Gwarancja COSME

Potrzebujesz łatwego zabezpieczenia spłaty kredytu przeznaczonego na bieżącą działalność lub rozwój Twojej firmy?

Gwarancja COSME to proste i wygodne rozwiązanie bez konieczności zabezpieczenia kredytu własnym majątkiem.

Gwarancja COSME zabezpiecza nowe kredyty obrotowe lub inwestycyjne. Jest alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis. Majątek Twojej firmy pozostaje nieobciążony i możesz swobodnie nim dysponować. To także minimum wymagań oraz oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwisz u nas w Banku jednocześnie na etapie ubiegania się o kredyt dla Twojej firmy.

Szczegóły

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI") ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Program COSME - program na rzecz konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach, którego oferowany jest m.in. Instrument Gwarancji Kredytowych (LGF), którego celem jest ułatwienie MŚP dostępu do finansowania oraz zapewnienie wsparcia dla strategii Europa 2020 – Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (ustanowiony w Rozporządzeniu (UE) nr 1287/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2013 roku)

Dla kogo
Dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej - zgodnie z zał. I rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014)

Podstawowe parametry:

  • Nie stanowi pomocy publicznej
  • Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów
  • Maksymalna wysokość gwarancji to 80% wartości kredytu
  • Maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000 PLN
  • Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy
  • Zabezpieczenie kredytu stanowi poręczenie osoby trzeciej lub pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub weksel in blanco
  • Maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego

Koszt

1 % - opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia Gwarancji COSME

Skontaktuj się z nami