Wniosek EKOkonto VIP

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane (*).
Zawarcie umowy z Bankiem:
Sposób zawarcia umowy: Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy dostarczy Ci kurier, na wybrany przez Ciebie adres i w dogodnym dla Ciebie terminie.
Umowy zawierane za pośrednictwem kuriera dostarczane są tylko na terenie Polski.
Wybierz typ rachunku:
Oddział:
Dane wnioskującego
Podaj nr tel. komórkowego w formacie +48xxxxxxxxx
Podaj datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD
Czy masz jeszcze inne obywatelstwo?
Podaj datę wydania dokumentu tożsamości w formacie RRRR-MM-DD
Podaj datę ważności dokumentu tożsamości w formacie RRRR-MM-DD
Rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce. Nierezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą
Adres zamieszkania:
Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z uwagi na obowiązek meldunkowy, adres zamieszkania jest tożsamy z adresem zameldowania
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Oświadczenie:
  • 1) Art. 25 kodeksu cywilnego. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
  • 2) Art. 286. § 1 k.k.: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • 3) Art. 297 § 1 k.k.: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Adres do korespondencji:
Adres
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Rezydencja podatkowa:
Czy jesteś rezydentem podatkowym w USA Rezydencja podatkowa w USA dotyczy osoby objętej nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w USA
Oświadczenie o statusie CRS:
Oświadczam, że posiadam inną rezydencję podatkową niz Polska/USA?

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczenie Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę Państw uczestniczących, o których mowa w lit b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.
Kraj rezydencji podatkowej:
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Kolejny kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Kolejny kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym:
Beneficjent Beneficjent rzeczywisty oznacza: Osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
Dane II wnioskującego
Podaj nr tel. komórkowego w formacie +48xxxxxxxxx
Podaj datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD
Czy masz jeszcze inne obywatelstwo?
Podaj datę wydania dokumentu tożsamości w formacie RRRR-MM-DD
Rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce. Nierezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą
Adres zamieszkania II wnioskującego
Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z uwagi na obowiązek meldunkowy, adres zamieszkania jest tożsamy z adresem zameldowania
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Oświadczenie:
  • 1) Art. 25 kodeksu cywilnego. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
  • 2) Art. 286. § 1 k.k.: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • 3) Art. 297 § 1 k.k.: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Adres do korespondencji II wnioskującego
Adres
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Rezydencja podatkowa II wnioskującego
Czy jesteś rezydentem podatkowym w USA Rezydencja podatkowa w USA dotyczy osoby objętej nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w USA
Oświadczenie o statusie CRS II wnioskującego
Oświadczam, że posiadam inną rezydencję podatkową niz Polska/USA?

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczenie Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę Państw uczestniczących, o których mowa w lit b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.
Kraj rezydencji podatkowej II wnioskującego:
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Kolejny kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Kolejny kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym II wnioskujący
Beneficjent Beneficjent rzeczywisty oznacza: Osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
Dostarczenie umowy rachunku:
Wybierz lub podaj adres, na który zostanie dostarczona umowa: Umowy zawierane za pośrednictwem kuriera dostarczane są tylko na terenie Polski
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Zobowiązanie
Karta debetowa:
Zamawiam kartę debetową Karta Debit MasterCard to podstawowa karta debetowa wydawana do rachunku, umożliwiająca dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz płatności w internecie. Transakcje wykonane kartą Debit MasterCard obciążają rachunek, do którego karta jest wydana.
Wybieram kartę:
Wybieram wzór karty foto:
Dopasuj kartę do swoich potrzeb:
Czy chcesz przystąpić do programu Priceless Specials? Aby wziąć udział w "Wakacyjnej Promocji Kart" przystąp do Programu Priceless Specials
Zaznaczając niniejsze pole:
Sposób wysyłki karty:
Sposób wysyłki PIN:
Karta debetowa dla II wnioskującego:
Zamawiam kartę debetową Karta Debit MasterCard to podstawowa karta debetowa wydawana do rachunku, umożliwiająca dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz płatności w internecie. Transakcje wykonane kartą Debit MasterCard obciążają rachunek, do którego karta jest wydana.
Wybieram kartę:
Wybieram wzór karty foto:
Dopasuj kartę do swoich potrzeb dla II wnioskującego:
Czy chcesz przystąpić do programu Priceless Specials? Aby wziąć udział w "Wakacyjnej Promocji Kart" przystąp do Programu Priceless Specials
Zaznaczając niniejsze pole:
Sposób wysyłki karty:
Sposób wysyłki PIN:
Dyspozycja dotycząca wyciągów:
Wyciągi sporządzane przez Bank będą wysyłane raz w miesiącu w następujący sposób:
Oświadczenia:
Regulaminy: Informacja o zmianach wzorów dokumentów dotyczy Klientów, którzy nie mają dostępu do Usługi BOŚBank24
Zabezpieczenia i limity do usługi BOŚBank24 Twoje e-Konto:
Sposób zabezpieczenia usługi: SMSKod – wiadomość SMS służąca do podpisywania wszystkich Twoich zleceń i dyspozycji składanych przez system bankowości internetowej. SMSKod jest jednorazowy, przypisany do zlecenia i podpiszesz nim wyłącznie operację, dla której został wygenerowany
Proszę o nadanie dostępu do Usługi TeleBOŚ
Podaj nr telefonu komórkowego w formacie +48999999999
Zabezpieczenia i limity do usługi BOŚBank24 Twoje e-Konto: dla II wnioskującego
Sposób zabezpieczenia usługi: SMSKod – wiadomość SMS służąca do podpisywania wszystkich Twoich zleceń i dyspozycji składanych przez system bankowości internetowej. SMSKod jest jednorazowy, przypisany do zlecenia i podpiszesz nim wyłącznie operację, dla której został wygenerowany
Proszę o nadanie dostępu do Usługi TeleBOŚ
Podaj nr telefonu komórkowego w formacie +48999999999
Oświadczenia:
Oświadczam, jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne: * Pod pojęciem „osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne” rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,c) członków organów zarządzających partii politycznych,d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego,   Trybunału Konstytucyjnego,   Naczelnego   Sądu Administracyjnego,  wojewódzkich sądów  administracyjnych  oraz sędziów sądów apelacyjnych,e) członków  trybunałów obrachunkowych  lub  zarządów  banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych  oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych  lub  osoby pełniące  równoważne  funkcje  w tych organizacjach,i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych,  dyrektorów generalnych  urzędów  wojewódzkich  oraz kierowników urzędów  terenowych  organów  rządowej  administracji specjalnej (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723).
Jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne: * Członkami rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne są:a) małżonek lub osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,c) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723).Członkami rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne są:a) małżonek lub osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,c) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723).Członkami rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne są:a) małżonek lub osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,c) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723).Członkami rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne są:a) małżonek lub osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,c) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723).
Jestem osobą zaliczaną do bliskich współpracowników osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne: * Osobami znanymi jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne są:a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,b)  osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne  (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723).Osobami znanymi jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne są:a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,b)  osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne  (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723).
Oświadczenia CD Dotyczy Klientów, którzy nie mają dostępu do Usługi BOŚBank24 Twoje e-Konto.
a. dokonywanie przez Bank następujących czynności w zakresie usług i produktów Banku oraz usług i produktów dystrybuowanych przez Bank: : przekazywanie mi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.), używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – Dz.U. 2016.1489 z późn. zm.)
b. udostępnianie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez Bank podmiotom powiązanym kapitałowo z Bankiem i współpracującym z Bankiem (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z Bankiem i współpracujących z Bankiem znajduje się na stronie www.bosbank.pl) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych
c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem i współpracujące z Bankiem następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty: przekazywanie mi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne)
Oświadczenia, zgody i regulaminy
Recaptcha