Promowana oferta

 • Polecenie zapłaty

  Bezgotówkowe rozliczenia z gwarancją terminowości
Polecenie zapłaty to forma rozliczeń bezgotówkowych gwarantująca terminowe uzyskiwanie należności od płatników Twojej firmy. Opłaty za czynsz, energię, czy usługi telekomunikacyjne szybko i bezpiecznie trafią na Twoje konto. Polecenie zapłaty to również wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.
Polecenie zapłaty to forma rozliczeń inicjowana przez odbiorcę, który zwraca się do płatnika z prośbą o wyrażenie zgody na obciążenie rachunku płatnościami.
 • Gwarancja terminowego uzyskania należności od płatników Twojej firmy

 • Szybki i bezpieczny przelew środków na Twoje konto

 • Wygodna forma regulowania powtarzających się płatności

 • Polecenie zapłaty polega na obciążaniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika i uznaniu tą kwotą rachunku płatniczego odbiorcy, na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę na podstawie udzielonej przez płatnika zgody.

  W rozliczeniach polecenia zapłaty uczestniczą:

  • odbiorca (czyli firma/instytucja, która świadczy różnego rodzaju usługi, dostarcza towary w zamian za określone opłaty lub udzieliła kredytu, np. firma telekomunikacyjna, spółdzielnia mieszkaniowa, bank, itp.), który zawarł z bankiem prowadzącym rachunek umowę w sprawie stosowania polecenia zapłaty
  • płatnik (usług, towarów lub środków pieniężnych dostarczanych przez odbiorcę),  który udzielił i nie wycofał  zgody na obciążanie jego rachunku
  • bank odbiorcy
  • bank płatnika
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (w zakresie wymiany zleceń płatniczych między bankami)
 • Aby skorzystać z rozliczeń w formie polecenia zapłaty jako płatnik, należy:

  • otworzyć rachunek bieżący w Banku
  • udzielić zgody na obciążanie swojego rachunku w formie polecenia zapłaty, w umownych terminach, z tytułu określonych zobowiązań wobec odbiorcy
  • zapewnić w dniu rozliczenia na rachunku obciążanym środki niezbędne do realizacji polecenia zapłaty.

  Aby skorzystać z rozliczeń w formie polecenia zapłaty jako odbiorca, należy:

  • otworzyć rachunek bieżący w Banku
  • podpisać umowę w sprawie stosowania polecenie zapłaty, która zostanie przygotowana przez Bank na podstawie złożonego  Wniosku
  • zwrócić się do płatnika z propozycją wyrażenia zgody na obciążanie jego rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z konkretnych płatności, we wskazanych terminach. W tym celu należy
  • przekazać płatnikowi dwa egzemplarze częściowo wypełnionych formularzy (w zakresie poniższych elementów).

  Elementy umieszczone na Zgodzie na obciążanie rachunku podlegające weryfikacji przy realizacji polecenia zapłaty to:

  • unikalny identyfikator płatnika – numer rachunku bankowego płatnika w formacie NRB
  • unikalny identyfikator odbiorcy – NIP (lub NIW) stosowany dla celów prawidłowej identyfikacji odbiorcy
  • unikatowy identyfikator płatności – IDP - ciąg o długości do 20 znaków, ustalony pomiędzy odbiorcą a  płatnikiem, umożliwiający identyfikację konkretnej zgody na rachunku.

  Niezgodność tych elementów (nawet jednego z nich) jest podstawą do odmowy realizacji polecenia zapłaty.

 • Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych.