Informacje podstawowe:

Nazwa: Bank Ochrony Środowiska
Nazwa skrócona: BOS
Rynek notowań: Rynek podstawowy
Przynależność do sektora branżowego: banki
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: sWIG80, WIG-BANKI
Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności: 24.09.2008 r.
Adres: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
Telefon: +48 22 850 84 22
Fax: +48 22 850 88 91
WWW:www.bosbank.pl
Email:bos@bosbank.pl
Prezes Zarządu: Bogusław Białowąs

Aktualny kurs

Źródło danych GPW
Papier:BOS
Data sesji:2020-02-18
Kurs min.:6.8400
Kurs max.:7.0000
Kurs odniesienia:7.0000
Początek notowań:08:30:00
Zakończenie notowań:17:30:00
KursGodzinaDataWolumen
7.000009:00:002020-02-1850
7.000009:00:002020-02-1870
6.900010:49:272020-02-18150
6.900011:08:022020-02-1850
6.980011:08:142020-02-1820
6.900011:33:362020-02-18400
6.980012:28:052020-02-1810
6.900012:43:372020-02-18300
6.880012:44:402020-02-1848
6.880012:44:402020-02-18150
6.840012:44:402020-02-1826
6.860012:44:502020-02-18900
6.860012:45:102020-02-18550
6.900012:49:182020-02-18150
6.960012:49:202020-02-181
6.860013:07:022020-02-1849
6.900013:07:402020-02-1850
6.940013:21:132020-02-1820
6.860013:25:522020-02-1845
6.900013:27:122020-02-1811
6.860014:11:052020-02-18206
6.840014:11:052020-02-1817
6.840014:11:232020-02-18357
6.880014:12:042020-02-182
6.880014:55:462020-02-18220
6.900014:56:092020-02-1820
6.840015:47:162020-02-18250
6.900015:49:412020-02-1814
6.900015:49:412020-02-18106
6.840016:28:402020-02-1811
6.900016:34:302020-02-1880
6.900017:00:062020-02-1811

Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.

shareholders

AkcjonariuszLiczba akcjiProcentowy udział w kapitale zakładowym
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)53 951 96058,05
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych8 000 000 8,61
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych5 148 0005,54
Akcje w wolnym obrocie25 847 71127,80

Przy kapitale zakładowym równym 929 476 710 PLN.

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Pozostały kapitał jest kapitałem rozproszonym.

Kapitał zakładowy BOŚ S.A. tworzy 92 947 671 akcji, w tym:

 • 236 700 akcji serii A
 • 1 263 300 akcji serii B
 • 500 000 akcji serii C
 • 1 300 000 akcji serii D
 • 700 000 akcji serii E
 • 1 500 000 akcji serii F
 • 1 260 000 akcji serii G
 • 670 000 akcji serii H
 • 70 000 akcji serii I
 • 1 055 000 akcji serii J
 • 945 000 akcji serii K
 • 1 200 000 akcji serii L
 • 2 500 000 akcji serii M
 • 1 853 000 akcji serii N
 • 1 320 245 akcji serii O
 • 6 500 000 akcji serii P
 • 40 000 000 akcji serii U
 • 30 074 426 akcji serii V

Ratingi

Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd w dniu 11 stycznia 2019r.  podwyższyła oceny ratingowe i jednocześnie utrzymała perspektywę Banku:

 • Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term Foreign Currency IDR) został podwyższony do ‘BB-’, z ‘B+’ perspektywa stabilna,
 • Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term Foreign Currency IDR) został utrzymany na poziomie ‘B’,
 • Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) został podwyższony do ‘BBB-(pol) z ‘BB+(pol)’, perspektywa stabilna,
 • Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating) został utrzymany na poziomie ‘F3(pol)’,
 • Rating indywidualny (Viability Rating) został podwyższony do ‘bb-’ z ‘b+’,
 • Rating wsparcia (Support Rating): został utrzymany na poziomie ‘4’,
 • Rating wsparcia (Support Rating Floor) został utrzymany na poziomie ‘B’,
 • Krajowy rating długoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (long-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został podwyższony do ‘BBB-(pol)’ z ‘BB+(pol)’,
 • Krajowy rating krótkoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (short-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został utrzymany na poziomie ‘F3 (pol)’,
 • Rating dla obligacji podporządkowanych serii R1 w wysokości 83 mln zł został podwyższony do ‘BB+(pol)’ z ‘BB-(pol)’.
 • Emisja akcji serii V

  Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 września 2018 r. (L. dz. DSP-WE.410.61.2018) zatwierdzony został prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 30.074.426 akcji Banku serii V.

  Prospekt emisyjny

  Emisja akcji serii U

  Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. (Nr DPI/WE/410/2/18/17/MP) zatwierdzony został prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank") o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 40.000.000 (słownie: czterdziestu milionów) akcji Banku serii U.

  Emisja akcji serii P

  Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 kwietnia 2012 r. (Nr DPI/WE/410/41/5/12) zatwierdzony został prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu spółki BOŚ S.A. sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji BOŚ S.A. serii P oraz praw do akcji serii P.

  Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 kwietnia 2012 r. (Nr DPI/WE/411/58/2/12) zatwierdzony został aneks nr 1 do prospektu emisyjnego spółki BOŚ S.A. sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji BOŚ S.A. serii P.

 • Przed dopuszczeniem akcji BOŚ S.A. do obrotu publicznego i giełdowego Bank wyemitował akcje serii A – K w okresie od 28.09.1990 r. do 26.04.1996 r.

  Dopuszczenie akcji BOŚ S.A. do obrotu publicznego nastąpiło w dniu 12 września 1996r., zaś wprowadzenie do obrotu giełdowego i wyznaczenie daty pierwszego notowania miało miejsce w dniu 3 lutego 1997 r. Kurs debiutu wynosił 48,00 złotych za akcję.

  SERIA AKCJIDATA EMISJILICZBA EMITOWANYCH AKCJICENA EMISYJNA [PLN]DATA ZAREJESTROWANIA EMISJIKAPITAŁ ZAKŁADOWY PO ZAREJESTROWANIU
  A28.09.1990 r.236 70010,009.01.1991 r.2 367 000
  B3.07.1991 r.1 263 30015,0011.03.1992 r.15 000 000
  C29.05.1992 r.500 00015,0030.12.1992 r.20 000 000
  D14.05.1993 r.1 300 00018,0030.12.1993 r.33 000 000
  E25.05.1994 r.700 00018,0030.06.1994 r.40 000 000
  F5.12.1994 r.1 500 00018,0030.12.1994 r.55 000 000
  G17.05.1995 r.1 260 00018,0030.06.1995 r.67 600 000
  H17.05.1995 r.670 00010,0030.06.1995 r.74 300 000
  I17.05.1995 r.70 00010,0030.06.1995 r.75 000 000
  J26.04.1996 r.1 055 00012,0021.06.1996 r.85 550 000
  K26.04.1996 r.945 00021,0021.06.1996 r.95 000 000
  L21.06.1996 r.
  (oferta publiczna)
  1 200 00029,0029.11.1996 r.107 000 000
  M17.10.1997 r.
  (oferta publiczna)
  2 500 00039,187.05.1998 r.132 000 000
  N19.12.2006 r.
  (subskrypcja prywatna)
  1 853 00092,0013.06.2007 r.150 530 000
  O9.12.2009 r.
  (subskrypcja prywatna)
  1 320 24572,8325.06.2010 r.163 732 450
  P23.09.2011 r.
  (oferta publiczna)
  6 500 00035,0015.06.2012 r.228 732 450
  U25.05.2016 r. (subskrypcja prywatna)40 000 00010,0012.07.2016 r.628 732 450
  V26.03.2018 r. (subskrypcja prywatna)30 074 42610,0003.07.2018 r.929 476 710

  Decyzją Komisji Papierów Wartościowych z dnia 12 września 1996 r. (Nr RF-411-13/96-48/96) akcje BOŚ SA serii od A do L w liczbie 10.700.000 akcji zostały wprowadzone do publicznego obrotu.

  Uchwałą Nr 2/388/97 z dnia 15 stycznia 1997 r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dopuściła do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela BOŚ SA serii od A do L

  Uchwałą Nr 25/97 z dnia 24 stycznia 1997 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wprowadził w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela BOŚ S.A. serii od A do L.

  Decyzją Komisji Papierów Wartościowych z dnia 11 grudnia 1997 r. (Nr RF-411-117/97-171/97) akcje BOŚ S.A. serii M w liczbie 2.500.000 akcji zostały wprowadzone do publicznego obrotu.

  Uchwałą Nr 316/98 z dnia 29 maja 1998 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dopuścił do obrotu giełdowego 2.500.000 akcji BOŚ S.A. serii N, a następnie tą samą Uchwałą wprowadził te akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

  Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 października 2007 r. (Nr DEM/410/147/16/07) zatwierdzony został prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu spółki BOŚ S.A. sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji BOŚ S.A. serii N.

  Uchwałą Nr 933/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego 1.853.000 akcji BOŚ S.A. serii N, a następnie tą samą Uchwałą wprowadził te akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

  W dniu 17 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. nie podjęło uchwały w sprawie emisji obligacji imiennych serii P1 Banku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych serii P1 oraz zmiany Statutu Banku i wprowadzenia akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym.

  Uchwałą Nr 664/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego 1.320.245 akcji BOŚ S.A. serii O, a następnie tą samą Uchwałą wprowadził te akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

  Uchwałą Nr 621/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego 6.500.000 akcji BOŚ S.A. serii P a następnie tą samą  Uchwałą wprowadził te akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Notyfikacje transakcji

 • BOŚ S.A. jest emitentem, którego instrumenty finansowe (m.in. akcje, obligacje) zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych oraz w alternatywnych systemach obrotu. W związku z tym w BOŚ S.A. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).
 • Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania BOŚ S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych BOŚ S.A.

Powiadomienie należy przesyłać:

Osoba blisko związana oznacza:

 1. małżonka;
 2. dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
 3. członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
 4. osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej BOŚ S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

Notowania

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bieżący kurs:6.9000 -0.1