dla kogo?
Dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej - zgodnie z zał. I rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014)

Podstawowe parametry:

 • Forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej
 • Wysokość gwarancji do 80% wartości kredytu, jednak nie więcej niż 3,5 mln PLN w ramach jednostkowej gwarancji i łącznie na jednego kredytobiorcę (W przypadku Kredytów udzielanych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. łączne zaangażowanie Kredytobiorcy z tytułu Gwarancji udzielonych temu Kredytobiorcy może przekroczyć 3,5 miliona złotych).
 • Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro (100 tys. euro w przypadku podmiotów z sektora transportu drogowego towarów ) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzednich lat
 • Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy
 • Zabezpieczenie kredytu ustalane jest z Kredytobiorcą
 • Maksymalny okres gwarancji wynosi 75 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego

Koszt
0% - opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia Gwarancji de minimis - do 30 czerwca 2023 r.

Bank Ochrony Środowiska S.A. informuję, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, zostały zmienione „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis”.

Nowe warunki uzyskania gwarancji de minimis

1) w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie do 30 czerwca 2023 r., kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80% kwoty kredytu;

2) w przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją w okresie do 30 czerwca 2023 r., gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 75 miesięcy;

3) w przypadku obejmowania gwarancją kredytu inwestycyjnego bądź przedłużania kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją w okresie do 30 czerwca 2023 r., gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 120 miesięcy;

4) stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w terminie do 30 czerwca 2023 r. wynosi 0%.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy