EKOlokata z Frankiem

Podaj dane EKOlokaty z Frankiem:
Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 CHF
Oprocentowanie (stałe w stosunku rocznym): Oprocentowanie obowiązujące w dniu złożenia wniosku

0,01%

Lokata zostanie otwarta z oprocentowaniem obowiązującym w dniu złożenia wniosku. Bank dokonuje otwarcia Lokaty najpóźniej następnego dnia roboczego po wpływie środków na rachunek bankowy podany we wniosku.

Odsetki od lokaty objęte są podatkiem od zysków kapitałowych.

Oprocentowanie (stałe w stosunku rocznym): Oprocentowanie obowiązujące w dniu złożenia wniosku

0,05%

Lokata zostanie otwarta z oprocentowaniem obowiązującym w dniu złożenia wniosku. Bank dokonuje otwarcia Lokaty najpóźniej następnego dnia roboczego po wpływie środków na rachunek bankowy podany we wniosku.

Odsetki od lokaty objęte są podatkiem od zysków kapitałowych.

Oprocentowanie (stałe w stosunku rocznym): Oprocentowanie obowiązujące w dniu złożenia wniosku

0,05%

Lokata zostanie otwarta z oprocentowaniem obowiązującym w dniu złożenia wniosku. Bank dokonuje otwarcia Lokaty najpóźniej następnego dnia roboczego po wpływie środków na rachunek bankowy podany we wniosku.

Odsetki od lokaty objęte są podatkiem od zysków kapitałowych.

Oprocentowanie (stałe w stosunku rocznym): Oprocentowanie obowiązujące w dniu złożenia wniosku

0,05%

Lokata zostanie otwarta z oprocentowaniem obowiązującym w dniu złożenia wniosku. Bank dokonuje otwarcia Lokaty najpóźniej następnego dnia roboczego po wpływie środków na rachunek bankowy podany we wniosku.

Odsetki od lokaty objęte są podatkiem od zysków kapitałowych.

Oprocentowanie (stałe w stosunku rocznym): Oprocentowanie obowiązujące w dniu złożenia wniosku

0,10%

Lokata zostanie otwarta z oprocentowaniem obowiązującym w dniu złożenia wniosku. Bank dokonuje otwarcia Lokaty najpóźniej następnego dnia roboczego po wpływie środków na rachunek bankowy podany we wniosku.

Odsetki od lokaty objęte są podatkiem od zysków kapitałowych.

Oprocentowanie (stałe w stosunku rocznym): Oprocentowanie obowiązujące w dniu złożenia wniosku

0,10%

Lokata zostanie otwarta z oprocentowaniem obowiązującym w dniu złożenia wniosku. Bank dokonuje otwarcia Lokaty najpóźniej następnego dnia roboczego po wpływie środków na rachunek bankowy podany we wniosku.

Odsetki od lokaty objęte są podatkiem od zysków kapitałowych.

Dyspozycja dotycząca środków:
Po upływie okresu lokaty:
Oddział:
Dane wnioskującego
Podaj nr tel. komórkowego w formacie +48xxxxxxxxx
Podaj datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD
Czy masz jeszcze inne obywatelstwo?
Podaj datę wydania dokumentu w formacie RRRR-MM-DD
Podaj datę ważności dokumentu tożsamości w formacie RRRR-MM-DD
Rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce. Nierezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą
Adres zamieszkania:
Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z uwagi na obowiązek meldunkowy, adres zamieszkania jest tożsamy z adresem zameldowania
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Oświadczenie:
  • 1) Art. 25 kodeksu cywilnego. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
  • 2) Art. 286. § 1 k.k.: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • 3) Art. 297 § 1 k.k.: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Adres do korespondencji:
Adres
Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma ulic, prosimy w tym polu podać nazwę miejscowości
Rezydencja podatkowa:
Czy jesteś rezydentem podatkowym w USA Rezydencja podatkowa w USA dotyczy osoby objętej nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w USA
Oświadczenie o statusie CRS:
Oświadczam, że posiadam inną rezydencję podatkową niz Polska/USA?
Oświadczenie Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę Państw uczestniczących, o których mowa w lit b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.
Kraj rezydencji podatkowej:
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Kolejny kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Kolejny kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej:
Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym:
Beneficjent Beneficjent rzeczywisty oznacza: Osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
Informacja dla Konsumenta dotycząca administratora danych osobowych:
Oświadczenie:
Recaptcha
Informacja dotycząca przelewu środków:
Zgoda:
Oświadczenia:
Oświadczam, że: Osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:
a. pełnią funkcje szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentów, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, charges d’affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych powyżej,
b. są małżonkami osób, o których mowa w lit. a, lub są osobami pozostającymi z nimi we wspólnym pożyciu, rodzicami i dziećmi osób, o których mowa w lit. a, małżonkami tych rodziców i tych dzieci lub osobami pozostającymi z nimi we wspólnym pożyciu,
c. pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób.
(DZ.U. z 2010 Nr 46 poz. 276)
Oświadczenia Dotyczy Klientów, którzy nie mają dostępu do Usługi BOŚBank24 Twoje e-Konto.
a. Dokonywanie przez Bank następujących czynności w zakresie usług i produktów Banku oraz usług i produktów dystrybuowanych przez Bank: - przekazywanie mi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.), - używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – Dz.U. 2016.1489 z późn. zm.)
b. udostępnianie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez Bank podmiotom powiązanym kapitałowo z Bankiem i współpracującym z Bankiem (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z Bankiem i współpracujących z Bankiem znajduje się na stronie www.bosbank.pl) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych
c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem i współpracujące z Bankiem następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty: -przekazywanie mi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), - używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne)
Oświadczenia, zgody i regulaminy