Informacje
finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy BOŚ S.A. na koniec okresu (w tys. zł)2018201720162015201420132012
Wyniki z tytułu odsetek 384 115 384 018 309 227 261 411 286 649 277 878 286 520
Wyniki z tytułu opłat i prowizji 97 894 109 055 109 168 112 725 106 224 109 947 100 589
Zysk brutto 88 527 71 708 -78 912 -56 851 81 961 74 661 37 928
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Banku 63 728 46 062 -60 148 -51 118 65 906 65 903 33 841
Aktywa 18 251 025 19 676 720 20 829 489 20 921 772 19 677 717 18 417 105 16 866 539
Zobowiązania wobec klientów 14 799 109 15 463 833 17 123 578 15 968 163 14 228 040  13 196 075 11 816 320
Kapitał własny 2 137 566 1 860 433 1 781 889 1 468 556 1 553 576 1 480 545 1 441 859
Kapitał zakładowy Banku 929 477 628 732 628 732 228 732 228 732 228 732 228 732
Liczba akcji (w szt.) 92 947 671 62 873 245 62 873 245 22 873 245 22 873 245 22 873 245 22 873 245
Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedną akcję w zł 0 0 0 0 0 0 0

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej BOŚ S.A (XLS)

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy BOŚ S.A.201820172016201520142013201220112010200920082007
Zwrot na aktywach (ROA) (%) 0,3 0,2 -0,3 -0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,0 0,5
Kredyty udzielone / Zobowiązania wobec klientów (%) 79,8 79,8 74,6 88,3 87,8 91,3 94,1 99,5 89,9 98,7 84,6 81,2
Współczynnik wypłacalności (%) 17,95 15,01 14,28 12,10* 14,03* 12,39* 15,2 12,2 12,4 12,8 12,2 16,1

*wg CRR

Notowania

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bieżący kurs:6.9000 -0.1